Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Cântări | Cântări Creştine | Cantări de laudă şi cantări duhovniceşti

Cântări | Cântări Creştine | Cantări de laudă şi cantări duhovniceşti

Comorile Harului | Cântările Harului

Muzica de Nicolae Moldoveanu

- Am scris un articol despre: Cântări.de

- Bannerul site-ului: Cântări | Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti

Cântari

- Am scris un articol despre: Cântări Creştine - Muzica de Nicolae Moldoveanu.

Cântari Crestine

- Comorile Harului, Cântarile Domnului

- Cântările Harului şi Cântările Bibliei

- Promovare online a articolului: Cântări

- Ne gasiţi si pe Facebook.

Facebook

- Promovare online | Pentru mai multe detalii accesaţi linkul urmator:


- Posteaza un mesaj sau scrie o impresie pe noua ta pagina Facebook.


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos sa locuiască din belsug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântati si aduceti din toată inima laudă Domnului.

Epistola sobornicească a lui Iacov 5: 13.
13. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă!

Întâia epistola a lui Pavel către Corinteni 14: 26
26. Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învăţatură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.

Apocalipsa lui Ioan 5: 9
9. Si cântau o cântare nouă, şi ziceau: „Vrednic eşti tu să iei cartea şi să-i rupi peceţile: căci ai fost jungheat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam.

Apocalipsa lui Ioan 14: 3
3. Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii si înaintea bătrânilor. Şi nimeni nu putea sa învete cântarea, afară de cei o suta patruzeci si patru de mii, cari fuseseră răscumpărati de pe pămînt.

Apocalipsa lui Ioan 15: 3
3. Ei cântau cântarea lui Moise, robul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului. şi ziceau: „Mari şi minunate sunt lucrările tale, Doamne Dumnezeule, Atotputernice! Drepte şi adevarate sunt căile Tale, Împarate al Neamurilor!

Evanghelia dupa Marcu 14: 26
26. Dupăce au cântat cântările de laudă, au ieşit în muntele Măslinilor.

Eclesiastul 12: 1-7
1. Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţei tale, până nu vin zilele cele rele şi până nu se apropie anii, cînd vei zice: „Nu găsesc nici o plăcere în ei“;
2. până nu se întunecă soarele, şi lumina, luna şi stelele, şi până nu se întorc norii îndată după ploaie;
3. până nu încep să tremure paznicii casei (mâinile), şi să se încovoaie cele tari (picioarele); până nu se opresc ceice macină (dinţii), căci s-au împuţinat; până nu se întunecă ceice se uită pe ferestre(ochii);
4. până nu se închid cele două uşi dinspre uliţă (buzele), când uruitul morii slăbeşte, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântăreţelor se aude înăbuşit,
5. te temi de orice înălţime, şi te sperii pe drum; până nu înfloreşte migdalul cu peri albi, şi de abea se târăşte lăcusta, până nu-ţi trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea vecinică, şi bocitorii cutreieră uliţele;
6. până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor, şi până nu se strică roata dela fântână;
7. până nu se întoarce ţărîna în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni 15: 1-11
1. Vă fac cunoscut, fraţilor Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas,
2. şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut.
3. V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi;
4. că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi;
5. şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece.
6. După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre cari cei mai mulţi sînt încă în viaţă, iar unii au adormit.
7. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor.
8. După ei toţi, ca unei stârpituri, mi s-a arătat şi mie.
9. Căci eu sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli; nu sînt vrednic să port numele de apostol, fiindcă am prigonit Biserica lui Dumnezeu.
10. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Şi harul Lui faţă de mine n-a fost zădarnic; ba încă am lucrat mai mult decît toţi: totuş nu eu, ci harul lui Dumnezeu, care este în mine.
11. Astfel dar, ori eu, ori ei, noi aşa propovăduim, şi voi aşa aţi crezut.

Evanghelia dupa Ioan 3: 1-3
1. Între Farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al Iudeilor.
2. Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător, venit dela Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe cari le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.”
3. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”

Evanghelia dupa Ioan 3: 16
16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.

Epistola sobornicească a lui Iacov 1: 18
18. El, de bună voia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui.

Întâia epistolă sobirnicească a lui Petru 1: 23
23. fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.

Epistola lui Pavel către Tit 3: 5
5. El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înoirea făcută de Duhul Sfînt,

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni 5: 15-21
15. Şi El a murit pentru toţi, pentruca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.
16. Aşa că, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii; şi chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuş acum nu-L mai cunoaştem în felul acesta.
17. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
18. Şi toate lucrurile acestea sunt dela Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, şi ne-a încredinţat slujba împăcării;
19. că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinîndu-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.
20. Noi dar, suntem trimeşi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!
21. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.

Faptele Apostolilor 9: 17-20
17. Anania a plecat; şi, după ce a intrat în casă, a pus mâinile peste Saul, şi a zis: „Frate Saule, Domnul Isus, care ţi S-a arătat pe drumul pe care veneai, m-a trimes ca să capeţi vederea, şi să te umpli de Duhul Sfânt.”
18. Chiar în clipa aceea, au căzut de pe ochii lui un fel de solzi; şi el şi-a căpătat iarăş vederea. Apoi s-a sculat, şi a fost botezat.
19. După ce a mâncat, a prins iarăş putere. Saul a rămas câteva zile cu ucenicii, cari erau în Damasc.
20. Şi îndată a început să propovăduiască în sinagogi că Isus este Fiul lui Dumnezeu.

Evanghelia dupa Ioan 8: 31-32
31. Şi a zis Iudeilor, cari crezuseră în El: „Dacă rămâneţi în cuvântul Meu, sunteţi în adevăr ucenicii Mei;
32. veţi cunoaşte adevărul, şi adevărul vă va face slobozi.”

Evanghelia dupa Ioan 8: 36
36. Deci, dacă Fiul vă face slobozi, veţi fi cu adevărat slobozi.

Epistola lui Pavel către Galateni 4: 26
26. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod, şi el este mama noastră.

Epistola lui Pavel către Galateni 4: 31
31. De aceea, fraţilor, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi.

Epistola lui Pavel către Evrei 11: 6
6. şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.

Ezechiel 28: 11-19
11. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
12. „Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului, şi spune-i: „Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: ajunsesei la cea mai înaltă desăvîrşire, erai plin de înţelepciune, şi desăvîrşit în frumuseţă.
13. Stăteai în Eden, grădina lui Dumnezeu, şi erai acoperit cu tot felul de pietre scumpe: cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu hrisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smaragd, şi cu aur; timpanele şi flautele erau în slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut.
14. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare.
15. Ai fost fără prihană în căile tale, din ziua, cînd ai fost făcut, până în ziua cînd s-a găsit nelegiuirea în tine.
16. Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de sâlnicie, şi ai păcătuit; de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu, şi te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare.
17. Ţi s-a îngîmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta. De aceea, te arunc la pământ, te dau privelişte împăraţilor.
18. Prin mulţimea nelegiurilor tale, prin nedreptatea negoţului tău, ţi-ai spurcat locaşurile sfinte; de aceea, scot din mijlocul tău un foc, care te mistuie, şi te prefac în cenuşă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc.
19. Toţi cei ce te cunosc între popoare rămîn uimiţi din pricina ta; eşti nimicit, şi nu vei mai fi niciodată!“

Apocalipsa lui Ioan 12: 7-10
7. Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei,
8. dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer.
9. Şi balaurul cel mare, şarpele cel vechi, numit Diavolul şi Satana, acela care înşeală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ; şi împreună cu el au fost aruncaţi şi îngerii lui.
10. Şi am auzit în cer un glas tare, care zicea: „Acum a venit mântuirea, puterea şi împărăţia Dumnezeului nostru, şi stăpînirea Hristosului Lui; pentrucă pîrîşul fraţilor noştri, care zi şi noaptea îi pîra înaintea Dumnezeului nostru, a fost aruncat jos.

Isaia 14: 3-27
3. Iar cînd îţi va da Domnul odihnă după ostenelele şi frământările tale, şi după aspra robie care a fost pusă peste tine,
4. atunci vei cânta cântarea aceasta asupra împăratului Babilonului, şi vei zice: „Iată, asupritorul nu mai este, asuprirea a încetat,
5. Domnul a frânt toiagul celor răi, nuiaua stăpînitorilor.
6. Cel ce, în urgia lui, lovea popoarele, cu lovituri fără răgaz, cel ce, în mânia lui, supunea neamurile, este prigonit fără cruţare.
7. Tot pămîntul se bucură acum de odihnă şi pace; izbucnesc oamenii în cântece de veselie.
8. Până şi chiparoşii şi cedrii din Liban se bucură de căderea ta şi zic: „De cînd ai căzut tu, nu se mai suie nimeni să ne taie!“
9. Locuinţa morţilor se mişcă până în adîncimile ei, ca să te primească la sosire, ea trezeşte înaintea ta umbrele, pe toţi mai marii pământului, scoală de pe scaunele lor de domnie pe toţi împăraţii neamurilor.
10. Toţi iau cuvântul ca să-ţi spună: „Şi tu ai ajuns fără putere ca noi, şi tu ai ajuns ca noi!“
11. Strălucirea ta s-a pogorît şi ea în locuinţa morţilor, cu sunetul alăutelor tale; aşternut de viermi vei avea, şi viermii te vor acoperi.
12. Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborît la pământ, tu, biruitorul neamurilor!
13. Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază-noaptei;
14. mă voi sui pe vîrful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt.“
15. Dar ai fost aruncat în locuinţa morţilor, în adâncimile mormântului!
16. Cei ce te văd se uită ţintă miraţi la tine, te privesc cu luare aminte şi zic: „Acesta este omul care făcea să se cutremure pământul, şi zguduia împărăţiile,
17. care prefăcea lumea în pustie, nimicea cetăţile şi nu dădea drumul prinşilor săi de război?“
18. Toţi împăraţii neamurilor, da, toţi, se odihnesc cu cinste, fiecare în mormântul lui.
19. Dar tu ai fost aruncat departe de mormântul tău, ca o ramură dispreţuită, ca o pradă luată dela nişte oameni ucişi cu lovituri de sabie, şi aruncată pe pietrele unei gropi, ca un hoit călcat în picioare.
20. Tu nu eşti unit cu ei în mormânt, căci ţi-ai nimicit ţara şi ţi-ai prăpădit poporul. Nu se va mai vorbi niciodată de neamul celor răi.
21. Pregătiţi măcelărirea fiilor, din pricina nelegiuirii părinţilor lor! Ca să nu se mai scoale să cucerească pământul, şi să umple lumea cu cetăţi!“
22. „Eu mă voi ridica împotriva lor! - zice Domnul oştirilor - şi voi şterge numele şi urma Babilonului, pe fiu şi nepot,“ zice Domnul.
23. „Voi face din el un culcuş de arici şi o mlaştină, şi îl voi mătura cu mătura nimicirii,“ zice Domnul oştirilor.
24. Domnul oştirilor a jurat, şi a zis: „Da, ce am hotărît se va întîmpla, ce am pus la cale se va împlini.
25. Voi zdrobi pe Asirian în ţara Mea, îl voi călca în picioare pe munţii Mei; astfel jugul lui se va lua de pe ei, şi povara lui va fi luată de pe umerii lor.“
26. Iată hotărîrea luată împotriva întregului pământ, iată mâna, întinsă peste toate neamurile.
27. Domnul oştirilor a luat această hotărîre: cine I se va împotrivi? Mâna Lui este întinsă: cine o va abate?

Apocalipsa lui Ioan 20: 1-3
1. Apoi am văzut pogorîndu-se din cer un înger, care ţinea în mână cheia Adâncului şi un lanţ mare.
2. El a pus mâna pe balaur, pe şarpele cel vechi, care este Diavolul şi Satana, şi l-a legat pentru o mie de ani.
3. L-a aruncat în Adânc, l-a închis acolo, şi a pecetluit intrarea deasupra lui, ca să nu mai înşele Neamurile, până se vor împlini cei o mie de ani. După aceea, trebuie să fie deslegat pentru puţină vreme.

Apocalipsa lui Ioan 20: 7-10
7. Când se vor împlini cei o mie de ani, Satana va fi deslegat;
8. şi va ieşi din temniţa lui, ca să înşele Neamurile, cari sunt în cele patru colţuri ale pămîntului, pe Gog şi pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării.
9. Şi ei s-au suit pe faţa pământului, şi au înconjurat tabăra sfinţilor şi cetatea prea iubită. Dar din cer s-a pogorît un foc care i-a mistuit.
10. Şi diavolul, care-i înşela, a fost aruncat în iazul de foc şi de pucioasă, unde este fiara şi proorocul mincinos. Şi vor fi munciţi zi şi noapte în vecii vecilor.

Daniel 2: 19-47
19. După aceea i s-a descoperit lui Daniel taina într-o vedenie în timpul nopţii. Şi Daniel a binecuvântat pe Dumnezeul cerurilor.
20. Daniel a luat cuvântul şi a zis: „Binecuvântat să fie Numele lui Dumnezeu, din veşnicie în veşnicie! A Lui este înţelepciunea şi puterea.
21. El schimbă vremurile şi împrejurările; El răstoarnă şi pune pe împăraţi; El dă înţelepciune înţelepţilor şi pricepere celor pricepuţi!
22. El descopere ce este adânc şi ascuns; El ştie ce este în întunerec şi la El locuieşte lumina_.
23. Pe Tine, Dumnezeul părinţilor mei, Te slăvesc şi Te laud că mi-ai dat înţelepciune şi putere, şi mi-ai făcut cunoscut ce Ţi-am cerut noi; căci ne-ai descoperit taina împăratului!“.
24. După aceea, Daniel s-a dus la Arioc, căruia îi poruncise împăratul să piardă pe înţelepţii Babilonului; s-a dus, şi i-a vorbit aşa: „Nu pierde pe înţelepţii Babilonului! Du-mă înaintea împăratului, şi voi da împăratului tâlcuirea!“
25. Arioc a dus degrabă pe Daniel înaintea împăratului, şi i-a vorbit aşa: „Am găsit între prinşii de război ai lui Iuda un om care va da împăratului tâlcuirea!“
26. Împăratul a luat cuvântul şi a zis lui Daniel, care se numea Beltşaţar: „Eşti tu în stare să-mi spui visul pe care l-am visat şi tâlcuirea lui?“
27. Daniel a răspuns înaintea împăratului, şi a zis: „Ce cere împăratul este o taină pe care înţelepţii, cititorii în stele, vrăjitorii şi ghicitorii nu sînt în stare s-o descopere împăratului.
28. Dar este în ceruri un Dumnezeu, care descopere tainele, şi care face cunoscut împăratului Nebucadneţar ce se va întîmpla în vremurile de pe urmă. Iată visul tău şi vedeniile pe cari le-ai avut în patul tău.
29. În patul tău, împărate, ţi-au venit în minte gînduri cu privire la cele ce vor fi după aceste vremuri; şi Celce descopere tainele ţi-a făcut cunoscut ce se va întîmpla.
30. Însă dacă mi s-a descoperit taina aceasta, nu înseamnă că este în mine o înţelepciune mai mare decît a tuturor celor vii, ci pentru ca să se dea împăratului tâlcuirea ei, şi să afli ce-ţi doreşte inima să ştii.
31. Tu, împărate, te uitai, şi iată că ai văzut un chip mare. Chipul acesta era foarte mare, şi de o strălucire nemai pomenită. Stătea în picioare înaintea ta, şi înfăţişarea lui era înfricoşătoare.
32. Capul chipului acestuia era de aur curat; pieptul şi braţele îi erau de argint; pîntecele şi coapsele îi erau de aramă;
33. fluierele picioarele, de fer; picioarele, parte de fer, şi parte de lut.
34. Tu te uitai la el, şi s-a deslipit o piatră, fără ajutorul vreunei mâini, a izbit picioarele de fer şi de lut ale chipului, şi le-a făcut bucăţi.
35. Atunci ferul, lutul, arama, argintul şi aurul s-au sfărîmat împreună şi s-au făcut ca pleava din arie vara; le-a luat vântul, şi nici urmă nu s-a mai găsit din ele. Dar piatra, care sfărîmase chipul, s-a făcut un munte mare, şi a umplut tot pământul.
36. Iată visul. Acum îi vom spune şi tâlcuirea înaintea împăratului.
37. Tu, împărate, eşti împăratul împăraţilor, căci Dumnezeul cerurilor ţi-a dat împărăţie, putere, bogăţie şi slavă.
38. El ţi-a dat în mâini, ori unde locuiesc ei, pe copiii oamenilor, fiarele câmpului şi păsările cerului, şi te-a făcut stăpân peste toate acestea: tu eşti capul de aur!
39. După tine, se va ridica o altă împărăţie, mai neînsemnată decît a ta; apoi o a treia împărăţie, care va fi de aramă, şi care va stăpîni peste tot pământul.
40. Va fi o a patra împărăţie, tare ca fierul; după cum fierul sfărâmă şi rupe totul, şi ea va sfărâmă şi va rupe totul, ca fierul care face totul bucăţi.
41. Şi după cum ai văzut picioarele şi degetele picioarelor parte de lut de olar şi parte de fier, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi împărţită; dar va rămînea în ea ceva din tăria fierului, tocmai aşa cum ai văzut fierul amestecat cu lutul.
42. Şi după cum degetele dela picioare erau parte de fier şi parte de lut, tot aşa şi împărăţia aceasta va fi în parte tare şi în parte plăpîndă.
43. Dacă ai văzut fierul amestecat cu lutul, înseamnă că se vor amesteca prin legături omeneşti de căsătorie, dar nu vor fi lipiţi unul de altul, după cum fierul nu se poate uni cu lutul.
44. Dar în vremea acestor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie, care nu va fi nimicită niciodată, şi care nu va trece supt stăpînirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii, şi ea însăş va dăinui veşnic.
45. Aceasta înseamnă piatra, pe care ai văzut-o deslipindu-se din munte, fără ajutorul vreunei mâini, şi care a sfărîmat fierul, arama, lutul, argintul şi aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce are să se întîmple după aceasta. Visul este adevărat, şi tâlcuirea lui este temeinică.“
46. Atunci împăratul Nebucadneţar a căzut cu faţa la pământ şi s-a închinat înaintea lui Daniel, şi a poruncit să i se aducă jertfe de mâncare şi miresme.
47. Împăratul a vorbit lui Daniel şi a zis: „Cu adevărat, Dumnezeul vostru este Dumnezeul dumnezeilor şi Domnul împăraţilor, şi El descopere tainele, fiindcă ai putut să descoperi taina aceasta!“

Ezechiel 38: 1-23
1. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
2. „Fiul omului, întoarce-te cu faţa spre Gog, din ţara lui Magog, spre domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului, şi prooroceşte împotriva lui!
3. Şi spune: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Iată, am necaz pe tine, Gog, domnul Roşului, Meşecului şi Tubalului!
4. Te voi tîrî, şi-ţi voi pune un cîrlig în fălci; te voi scoate, pe tine şi toată oastea ta, cai şi călăreţi, toţi îmbrăcaţi în chip strălucit, ceată mare de popor, care poartă scut şi pavăză, şi cari toţi mânuiesc sabia;
5. împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia şi Put, toţi cu scut şi coif:
6. Gomerul cu toate oştile lui, ţara Togarmei, din fundul miază-noaptei, cu toate oştile sale, popoare multe împreună cu tine!
7. Pregăteşte-te dar, fii gata, tu, şi toată mulţimea adunată în jurul tău! Fii căpetenia lor!
8. După multe zile, vei fi în fruntea lor; în vremea de apoi, vei merge împotriva ţării, ai cărei locuitori, scăpaţi de sabie, vor fi strânşi dintre mai multe popoare pe munţii lui Israel cari multă vreme fuseseră pustii; dar, fiind scoşi din mijlocul popoarelor, vor fi liniştiţi în locuinţele lor.
9. Iar tu te vei sui, vei înainta ca o furtună, vei fi ca un nor negru care va acoperi ţara, tu cu toate oştile tale, şi multe popoare cu tine.
10. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „În ziua aceea, multe gânduri îţi vor veni în minte, şi vei urzi planuri rele.
11. Vei zice: „Mă voi sui împotriva ţării acesteia deschise, voi năvăli peste oamenii aceştia liniştiţi, cari stau fără griji în locuinţele lor, toţi în locuinţe fără ziduri, şi neavînd nici zăvoare, nici porţi! -
12. Mă voi duce să iau pradă şi să mă dedau la jaf, să pun mâna pe aceste dărîmături locuite din nou, pe poporul acesta strîns din mijlocul neamurilor, care are turme şi moşii, şi locuieşte în mijlocul pământului.“
13. Seba şi Dedan, negustorii din Tars şi toţi puii lor de lei, îţi vor zice: „Vii să iei pradă? Pentru jaf ţi-ai aducat oare mulţimea ta, ca să iei argint şi aur, ca să iei turme şi avuţii, şi să faci o pradă mare?“
14. De aceea prooroceşte, fiul omului, şi spune lui Gog: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Da, în ziua cînd poporul Meu Israel va trăi în linişte, vei porni din ţara ta,
15. şi vei veni din fundul miazănoaptei, tu şi multe popoare cu tine, toţi călări pe cai, o mare mulţime şi o puternică oştire!
16. Vei înainta împotriva poporului Meu Israel, ca un nor, care va acoperi ţara. În zilele de apoi, te voi aduce împotriva ţării Mele, ca să Mă cunoască neamurile,cînd voi fi sfinţit în tine supt ochii lor, Gog!“
17. Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeu: „Nu eşti tu acela despre care am vorbit odinioară, prin robii Mei proorocii lui Israel, cari au proorocit atunci ani de zile, că te voi aduce împotriva lor?
18. În ziua aceea, însă, în ziua cînd va porni Gog împotriva pământului lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, Mi se va sui în nări mânia aprinsă.
19. O spun, în gelozia şi în focul mâniei Mele: În ziua aceea, va fi un mare cutremur în ţara lui Israel.
20. Peştii mării şi păsările cerului vor tremura de Mine, şi fiarele cîmpului şi toate tîrîtoarele cari se tîrăsc pe pământ, şi toţi oamenii cari sunt pe faţa pământului; munţii se vor răsturna, pereţii stâncilor se vor prăbuşi, şi toate zidurile vor cădea la pământ.
21. Atunci voi chema groaza împotriva lui pe toţi munţii Mei, zice Domnul Dumnezeu; sabia fiecăruia se va întoarce împotriva fratelui său.
22. Îl voi judeca prin ciumă şi sânge, printr-o ploaie năpraznică şi prin pietre de grindină; voi ploua foc şi pucioasă peste el, peste oştile lui, şi peste popoarele cele multe, cari vor fi cu el.
23. Îmi voi arăta astfel mărimea şi sfinţenia, Mă voi face cunoscut înaintea mulţimii neamurilor, şi vor şti că Eu sînt Domnul.“

Daniel 8: 23-25
23. La sfîrşitul stăpânirii lor, cînd păcătoşii vor fi umplut măsura nelegiuirilor, se va ridica un împărat fără ruşine şi viclean.
24. El va fi tare, dar nu prin puterea lui însuş; el va face pustiiri de necrezut, va izbuti în tot ce va începe, va nimici pe cei puternici şi chiar pe poporul sfinţilor.
25. Din pricina propăşirii lui şi izbîndirii vicleniilor lui, inima i se va îngâmfa, va pierde pe mulţi oameni cari trăiau liniştiţi, şi se va ridica împotriva Domnului domnilor, dar va fi zdrobit, fără ajutorul vreunei mâini omeneşti.

Apocalipsa lui Ioan 19: 13-21
13. Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge. Numele Lui este: „Cuvântul lui Dumnezeu.”
14. Oştile din cer Îl urmau călări pe cai albi, îmbrăcate cu in supţire, alb şi curat.
15. Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească Neamurile cu ea, pe cari le va cârmuii cu un toiag de fier. Şi va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a atotputernicului Dumnezeu.
16. Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: „Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor.”
17. Apoi am văzut un înger, care stătea în picioare în soare. El a strigat cu glas tare, şi a zis tuturor păsărilor, cari sburau prin mijlocul cerului: „Veniţi, adunaţi-vă la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu,
18. ca să mîncaţi carnea împăraţilor, carnea căpitanilor, carnea celor viteji, carnea cailor şi a călăreţilor, şi carnea a tot felul de oameni, slobozi şi robi, mici şi mari!”
19. Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pământului şi oştile lor, adunate ca să facă război cu Cel ce şedea călare pe cal şi cu oastea Lui.
20. Şi fiara a fost prinsă. Şi împreună cu ea, a fost prins proorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele, cu cari amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei, şi se închinaseră icoanei ei. Amîndoi aceştia au fost aruncaţi de vii în iazul de foc, care arde cu pucioasă.
21. Iar ceilalţi au fost ucişi cu sabia, care ieşea din gura Celui ce şedea călare pe cal. Şi toate păsările s-au săturat din carnea lor.

Apocalipsa lui Ioan 20: 13-15
13. Marea a dat înapoi pe morţii cari erau în ea; Moartea şi Locuinţa morţilor au dat înapoi pe morţii cari erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui.
14. Şi Moartea şi Locuinţa morţilor au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua.
15. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieţii, a fost aruncat în iazul de foc.

Apocalipsa lui Ioan 21: 3-5
3. Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuş va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
4. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tînguire, nici ţipăt, nici durere, pentrucă lucrurile dintîi au trecut.”
5. Celce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sînt vrednice de crezut şi adevărate.”

Isaia 28: 14-22
14. De aceea ascultaţi Cuvântul Domnului, batjocoritorilor, cari stăpâniţi peste poporul acesta din Ierusalim!
15. Pentrucă ziceţi: „Noi am făcut un legămînt cu moartea, am făcut o învoială cu locuinţa morţilor: când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul şi ca adăpost minciuna!“
16. deaceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: „Iată, pun ca temelie în Sion o piatră, o piatră încercată, o piatră de preţ, piatră din capul unghiului clădirii, temelie puternică; cel ce o va lua ca sprijin, nu se va grăbi să fugă.
17. Voi face din neprihănire o lege, şi din dreptate o cumpănă; şi grindina va surpa locul de scăpare al neadevărului, şi apele vor îneca adăpostul minciunii.
18. Aşa că legămîntul vostru cu moartea va fi nimicit, şi învoiala voastră cu locuinţa morţilor nu va dăinui. Cînd va trece urgia apelor năvălitoare, veţi fi striviţi de ea.
19. Ori de cîte ori va trece, vă va apuca; căci va trece în toate dimineţile, zi şi noapte, şi numai vuietul ei vă va îngrozi.“
20. Patul va fi prea scurt, ca să te întinzi în el, şi învelitoarea prea îngustă, ca să te înveleşti cu ea.
21. Căci Domnul Se va scula ca la muntele Peraţim, şi Se va mânia ca în valea Gabaonului, ca să-Şi facă lucrarea, lucrarea Lui ciudată, ca să-Şi împlinească lucrul, lucrul Lui nemaiauzit.
22. Acum, nu batjocoriţi, ca nu cumva să vi se strângă mai tare legăturile; căci am aflat dela Domnul, Dumnezeul oştirilor, că nimicirea întregei ţări este hotărîtă.

Ieremia 21: 8
8. Iar poporului acestuia să-i spui: „Aşa vorbeşte Domnul: „Iată că vă pun înainte calea vieţii şi calea morţii.

Ezechiel 18: 23
23. Doresc Eu moartea păcătosului? zice Domnul, Dumnezeu. Nu doresc Eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui şi să trăiască?

Isaia 25: 7-8
7. Şi, pe muntele acesta, înlătură măhrama care acopere toate popoarele, şi învelitoarea care înfăşură toate neamurile;
8. nimiceşte moartea pe vecie: Domnul Dumnezeu şterge lacrămile de pe toate feţele, şi îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului Său; da, Domnul a vorbit.

Episola lui Pavel catre Evrei 2: 11-16
11. Căci Cel ce sfinţeşte şi cei ce sunt sfinţiţi, sunt dintr-unul. De aceea, Lui nu-I este ruşine să-i numească „fraţi“,
12. când zice: „Voi vesti Numele Tău fraţilor Mei; Îţi voi cânta lauda în mijlocul adunării.“
13. şi iarăş: „Îmi voi pune încrederea în El.“ şi în alt loc: „Iată-Mă, Eu şi copiii, pe cari Mi i-a dat Dumnezeu!“
14. Astfel dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El însuş a fost deopotrivă părtaş la ele, pentruca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul,
15. şi să izbăvească pe toţi aceia, cari prin frica morţii erau supuşi robiei toată viaţa lor.
16. Căci negreşit, nu în ajutorul îngerilor vine El, ci în ajutorul seminţei lui Avraam.

Epistola lui Pavel catre Galateni 3: 5-10
5. Cel ce vă dă Duhul şi face minuni printre voi, le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei?
6. Tot aşa şi „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire.”
7. Înţelegeţi şi voi dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credinţă.
8. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe Neamuri, prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: „Toate neamurile vor fi binecuvîntate în tine.”
9. Aşa că cei ce se bizuiesc pe credinţă, sunt binecuvîntaţi împreună cu Avraam cel credincios.

Epistola a doua a lui Pavel catre Timotei 1: 9-10
9. El ne-a mântuit şi ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărîrea Lui şi după harul care ne-a fost dat în Hristos Isus, înainte de vecinicii,
10. dar care a fost descoperit acum prin arătarea Mîntuitorului nostru Hristos Isus, care a nimicit moartea şi a adus la lumină viaţa şi neputrezirea, prin Evanghelie.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni 15: 20-28
20. Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pîrga celor adormiţi.
21. Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor.
22. Şi după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos;
23. dar fiecare la rîndul cetei lui. Hristos este cel dintîi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.
24. În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpînire şi orice putere.
25. Căci trebuie ca El să împărăţească pînă va pune pe toţi vrăjmaşii supt picioarele Sale.
26. Vrăjmaşul cel din urmă, care va fi nimicit, va fi moartea.
27. Dumnezeu, în adevăr, „a pus totul supt picioarele Lui”. Dar când zice că totul I-a fost supus, se înţelege că afară de Cel ce I-a supus totul.
28. Şi când toate lucrurile Îi vor fi supuse, atunci chiar şi Fiul Se va supune Celui ce I-a supus toate lucrurile, pentruca Dumnezeu să fie totul în toţi.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni 15: 37-58
37. Şi când sameni, sameni nu trupul care va fi, ci doar un grăunte, cum se întâmplă: fie de grîu, fie de altă sămânţă.
38. Apoi Dumnezeu îi dă un trup, după cum voieşte; şi fiecărei seminţe îi dă un trup al ei.
39. Nu orice trup este la fel; ci altul este trupul oamenilor, altul este trupul dobitoacelor, altul este trupul păsărilor, altul al peştilor.
40. Tot aşa, sunt trupuri cereşti şi trupuri pământeşti; dar alta este strălucirea trupurilor cereşti, şi alta a trupurilor pământeşti.
41. Alta este strălucirea soarelui, alta strălucirea lunii, şi alta este strălucirea stelelor; chiar o stea se deosebeşte în strălucire de altă stea.
42. Aşa este şi învierea morţilor. Trupul este sămănat în putrezire, şi înviază în neputrezire;
43. este sămănat în ocară, şi înviază în slavă; este sămănat în neputinţă, şi înviază în putere.
44. Este sămănat trup firesc, şi înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este şi un trup duhovnicesc.
45. De aceea este scris: „Omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu.” Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă.
46. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc; ce este duhovnicesc, vine pe urmă.
47. Omul dintâi este din pămînt, pămîntesc; omul al doilea este din cer.
48. Cum este cel pământesc, aşa sunt şi cei pământeşti; cum este Cel ceresc, aşa sunt şi cei cereşti.
49. Şi după cum am purtat chipul celui pământesc, tot aşa vom purta şi chipul Celui ceresc.
50. Ce spun eu, fraţilor, este că nu poate carnea şi sângele să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu; şi că, putrezirea nu poate moşteni neputrezirea.
51. Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi,
52. într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă. Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.
53. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.
54. Cînd trupul acesta supus putrezirii, se va îmbrăca în neputrezire, şi trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris: „Moartea a fost înghiţită de biruinţă.
55. Unde îţi este biruinţa, moarte? Unde îţi este boldul, moarte?”
56. Boldul morţii este păcatul; şi puterea păcatului este Legea.
57. Dar mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!
58. De aceea, prea iubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zădarnică.

Osea 13: 14
14. Îi voi răscumpăra din mîna locuinţei morţilor, îi voi izbăvi dela moarte. Moarte, unde îţi este ciuma? Locuinţă a morţilor, unde îţi este nimicirea? Căinţa este ascunsă de privirile Mele!

Epistola lui Pavel către Romani 10: 1-4
1. Fraţilor, dorinţa inimii mele şi rugăciunea mea către Dumnezeu pentru Israeliţi, este să fie mântuiţi.
2. Le mărturisesc că ei au râvnă pentru Dumnezeu, dar fără pricepere:
3. pentrucă, întrucât n-au cunoscut neprihănirea, pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi, şi nu s-au supus astfel neprihănirii, pe care o dă Dumnezeu.
4. Căci Hristos este sfârşitul Legii, pentruca oricine crede în El, să poată căpăta neprihănirea.

Faptele Apostolilor 13: 26-39
26. Fraţilor, fii ai neamului lui Avraam, şi ceice vă temeţi de Dumnezeu, vouă v-a fost trimes Cuvântul acestei mântuiri.
27. Căci locuitorii din Ierusalim şi mai marii lor n-au cunoscut pe Isus; şi prin faptul că L-au osîndit, au împlinit cuvintele proorocilor, cari se citesc în fiecare Sabat.
28. Măcarcă n-au găsit în El nicio vină de moarte, totuş ei au cerut lui Pilat să-L omoare.
29. Şi, dupăce au împlinit tot ce este scris despre El, L-au dat jos depe lemn, şi L-au pus într-un mormânt.
30. Dar Dumnezeu L-a înviat din morţi.
31. El S-a arătat, timp de mai multe zile celorce se suiseră cu El din Galilea la Ierusalim, şi cari acum sunt martorii Lui înaintea norodului.
32. Şi noi vă aducem vestea aceasta bună că făgăduinţa făcută părinţilor noştri,
33. Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiii lor, înviind pe Isus; după cum este scris în psalmul al doilea: „Tu eşti Fiul Meu, astăzi Te-am născut.”
34. Că L-a înviat din morţi, aşa că nu Se va mai întoarce în putrezire, a spus-o cînd a zis: „Vă voi împlini cu toată credincioşia făgăduinţele sfinte, pe cari le-am făcut lui David.”
35. De aceea mai zice şi în alt psalm: „Nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.”
36. Şi David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinţii săi, şi a văzut putrezirea.
37. Dar Acela, pe care L-a înviat Dumnezeu, n-a văzut putrezirea.
38. Să ştiţi dar, fraţilor, că în El vi se vesteşte iertarea păcatelor;
39. şi oricine crede, este iertat prin El de toate lucrurile de cari n-aţi putut fi iertaţi prin Legea lui Moise.

Faptele Apostolilor 13: 40-41
40. Astfel, luaţi seama să nu vi se întâmple ce se spune în prooroci:
41. „Uitaţi-vă, dispreţuitorilor, miraţi-vă şi pieriţi; căci în zilele voastre, am să fac o lucrare, pe care n-o veţi crede nicidecum, dacă v-ar istorisi-o cineva.”

Habacuc 1: 5
5. Aruncaţi-vă ochii printre neamuri, şi priviţi, uimiţi-vă, şi îngroziţi-vă! Căci în zilele voastre voi face o lucrare, pe care n-aţi crede-o dacă v-ar povesti-o cineva!

Faptele Apostolilor 13: 42-49
42. Când au ieşit afară, Neamurile i-au rugat să le vorbească şi în Sabatul viitor despre aceleaşi lucruri.
43. Şi după ce s-a împrăştiat adunarea, mulţi din Iudei şi din prozeliţii evlavioşi au mers după Pavel şi Barnaba, cari stăteau de vorbă cu ei, şi-i îndemnau să stăruiască în harul lui Dumnezeu.
44. În Sabatul viitor, aproape toată cetatea s-a adunat ca să audă Cuvântul lui Dumnezeu.
45. Iudeii, cînd au văzut noroadele, s-au umplut de pizmă, vorbeau împotriva celor spuse de Pavel, şi-l batjocoreau.
46. Dar Pavel şi Barnaba le-au zis cu îndrăzneală: „Cuvântul lui Dumnezeu trebuia vestit mai întîi vouă; dar fiindcă voi nu-l primiţi, şi singuri vă judecaţi nevrednici de viaţa vecinică, iată că ne întoarcem spre Neamuri.
47. Căci aşa ne-a poruncit Domnul: „Te-am pus ca să fii Lumina Neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pămîntului.”
48. Neamurile se bucurau când au auzit lucrul acesta şi preamăreau Cuvântul Domnului. Şi toţi cei ce erau rânduiţi să capete viaţa vecinică, au crezut.
49. Cuvîntul Domnului se răspîndea în toată ţara.

Isaia 42: 6
6. „Eu, Domnul, Te-am chemat ca să dai mântuire, şi Te voi lua de mână, Te voi păzi şi Te voi pune ca legămînt al poporului, ca să fii Lumina neamurilor,

Isaia 49: 6-22
6. El zice: Este prea puţin lucru să fii Robul Meu ca să ridici seminţiile lui Iacov şi să aduci înapoi rămăşiţele lui Israel. De aceea, te pun să fii Lumina neamurilor, ca să duci mântuirea până la marginile pământului.
7. Aşa vorbeşte Domnul, Răscumpărătorul, Sfântul lui Israel, către Cel dispreţuit şi urât de popor, către Robul celor puternici: „Împăraţii vor vedea lucrul acesta, şi se vor scula, şi voivozii se vor arunca la pămînt şi se vor închina, din pricina Domnului, care este credincios, din pricina Sfântului lui Israel, care Te-a ales.“
8. „Aşa vorbeşte mai departe Domnul: „La vremea îndurării Te voi asculta, şi în ziua mântuirii Te voi ajuta; Te voi păzi şi Te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici ţara, şi să împarţi moştenirile pustiite;
9. să spui prinşilor de război: „Ieşiţi!“ şi celor ce sunt în întunerec: „Arătaţi-vă.“ Ei vor paşte pe drumuri şi vor găsi locuri de păşune pe toate coastele.
10. Nu le va fi foame, nici nu le va fi sete; nu-i va bate arşiţa, nici soarele; căci Cel ce are milă de ei îi va călăuzi şi-i va duce la izvoare de ape.
11. Voi preface toţi munţii Mei în drumuri, şi drumurile Mele vor fi bine croite.
12. Iată-i că vin de departe, unii dela miază noapte şi dela apus, iar alţii din ţara Sinim.
13. Bucuraţi-vă, ceruri! Veseleşte-te, pământule! Izbucniţi în strigăte de bucurie, munţilor! Căci Domnul mângâie pe poporul Său, şi are milă de nenorociţii Lui.“
14. Sionul zicea: „M-a părăsit Domnul, şi m-a uitat Domnul!“
15. Poate o femeie să uite copilul pe care-l alăptează, şi să n-aibă milă de rodul pîntecelui ei? Dar chiar dacă l-ar uita, totuş Eu nu te voi uita cu niciun chip:
16. Iată că te-am săpat pe mâinile Mele, şi zidurile tale sînt totdeauna înaintea ochilor Mei!
17. Fiii tăi aleargă; dar ceice te dărîmaseră şi te pustiiseră vor ieşi din mijlocul tău.
18. Ridică-ţi ochii de jur împrejur, şi priveşte: toţi aceştia se strîng, vin la tine.“ „Pe viaţa Mea, zice Domnul, că te vei îmbrăca cu toţi aceştia ca şi cu o podoabă, şi te vei încinge cu ei ca o mireasă.
19. Căci locurile tale pustiite şi pustii, ţara ta nimicită, vor fi strîmte pentru locuitorii tăi; şi ceice voiau să te mănânce se vor depărta.
20. Fiii aceştia, de cari ai fost lipsit, vor spune mereu la urechile tale: „Locul este prea strâmt pentru mine; fă-mi loc, ca să pot să mă aşez.“
21. Şi vei zice în inima ta: „Cine mi i-a născut? Căci eram fără copii, şi stearpă; eram roabă, izgonită: cine i-a crescut? Rămăsesem singură: unde erau aceştia?“
22. De aceea, aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeu: „Iată, voi face neamurilor semn cu mâna, şi-Mi voi înălţa steagul spre popoare; ele vor aduce înapoi pe fiii tăi în braţele lor, şi vor duce pe fiicele tale pe umeri.

Faptele Apostolilor 15: 4-21
4. Când au ajuns la Ierusalim, au fost primiţi de Biserică, de apostoli şi de presbiteri, şi au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei.
5. Atunci unii din partida Fariseilor, cari crezuseră, s-au ridicat, şi au zis că Neamurile trebuie să fie tăiate împrejur, şi să li se ceară să păzească Legea lui Moise.
6. Apostolii şi presbiterii s-au adunat laolaltă, ca să vadă ce este de făcut.
7. După ce s-a făcut multă vorbă, s-a sculat Petru şi le-a zis: „Fraţilor, ştiţi că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca, prin gura mea, Neamurile să audă cuvîntul Evangheliei, şi să creadă.
8. Şi Dumnezeu, care cunoaşte inimile, a mărturisit pentru ei, şi le-a dat Duhul Sfânt ca şi nouă.
9. N-a făcut nici o deosebire între noi şi ei, întrucât le-a curăţit inimile prin credinţă.
10. Acum dar, de ce ispitiţi pe Dumnezeu, şi puneţi pe grumazul ucenicilor un jug, pe care nici părinţii noştri, nici noi nu l-am putut purta?
11. Ci credem că noi, ca şi ei, suntem mântuiţi prin harul Domnului Isus.”
12. Toată adunarea a tăcut, şi a ascultat pe Barnaba şi pe Pavel, cari au istorisit toate semnele şi minunile, pe cari le făcuse Dumnezeu prin ei în mijlocul Neamurilor.
13. Cînd au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul, şi a zis: „Fraţilor, ascultaţi-mă!
14. Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu Şi-a aruncat privirile peste Neamuri, ca să aleagă din mijlocul lor un popor, care să-I poarte Numele.
15. Şi cu faptul acesta se potrivesc cuvintele proorocilor, după cum este scris:
16. „După aceea, Mă voi întoarce, şi voi ridica din nou cortul lui David din prăbuşirea lui, îi voi zidi dărâmăturile, şi-l voi înălţa din nou:
17. pentruca rămăşiţa de oameni să caute pe Domnul, ca şi toate Neamurile peste cari este chemat Numele Meu,
18. zice Domnul, care face aceste lucruri, şi căruia Îi sînt cunoscute din vecinicie.”
19. De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăţi acelora dintre Neamuri cari se întorc la Dumnezeu;
20. ci să li se scrie doar să se ferească de pângăririle idolilor, de curvie, de dobitoace zugrumate şi de sânge.
21. Căci încă din vechime, Moise are în fiecare cetate oameni, cari-l propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de Sabat.”

Faptele Apostolilor 15: 28-29
28. Căci s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă, să nu mai punem peste voi nicio altă greutate decît ceeace trebuie,
29. adică: să vă feriţi de lucrurile jertfite idolilor, de sânge, de dobitoace zugrumate, şi de curvie, lucruri de cari, dacă vă veţi păzi, va fi bine de voi. Fiţi sănătoşi.”

Geneza 1; 1
1. La început, Dumnezeu a făcut cerurile şi pământul.

Psalmul 102: 25
25. Tu ai întemeiat în vechime pământul, şi cerurile sunt lucrarea mâinilor Tale.

Evanghelia dupa Ioan 1: 1-3
1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2. El era la început cu Dumnezeu.
3. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.

Isaia 40: 22
22. El şade deasupra cercului pământului, şi locuitorii lui sunt ca nişte lăcuste înaintea Lui; El întinde cerurile ca o mahramă supţire, şi le lăţeşte ca un cort, ca să locuiască în el.

Isaia 55: 9
9. „Ci cît sunt de sus cerurile faţă de pământ, atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre.

Eclesiastul 1: 7
7. Toate rîurile se varsă în mare, şi marea tot nu se umple: ele aleargă necurmat spre locul de unde pornesc, ca iarăş să pornească de acolo.

Iov 26: 8
8. Leagă apele în norii Săi, şi norii nu se sparg supt greutatea lor.

Eclesiastul 1: 6
6. Vântul suflă spre miază-zi, şi se întoarce spre miază-noapte; apoi iarăş se întoarce, şi începe din nou aceleaşi rotituri.

Daniel 9: 25-27
25. Să ştii dar, şi să înţelelgi, că dela darea poruncii pentru zidirea din nou a Ierusalimului, pînă la Unsul (Mesia), la Cârmuitorul, vor trece şapte săptămâni; apoi timp de şasezeci şi două de săptămâni, pieţele şi gropile vor fi zidite din nou, şi anume în vremuri de strâmtorare.
26. După aceste şasezeci şi două de săptămâni, unsul va fi stîrpit, şi nu va avea nimic. Poporul unui domn care va veni, va nimici cetatea şi sfântul Locaş, şi sfîrşitul lui va fi ca printr-un potop; este hotărît că războiul va ţinea până la sfîrşit şi împreună cu el şi pustiirile.
27. El va face un legămînt trainic cu mulţi, timp de o săptămână, dar la jumătatea săptămânii va face să înceteze jertfa şi darul de mâncare, şi pe aripa urîciunilor idoleşti va veni unul care pustieşte, până va cădea asupra celui pustiit prăpădul hotărît.“

Evanghelia dupa Matei 2: 6
6. „Şi tu, Betleeme, ţara lui Iuda, nu eşti nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda; căci din tine va ieşi o Căpetenie, care va fi Păstorul poporului Meu Israel.”

Mica 5: 2
2. Şi tu, Betleeme Efrata, măcar că eşti prea mic între cetăţile de căpetenie ale lui Iuda, totuş din tine Îmi va ieşi Cel ce va stăpîni peste Israel, şi a cărui obârşie se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veşniciei.
3. De aceea îi va lăsa, până la vremea când va naşte cea care are să nască, şi rămăşiţa fraţilor Săi se va întoarce la copiii lui Israel.
4. El se va înfăţişa, şi va cârmui cu puterea Domnului, şi cu măreţia Numelui Domnului, Dumnezeului Său: vor locui liniştiţi, căci El va fi proslăvit până la marginile pământului.
5. El va fi pacea noastră! Cînd va veni Asirianul în ţara noastră, şi va pătrunde în palatele noastre, vom ridica împotriva lui şapte păstori şi opt căpetenii ale poporului.
6. Ei vor pustii ţara Asiriei cu sabia, şi ţara lui Nimrod cu sabia scoasă din teacă. Ne va izbăvi astfel de Asirian, când va veni în ţara nostră, şi va pătrunde în ţinutul nostru.

Evanghelia dupa Matei 21: 5
5. „Spuneţi fiicei Sionului: „Iată, Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe.”

Zaharia 9: 9-10
9. Saltă de veselie, fiica Sionului! Strigă de bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că Împăratul tău vine la tine; El este neprihănit şi biruitor, smerit şi călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgăriţe.
10. Voi nimici carăle de război din Efraim, şi caii din Ierusalim, şi arcurile de război vor fi nimicite. El va vesti nemurilor pacea, şi va stăpâni dela o mare la cealaltă, şi dela rîu până la marginile pământului.

Isaia 62: 11
11. Iată ce vesteşte Domnul până la marginile pământului: „Spuneţi fiicei Sionului: „Iată, Mântuitorul tău vine; iată, plata este cu El, şi răsplătirile merg înaintea Lui.

Ieremia 23: 5-8
5. „Iată vin zile, zice Domnul, cînd voi ridica lui David o Odraslă, neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelepciune, şi va face dreptate şi judecată în ţară.
6. În vremea Lui, Iuda va fi mântuit, şi Israel va avea linişte în locuinţa lui; şi iată Numele pe care i-L vor da: „Domnul, Neprihănirea noastră!“
7. „De aceea iată, vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice: „Viu este Domnul, care a scos din ţara Egiptului pe copiii lui Israel!“
8. Ci se va zice: „Viu este Domnul, care a scos şi a adus înapoi sămînţa casei lui Israel din ţara dela miază noapte şi din toate ţările în cari îi risipisem! „Şi vor locui în ţara lor.“

Epistola lui Pavel catre Galateni 6: 16
16. Şi peste toţi ceice vor umbla după dreptarul acesta şi peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace şi îndurare!

Evanghelia dupa Matei 24: 32-35
32. Dela smochin învăţaţi pilda lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţia, ştiţi că vara este aproape.
33. Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.
34. Adevărat vă spun că, nu va trece neamul acesta până se vor întîmpla toate aceste lucruri.
35. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

Evanghelia dupa Marcu 13: 28-31
28. Luaţi învăţătură dela smochin prin pilda lui. Cînd mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, ştiţi că vara este aproape.
29. Tot aşa, cînd veţi vedea aceste lucruri împlinindu-se, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.
30. Adevărat vă spun, că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri.
31. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

Evanghelia dupa Luca 21: 28-33
28. Cînd vor începe să se întîmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.”
29. Şi le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii.
30. Cînd înfrunzesc, şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de acum vara este aproape.
31. Tot aşa, cînd veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.
32. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta, până cînd se vor împlini toate aceste lucruri.
33. Cerul şi pămîntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

- Îndemn la veghere: Luca 21:20-33.

- Smochinul infrunzeste - Pe data de 14 mai 1948, odată cu expirarea Mandatului britanic pentru Palestina - Statul Israel și-a declarat independența

- Copacii (Neamurile - Popoarele subjugate devin independente infrunzesc - Nașterea României ca națiune.

- Participarea României la războiul din 1877-1878 și cucerirea independenței de stat, a însemnat egalitatea juridică cu toate statele suverane, având o adâncă semnificație morală pentru că a ridicat conștiința națiunii române libere și a permis realizarea în perspectivă, atunci când istoria a permis-o, a Marii Uniri de la 1918. Nu mai puțin important a însemnat eliberarea altor populații balcanice de sub dominația otomană.

Evanghelia dupa Matei: 24: 1-2
1. La ieşirea din Templu, pe când mergea Isus, ucenicii Lui s-au apropiat de El ca să-I arate clădirile Templului.
2. Dar Isus le-a zis: „Vedeţi voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va rămânea aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată.”

Evanghelia dupa Marcu: 13: 1-2
1. Cînd a ieşit Isus din Templu, unul din ucenicii Lui i-a zis: „Învăţătorule, uită-Te ce pietre şi ce zidiri!“
2. Isus i-a răspuns: „Vezi tu aceste zidiri mari? Nu va rămînea aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată.“

Evanghelia dupa Luca 19: 43-44
43. Vor veni peste tine zile, cînd vrăjmaşii tăi te vor înconjura cu şanţuri, te vor împresura, şi te vor strînge din toate părţile:
44. te vor face una cu pământul, pe tine şi pe copiii tăi din mijlocul tău; şi nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentrucă n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată.”

Evanghelia dupa Luca 21: 5-6
5. Pe cînd vorbeau unii despre Templu, că era împodobit cu pietre frumoase şi daruri, Isus a zis:
6. „Vor veni zile cînd, nu va rămânea aici piatră pe piatră, care să nu fie dărâmată.”

Evanghelia dupa Luca 21: 20-24
20. Cînd veţi vedea Ierusalimul înconjurat de oşti, să ştiţi că atunci pustiirea lui este aproape.
21. Atunci, cei din Iudea să fugă la munţi, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el, şi cei de prin ogoare să nu intre în el.
22. Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare, ca să se împlinească tot ce este scris.
23. Vai de femeile cari vor fi însărcinate, şi de cele ce vor da ţîţă în acele zile! Pentrucă va fi o strîmtorare mare în ţară, şi mânie împotriva norodului acestuia.
24. Vor cădea supt ascuţişul săbiei, vor fi luaţi robi printre toate neamurile; şi Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri, până se vor împlini vremurile neamurilor.

Apocalipsa lui Ioan 11: 1-2
1. Apoi mi s-a dat o trestie asemenea unei prăjini, şi mi s-a zis: „Scoală-te şi măsoară Templul lui Dumnezeu, altarul şi pe cei ce se închină în el.
2. Dar curtea de afară a Templului lasă-o la o parte nemăsurată; căci a fost dată Neamurilor, cari vor călca în picioare sfânta cetate patruzeci şi două de luni.

Apocalipsa lui Ioan 10: 11
11. Apoi mi-au zis: „Trebuie să prooroceşti din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi şi împăraţi.”

Osea 6: 1-2
1. „Veniţi, să ne întoarcem la Domnul! Căci El ne-a sfîşiat, dar tot El ne va vindeca; El ne-a lovit, dar tot El ne va lega rănile.
2. El ne va da iarăş viaţa în două zile; a treia zi ne va scula, şi vom trăi înaintea Lui.

A doua epistola soborniceasca a lui Peru 3: 8
8. Dar, prea iubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi.

Apocalipsa lui Ioan 22: 1-6
1. Şi mi-a arătat un rîu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului.
2. În mijlocul pieţii cetăţii, şi pe cele două maluri ale rîului, era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod, şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea Neamurilor.
3. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji.
4. Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile lor.
5. Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentrucă Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor.
6. Şi îngerul mi-a zis: „Aceste cuvinte sînt vrednice de crezare şi adevărate. Şi Domnul, Dumnezeul duhurilor proorocilor, a trimes pe îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile, cari au să se întîmple în curînd. -

Psalmul 139: 24
24. Vezi daca sunt pe o cale rea, şi du-mă pe calea veşniciei!

Apocalipsa lui Ioan 22: 13-14
13. Eu sînt Alfa şi Omega, Cel dintîi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul.
14. Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate!

Apocalipsa lui Ioan 22: 16-17
16. Eu, Isus, am trimes pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru Biserici. Eu sînt Rădăcina şi Sămînţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă.
17. Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!” Şi cine aude, să zică: „Vino!” Şi celuice îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!

Habacuc 2: 14
14. Căci pământul va fi plin de cunoştinţa slavei Domnului, ca fundul mării de apele cari-l acopăr.

Isaia 65: 18-20
18. Ci vă veţi bucura şi vă veţi veseli, pe vecie, pentru cele ce voi face. Căci voi preface Ierusalimul în veselie, şi pe poporul lui în bucurie.
19. Eu însumi Mă voi veseli asupra Ierusalimului, şi mă voi bucura de poporul Meu; nu se va mai auzi în el de acum nici glasul plânsetelor, nici glasul ţipetelor.
20. Nu vor mai fi în el nici copii cu zile puţine, nici bătrîni cari să nu-şi împlinească zilele. Căci cine va muri la vîrsta de o sută de ani va fi încă tânăr,

A treia epistola a lui Ioan 1: 1-2
1. Presbiterul (Sau: bătrînul.) către prea iubitul Gaiu, pe care-l iubesc în adevăr.
2. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ţi meargă bine, şi sănătatea ta să sporească tot aşa cum sporeşte sufletul tău.

Epistola a lui Pavel către Coloseni 4: 14
14. Luca, doftorul prea iubit, şi Dima, vă trimet sănătate.

- Promisiunea nemuririi de Dr. William AMZALLAG.

Căile celulare sinergice identificate care prelungesc durata de viață cu 500%
- Descoperirea mecanismelor celulare ar putea deschide ușile către terapii anti-aging anti-îmbătrânire mai eficiente
.

- Ce moleculă este capabilă să inverseze senescența - Youtube info.

- Rolul mitocondriei în îmbătrânire și boli - David Sinclair

Cell Rep. 2012 Oct 25;2(4):732-7. doi: 10.1016/j.celrep.2012.08.023. Epub 2012 Sep 27.
- The rate of increase of short telomeres predicts longevity in mammals
Vera E et all.

- Rata de creștere a telomerelor scurte prevede longevitatea la mamifere

- The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2009 Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider and Jack W. Szostak - how chromosomes are protected by telomeres and the enzyme telomerase

- Premiul nobel pentru medicină in 2009 la Elizabeth H. Blackburn, Carol W. Greider and Jack W. Szostak - Modul în care cromozomii sunt protejați prin telomeri și enzima telomerază

EMBO Mol Med. 2012 Aug;4(8):691-704. doi: 10.1002/emmm.201200245. Epub 2012 May 15
- Telomerase gene therapy in adult and old mice delays aging and increases longevity without increasing cancer.
Bernardes de Jesus et all.

Terapia genică cu telomerază la șoarecii adulți și bătrâni (cu efect anti-aging) întârzie îmbătrânirea și crește longevitatea fără a crește cancerul

- Împreună, aceste rezultate constituie o dovadă de principiu a unui rol al TERT în întârzierea îmbătrânirii fiziologice și extinderea longevității la șoarecii
normali printr-un tratament bazat pe telomerază și demonstrează fezabilitatea terapiei genice: anti-aging - anti-îmbătrânire

Circ Res. Author manuscript; available in PMC 2016 Apr 7.Circ Res. 2012 Jun 22; 111(1): 97–109.doi: 10.1161/CIRCRESAHA.111.247866
Published in final edited form as:
Assessing Cell and Organ Senescence Biomarkers
Bruno Bernardes de Jesus et all.

- Evaluarea biomarkerilor de senescență celulară și organică

- Produse naturale care activează Telomeraza.

N Engl J Med. Author manuscript; available in PMC 2010 Apr 8.
Published in final edited form as N Engl J Med. 1997 Oct 2; 337(14): 986–994.
doi: 10.1056/NEJM199710023371407
- Caloric Intake and Aging
Richard Weindruch, et all.

- Aportul caloric și îmbătrânirea - Observația că șobolanii de laborator nu numai că trăiesc mai mult, dar, de asemenea, au mai puține boli asociate vârstei atunci când consumul lor alimentar este restricționat datează din anii 1930

BMB Rep. 2013 Apr; 46(4): 181–187. doi: 10.5483/BMBRep.2013.46.4.033
- Caloric restriction and its mimetics
Shin-Hae Lee et all.

- Restricția calorică și mimetica acesteia

Ageing Res Rev. Author manuscript; available in PMC 2013 Jul 1.
Published in final edited form as:
Ageing Res Rev. 2012 Jul; 11(3): 390–398.
Published online 2011 Dec 20. doi: 10.1016/j.arr.2011.11.005
- Of Mice and Men: The Benefits of Caloric Restriction, Exercise, and Mimetics
Evi M. Mercken, et all.

- De șoareci și bărbați: beneficiile restricției calorice, exercițiilor fizice și mimetice

Front Genet. 2016; 7: 142.
Published online 2016 Aug 18. doi: 10.3389/fgene.2016.00142
- Better Living through Chemistry: Caloric Restriction (CR) and CR Mimetics Alter Genome Function to Promote Increased Health and Lifespan
Zoe E. et all.

- O viață mai bună prin chimie: restricția calorică (CR) și mimetica CR modifică funcția genomului pentru a promova sănătatea crescută și durata de viață

- Wikipedia - restricția calorică și mimetica Produse recomandate: Resveratrol, Metformin, Acidul oxaloacetic, Fisetin

Biochem Cell Biol. 2019 Aug;97(4):480-487. doi: 10.1139/bcb-2018-0159. Epub 2019 Jan 9.
- Fisetin, a potential caloric restriction mimetic, attenuates senescence biomarkers in rat erythrocytes.
Singh S et all.

- Fisetina, cu mimetica de restricție calorică potențială, atenuează biomarkerii de senescență la eritrocitele de șobolan

EBioMedicine. 2018 Oct; 36: 18–28.
Published online 2018 Sep 29. doi: 10.1016/j.ebiom.2018.09.015
- Fisetin is a senotherapeutic that extends health and lifespan
Matthew J. et all.

- Fisetina este un supliment nutritiv terapeutic in senescenta care extinde sănătatea și durata de viață

Life Sci. 2018 Jan 15;193:171-179. doi: 10.1016/j.lfs.2017.11.004. Epub 2017 Nov 7.
- Fisetin as a caloric restriction mimetic protects rat brain against aging induced oxidative stress, apoptosis and neurodegeneration.
Singh S et all.

- Fisetina ca mimetică de restricție calorică protejează creierul de șobolan împotriva stresului oxidativ indus de îmbătrânire, apoptoză și neurodegenerare.

Life Sci. 2018 Jan 15;193:171-179. doi: 10.1016/j.lfs.2017.11.004. Epub 2017 Nov 7.
- Fisetin as a caloric restriction mimetic protects rat brain against aging induced oxidative stress, apoptosis and neurodegeneration.
Singh S et all.

- Fisetina ca mimetică de restricție calorică protejează creierul de șobolan împotriva stresului oxidativ indus de îmbătrânire, apoptoză și neurodegenerare

Front Chem. 2019; 7: 697.
Published online 2019 Oct 30. doi: 10.3389/fchem.2019.00697
- New Perspectives for Fisetin
Grzegorz Grynkiewicz et all.

- Noi perspective pentru Fisetina - Fisetină un flavonoid izolat din (Rhus cotinus L.)

Proc Natl Acad Sci U S A. 2006 Oct 31;103(44):16568-73. Epub 2006 Oct 18.
- Flavonoid fisetin promotes ERK-dependent long-term potentiation and enhances memory.
Maher P et all.

- Fisetina un flavonoid promovează potențarea pe termen lung dependentă de ERK și îmbunătățește memoria - Fisetina se găsește frecvent în căpșuni și alte fructe și legume.

Mol Cell Endocrinol. Author manuscript; available in PMC 2009 Aug 17.
Published in final edited form as:
Mol Cell Endocrinol. 2009 Feb 5; 299(1): 58–63.
Published online 2008 Nov 1. doi: 10.1016/j.mce.2008.10.018
- Dietary Activators of Sirt1
Joanne S. et all.

- Activatori dietetici de Sirt1 - Suplimente dietetice și Sirt1

J Nutr. 2001 Oct;131(10):2753-60.
- Life span is prolonged in food-restricted autoimmune-prone (NZB x NZW)F(1) mice fed a diet enriched with (n-3) fatty acids.
Jolly CA et all.

- Durata de viață este prelungită la șoarecii care predispun la autoimune (NZB x NZW) F (1), alimentați cu o dietă îmbogățită cu acizi grași (n-3)

J Neurotrauma. 2007 Oct;24(10):1587-95.
- Omega-3 fatty acids supplementation restores mechanisms that maintain brain homeostasis in traumatic brain injury.
Wu A et all.

- Suplimente nutrive cu acizi grași Omega-3 restabilește mecanisme care mențin homeostazia creierului în leziuni traumatice ale creierului

- Reducerea caloriilor extinde durata de viață maximă a mamiferelor, oamenii de știință au început recent să identifice mecanismele moleculare care pot explica beneficiile restricției calorice, precum și potențialele mimetice de restricție calorică, cum ar fi Resveratrol și Metformin.

Postepy Hig Med Dosw (Online). 2017 Mar 2;71(0):170-175.
- Metformin - its potential anti-cancer and anti-aging effects.
Podhorecka M et all.

- Metformin - efectele sale anti-cancer și anti-aging anti-îmbătrânire.

Appl Physiol Nutr Metab. Author manuscript; available in PMC 2016 Jan 14.
Published in final edited form as:
Appl Physiol Nutr Metab. 2015 Oct; 40(10): 1038–1047.
Published online 2015 Jun 24. doi: 10.1139/apnm-2015-0236
- Combining metformin therapy with caloric restriction for the management of type 2 diabetes and nonalcoholic fatty liver disease in obese rats.
Melissa A. et all.

- Combinarea terapiei cu metformin cu restricția calorică pentru tratamentul diabetului de tip 2 și a bolilor hepatice grase nealcoolice la șobolani obezi.

IUBMB Life. 2008 May;60(5):323-32. doi: 10.1002/iub.47.
- Resveratrol: one molecule, many targets.
Pirola L, et all.

- Resveratrol: o moleculă cu multe ținte

Nature. 2003 Sep 11;425(6954):191-6. Epub 2003 Aug 24.
- Small molecule activators of sirtuins extend Saccharomyces cerevisiae lifespan.
Howitz KT et all.
- Activatorii de molecule mici ale sirtuinelor extind durata de viață a Saccharomyces cerevisiae.

- În drojdie, Resveratrol imită restricția de calorii prin stimularea Sir2, crescând stabilitatea ADN-ului și prelungind durata de viață cu 70%.

Br J Cancer. 2002 Mar 4;86(5):774-8.
- The cancer preventative agent resveratrol is converted to the anticancer agent piceatannol by the cytochrome P450 enzyme CYP1B1.
Potter GA et all.
- Resveratrol preventiv pentru cancer este convertit la piceatannol agent anticancer prin enzima CYP1B1 a citocromului P450

Cell. 2006 Dec 15;127(6):1109-22. Epub 2006 Nov 16.
- Resveratrol improves mitochondrial function and protects against metabolic disease by activating SIRT1 and PGC-1alpha.
Lagouge M et all.

- Resveratrol îmbunătățește funcția mitocondrială și protejează împotriva bolilor metabolice prin activarea SIRT1 și PGC-1 alpha.

Mol Nutr Food Res. 2005 May;49(5):405-30.
- Resveratrol as an anti-inflammatory and anti-aging agent: mechanisms and clinical implications.
de la Lastra CA, et all.

- Resveratrol ca antiinflamator și anti-aging - anti-îmbătrânire: mecanisme și implicații clinice.

Xenobiotica, 47 (6), 526-537 Jun 2017
- Pharmacokinetics, Metabolism, and Excretion of Cycloastragenol, a Potent Telomerase Activator in Rats.
Peng-Kai Ma et all.

- Farmacocinetică, metabolizare și excreția de Cicloastragenol, un activator potențial de telomerază la șobolani

- Cicloastragenol: îți păstrează dna - Youtube info.

Neurosignals, 22 (1), 52-63 2014
- Cycloastragenol Is a Potent Telomerase Activator in Neuronal Cells: Implications for Depression Management
Fanny C F Ip et all.

- Cicloastragenol este un activator potențial de telomerază în celulele neuronale: implicații pentru gestionarea depresiei.

Aging Cell. 2009 Dec;8(6):765-8. doi: 10.1111/j.1474-9726.2009.00527.x. Epub 2009 Sep 30.
- Oxaloacetate supplementation increases lifespan in Caenorhabditis elegans through an AMPK/FOXO-dependent pathway.
Williams DS et all.

- Suplimente alimentare cu acidul oxaloacetic crește durata de viață în Caenorhabditis elegans printr-o cale dependentă de AMPK / FOXO

Aging Cell. 2011 Aug;10(4):604-21. doi: 10.1111/j.1474-9726.2011.00700.x. Epub 2011 Apr 14.
- The telomerase activator TA-65 elongates short telomeres and increases health span of adult/old mice without increasing cancer incidence.
Bernardes de Jesus B et all.

- Activator de Telomerază - TA-65 alungește telomere scurte și crește durata de sănătate a șoarecilor adulți / bătrâni, fără a crește incidența cancerului.

- TA-65 in the news - Youtube info.

Mol Med Rep. 2019 Oct; 20(4): 3701–3708.
Published online 2019 Aug 23. doi: 10.3892/mmr.2019.10614
- Discovery of potent telomerase activators: Unfolding new therapeutic and anti-aging perspectives
Dimitris Tsoukalas, et all

- Descoperirea activatorilor puternici ai telomerazei: desfășurarea de noi perspective terapeutice - anti-aging anti-îmbătrânire anti-aging anti-îmbătrânire.
- Compușii testați au inclus extractul de Centella asiatica, formularea cu extract de Astragalus, TA-65 (conținând extract de Astragalus membranaceus), acid oleanolic (OA), acid maslinic (MA) și 3 suplimente nutrititionale multi-nutritive. - În general, acest studiu indică faptul că efectul sinergic al nutrienților și compușilor naturali poate activa telomeraza și produce formulări mai puternice

- Trolox-Equivalent Antioxidant Capacity Assay Versus Oxygen Radical Absorbance Capacity Assay in Plasma
Chi Chiu Wang, et all.
Clinical Chemistry, Volume 50, Issue 5, 1 May 2004, Pages 952–954, https://doi.org/10.1373/clinchem.2004.031526

- Test de capacitate de antioxidanți echivalent Trolox față de Analiza oxigen-radical a capacității de absorbție (ORAC) în plasmă.

- Metoda ORAC este singura metodă care întreprinde acțiunile radicalilor liberi până la finalizare și folosește zona de sub curbă pentru cuantificare; prin urmare, combină atât procentul de inhibiție cât și lungimea de inhibare a formării radicalilor liberi de către antioxidanți într-o singură cantitate

- Hidroxitirosol are o valoare ORAC (capacitatea de absorbție a radicalilor de oxigen) - capacitatea de absorbție a radicalilor liberi care nu afectează celulele) de 68.576 - care este considerat a fi de 15 ori mai mare decât ceaiul verde și de 3 ori mai mare decât Coenzima Q10.

Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2007 Apr;292(4):H1931-6. Epub 2006 Dec 15.
- The olive oil antioxidant hydroxytyrosol efficiently protects against the oxidative stress-induced impairment of the NObullet response of isolated rat aorta.
Rietjens SJ et all.

- Hidroxitirosol un antioxidant din uleiul de măsline protejează eficient împotriva deteriorării provocate de stresul oxidativ al răspunsului NObullet al aortei de șobolan izolate.

J Ethnopharmacol. 2000 Feb;69(2):115-26.
- Enhanced DNA repair, immune function and reduced toxicity of C-MED-100, a novel aqueous extract from Uncaria tomentosa.
Sheng Y et all.

- C-MED-100, un nou extract apos din Gheara mâţei: Uncaria tomentosa cu funcția imună și toxicitatea redusă ofera repararea ADN-ului îmbunătățit

- C-Med-100 și reparații ADN - Youtube info.

Dermatol Online J. 2015 Apr 16;21(4). pii: 13030/qt5rt46141.
Topical AC-11 abates actinic keratoses and early squamous cell cancers in hairless mice exposed to Ultraviolet A (UVA) radiation.
Mentor JM et all.

- AC-11 este un extract apos din Gheara mâţei (Uncaria tomentosa), care are o varietate de efecte care îmbunătățesc repararea ADN-ului și reglează inflamația în jos.
- AC-11 topică reduce cheratozele actinice și cancerele celulare scuamoase timpurii la șoarecii

- Avem nevoie într-adevăr supliment alimentar pentru repararea ADN? - Youtube info.

Biochem Biophys Res Commun. 2004 Nov 12;324(2):931-6.
- L-carnosine reduces telomere damage and shortening rate in cultured normal fibroblasts.
Shao L et all.

- L-Carnosina reduce rata de scurtare a telomerelor fibroblastelor - Supliment alimentar anti-aging

Volume 2016 |Article ID 4973239 | 14 pages | https://doi.org/10.1155/2016/4973239
- Biological Activities of 2,3,5,4′-Tetrahydroxystilbene-2-O-β-D-Glucoside in Antiaging and Antiaging-Related Disease Treatments
Shuang Ling et all.

- Activități biologice de 2,3,5,4′-Tetrahidroxistilbene-2-O-β-D-Glucozidă (THSG) este componenta activă a plantei medicinale chineze Polygonum multiflorum Thunb. în tratamente anti-aging
- Suplimente alimentare care intarzie manifestarile procesului natural de imbatranire.

Hum Reprod. 2012 May;27(5):1411-20. doi: 10.1093/humrep/des019. Epub 2012 Feb 21.
- Delay in oocyte aging in mice by the antioxidant N-acetyl-L-cysteine (NAC).
Liu J et all.

- N-acetil-L-cisteină (NAC) un anti-aging - întârziere îmbătrânirea ovocitului la șoareci prin antioxidantul NAC
- Mai mult, expresia sirtuinelor a fost crescută, Activator de telomerază a fost mai mare și lungimea telomerei a fost mai lungă în ovarele șoarecilor tratate cu NAC.

Nat Chem Biol. 2007 Oct;3(10):640-9.
- Telomere length, stem cells and aging.
Blasco MA.

- Lungimea telomerului, celulele stem și îmbătrânirea.
- Aici, vom analiza probele actuale care leagă scurtarea telomerilor cu îmbătrânirea și disfuncția celulelor stem

Rejuvenation Res. 2010 Oct;13(5):581-8. doi: 10.1089/rej.2009.1011. Epub 2010 Jun 29.
- NT-020, a natural therapeutic approach to optimize spatial memory performance and increase neural progenitor cell proliferation and decrease inflammation in the aged rat.
Acosta S et all.

- NT-020, o abordare terapeutică naturală pentru optimizarea performanței memoriei spațiale și creșterea proliferării celulelor progenitoare neuronale și scăderea inflamației la șobolanul îmbătrânit.
- NT-020 poate promova sănătatea, proliferarea și menținerea neuronilor la animalele de vârstă și poate exercita acțiuni antiinflamatorii care promovează funcția în nișa celulelor stem în vârstă.

PLoS One. 2010; 5(5): e10496.
Published online 2010 May 5. doi: 10.1371/journal.pone.0010496
- Spirulina Promotes Stem Cell Genesis and Protects against LPS Induced Declines in Neural Stem Cell Proliferation
Adam D. et all.

- Spirulina promovează geneza celulelor stem și protejează împotriva scăderilor induse de LPS în proliferarea celulelor stem

Afr J Tradit Complement Altern Med. 2009 Jul 3;6(4):560-72.
Chlorella vulgaris modulates hydrogen peroxide-induced DNA damage and telomere shortening of human fibroblasts derived from different aged individuals.
Makpol S et all.

Chlorella vulgaris modulează peroxidul de hidrogen care induce deteriorarea ADN-ului și scurtarea telomerului a fibroblastelor umane derivate de la indivizi diferiți

Int J Cardiol. 2015 Nov 1;198:187-95. doi: 10.1016/j.ijcard.2015.06.070. Epub 2015 Jun 27.
- Fucoidan protects mesenchymal stem cells against oxidative stress and enhances vascular regeneration in a murine hindlimb ischemia model.
Han YS et all.

- Fucoidan (Luminaria japonica) protejează celulele stem mezenchimale împotriva stresului oxidativ și îmbunătățește regenerarea vasculară într-un model de ischemie posterioară.
- Ceea ce sugerează că fucoidanul ar putea fi un adjuvant terapeutic puternic pentru terapia bazată pe MSC în bolile ischemice.

Am J Clin Nutr. 2007 Nov;86(5):1420-5.
- Higher serum vitamin D concentrations are associated with longer leukocyte telomere length in women.
Richards JB et all.

- Concentrații mai mari de vitamina D în ser sunt asociate cu lungimea mai lungă a telomerilor de leucocite la femei.

- wikipedia. - Doza zilnică recomandată la vitamina D recomandata adulţilor este de (600 UI) pe zi echivalentul a 15 micrograme.
- Nu se recomanda depaşirea de vitamina D (4000 UI)

Neuroscience. 2007 Apr 14;145(4):1439-48. Epub 2007 Jan 4.
- DNA damage responses in neural cells: Focus on the telomere.
Zhang P, et all.

- Rolul principal al telomerilor ca răspuns la deteriorarea ADN-ului în celulele neuronale.
- Suplimente alimentare cu acid folic poate proteja neuronii împotriva bolii Alzheimer, păstrând nivelurile de homocisteină scăzute și reducând astfel încorporarea greșită a uracilului în ADN în neuroni

Age (Dordr). 2015 Oct;37(5):103. doi: 10.1007/s11357-015-9840-7. Epub 2015 Sep 26.
- Nutraceutical intervention reverses the negative effects of blood from aged rats on stem cells.
Bickford PC et all.

- Intervenția nutraceutică inversează efectele negative ale sângelui de la șobolani în vârstă asupra celulelor stem.

- NT-020, un supliment alimentar care conține fructe de afin, se recomanda: (Vaccinium myrtillus L., 25% antocianidine 250 mg), Ceai verde, se recomanda: (Extract de Ceai verde 95% polifenoli, 70% catechine antioxidanți dintre care 45% EGCG 150mg), Vitamina D3, se recomanda: (1500 UI) și Supliment nutritiv L-Carnosină, se recomanda: 500 mg.

Longevitate - Episodul 9 - Obezitate.

- Indicele de masa corporala (IMC) mai puţin ca 18,50 risc de boală, 18,50 sau mai puţin, subponderal subgreutate corporală.
- Indicele de masa corporala (IMC) mai puţin ca 18,50.
- Indicele de masa corporala (IMC). Între 18,50 şi 24,99‎: ‎Greutate normală.
- Indicele de masa corporala (IMC) între 25,00 şi 29,99‎: ‎Supraponderal.
- Indicele de masa corporala (IMC) peste 30,00 ‎obezitate.
- De unde opţinem energia.
- 1 gr de carbohidraţi(zahar) = 4 cal.
- 1 gr de proteine = 4 cal.
- 1 gr de grasimi = 9 cal.

1. Metabolismul bazal și cum se calculează BMR - Cea mai mică cantitate de energie de care organismul are nevoie se numește rata metabolică bazală sau BMR.

Calculator de calorii.

- Se consumă 1 cal./kg/ora.
- Dacă aveţi o greutate de 60 kg.
- In 24 de ore se consumă: 60x24 de ore=1440 cal/pe zi.

2. Se consumă energie la frig sau caldură se numeste: Termogeneză.

3. Se consumă energie dependentă de activitatea fizică.
- Mai sunt şi alte posibilitati de a reduce masa corporală prin controlul metabolizmului.
- Metabolismul care la rândul său este controlat de un grup sofisticat de hormoni.

- Lucrând în armonie cu foamea și creând un fel de stocare a energiei: celulele adipoase.
- Aceste celule aveau capacitatea de a stoca toate tipurile de energie obținute din grăsimi, colohidrați și chiar proteine.
- Pentru a stoca energia sub formă de trigliceride, o celulă adipoasă își poate crește dimensiunea de cincizeci de ori.
- Datorită disponibilității alimentare nesigure, genele noastre au fost orientate către un mod economic.
- Prin activitate corporală se consuma de energie, riscurile sedentarismului: obezitate.

- Obezitatea duce la boli cronice:
- Boli de inima.
- Boli cardiovasculare.
- Diabet, Cancer.
- Sindrom metabolic.
- Ceea ce reduce rata vieţii, consecinţe psihice, mentale, creste dauna DNA reduce celulele stem.
- Consumul de prea mult zahar sau grasime, prea putina miscare corporala.
- Consumul de suplimente nutritive care controleaza metabolismul: Cât de repede poți să faci mușchi.

Vitamina D3 1500 UI în forma sa deosebit de biodisponibilă de colecalciferol (vitamina D3).

Formula de bază pentru suplimentarea dietei zilnice - Vitacor Plus.

Extract de sâmburi de struguri - OPC.

Extracte din plante naturale - Fitobiologice.

Formula reconstructivă cu nutrienți celulari - Arteriforte.

Vitacor Plus + Prolysin C.

Vitacor + Enercor.

Vitacor + Femicell.

Vitacor + Phyto Pro M.

Phytobiologicals Balance Control.

Zinc + Selenium Complex.

Coenzima Q10 - Complex.

Omega 3 acizii grași EPA și DHA.

Probiotice.

Vitamin B Complex.

Magnesium Complex.

Vitacor + Lensivit.

Toate Produsele.

Cine doreste sa recomande produsele Dr-Rath.com primeste onorariu 15% pe mai multe niveluri - Am luat cunoștință de programul de partener al Dr. Rath Health Alliance si fac: Cerere de participare în calitate de consultant - Narcis-Iancu Bless ca Consultant va recomandat in Dr. Rath Health Alliance - Descarcă.

Cine doreste sa recomande produsele Dr-Rath.com primeste onorariu 15% pe mai multe niveluri - Ce-implica-de-fapt-noul-nostru-program-de-parteneri - Descarcă.

Cine doreste sa recomande produsele Dr-Rath.com primeste onorariu 15% pe mai multe niveluri vezi: Linii-directoare-pentru-consultanti-in-programul-partener - Descarcă.

- Am devenit conștient de programul de parteneri și aș dori să iau legătura cu un consultant mai mult info:

- Narcis-Iancu Bless: narcisiancubless@gmail.com

- Telefon:0049(0)8141 - 3150777

- Tel. mobil: 0049(0)1784268209

2 Sanmuel 22: 31
31. Căile lui Dumnezeu sunt desăvîrşite, Cuvântul Domnului este curăţit; El este un scut pentru toţi cei ce caută adăpost în El.

https://www.supersmart.com/de--anti-aging--saikosaponin-a-4-mg--0631

Saikosaponin A 4 mg - 15 Vegi-Kaps = 49.70 €

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16789928
Cheng PW1, Ng LT, Chiang LC, Lin CC. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2006 Jul;33(7):612-6.
Efectele antivirale ale saikosaponinelor asupra coronavirusului uman 229E in vitro.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11368126
Infecții coronavirus respiratorii la copii

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11865552
Infecții nosocomiale datorate coronavirusurilor umane la nou-născut

Psalmul 91: 1-16
1. Celce stă supt ocrotirea Celui Prea Înalt, şi se odihneşte la umbra Celui Atoputernic,
2. zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare, şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!“
3. Da, El te scapă de laţul vînătorului, de ciumă şi de pustiirile ei.
4. El te va acoperi cu penele Lui, şi te vei ascunde supt aripile Lui. Căci scut şi pavăză este credincioşia Lui!
5. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopţii, nici de săgeata care sboară ziua,
6. nici de ciuma, care umblă în întunerec, nici de molima, care bântuie ziua nameaza mare.
7. O mie să cadă alături de tine, şi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia.
8. Doar vei privi cu ochii, şi vei vedea răsplătirea celor răi.
9. Pentrucă zici: „Domnul este locul meu de adăpost!“ şi faci din Cel Prea Înalt turnul tău de scăpare,
10. de aceea nici o nenorocire nu te va ajunge, nici o urgie nu se va apropia de cortul tău.
11. Căci El va porunci îngerilor Săi să te păzească în toate căile tale;
12. şi ei te vor duce pe mâini, ca nu cumva să-ţi loveşti piciorul de vreo piatră.
13. Vei păşi peste lei şi peste năpârci, şi vei călca peste pui de lei şi peste şerpi. -
14. „Fiindcă Mă iubeşte - zice Domnul - deaceea îl voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu.
15. Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi.
16. Îl voi sătura cu viaţă lungă, şi-i voi arăta mântuirea Mea”.

Deutoronom 8: 17
7. Vezi să nu zici în inima ta: „Tăria mea şi puterea măînii mele mi-au câştigat aceste bogăţii.“
18. Ci adu-ţi aminte de Domnul, Dumnezeul tău, căci El îţi va da putere să le câştigi, ca să întărească legămîntul încheiat cu părinţii voştri prin jurământ, cum face astăzi.
19. Dacă vei uita pe Domnul, Dumnezeul tău, şi vei merge după alţi dumnezei, dacă le vei sluji şi te vei închina înaintea lor, vă spun hotărît azi că veţi peri.
20. Veţi peri ca şi neamurile pe cari le-a pierdut Domnul dinaintea voastră, pentrucă nu veţi asculta glasul Domnului, Dumnzeului vostru.

Epistola soborniceasca a lui Iacov 5: 1-6
1. Ascultaţi acum voi, bogaţilor! Plângeţi şi tânguiţi-vă, din pricina nenorocirilor, cari au să vină peste voi.
2. Bogăţiile voastre au putrezit, şi hainele voastre sunt roase de molii.
3. Aurul şi argintul vostru au ruginit; şi rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră: ca focul are să vă mănânce carnea! V-aţi strîns comori în zilele din urmă!
4. Iată că plata lucrătorilor, cari v-au secerat câmpiile, şi pe care le-aţi oprit-o, prin înşelăciune, strigă! Şi strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oştirilor.
5. Aţi trăit pe pământ în plăceri şi în desfătări. V-aţi săturat inimile chiar într-o zi de măcel.
6. Aţi osândit, aţi omorât pe cel neprihănit, care nu vi se împotrivea!
Întâia epistola a lui Pavel către Timotei 6: 17-19
17. Îndeamnă pe bogaţii veacului acestuia să nu se îngîmfe, şi să nu-şi pună nădejdea în nişte bogăţii nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belşug, ca să ne bucurăm de ele.
18. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogaţi în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alţii,
19. aşa ca să-şi strângă pentru vremea viitoare drept comoară o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viaţă.

Epistola lui Pavel catre Galateni 2: 20.
20. Si viaţa, pe care o traiesc acum în trup, o traiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit si S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

Faptele Apostolilor 11: 26.
Un an întreg, au luat parte la adunarile Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia data, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 26:28.
„Curînd mai vrei tu să mă îndupleci sa mă fac creştin!”

- Cine doreşte sa devină creştin, mai mult info: Trimite un e-mail la adresa de mai jos:

narcisiancubless@gmail.com

Cântări de Sus - Cântarea Nr. 316
din cartea de cântari: Cântarile Harului volumul 3.
- Cantari creştine versuri şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.
- Cântări creştine pe note la pian: Descarcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Cântări de Sus de Nicolae Moldoveanu. PDF-Dokument.

Cântări de Sus: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Cântări de Sus

Cântări creştine
1. Cântări de Sus
cum n-a mai spus
cuvânt de om vreodată,
as vrea sa-ŢI cânt,
o Nume Sfânt si Taina minunată.

Cântări ca Sus
pe lume nu-s,
caci cum să poată oare
cânta vreun grai,
ce numa-n rai,
se cântă-n Sarbatoare.

2. Cântări de Sus
am vrea Isus,
a noastre vieţi sa-Ţi fie,
căci doar aşa
noi Ţi-am cânta,
o, slavă scumpă Ţie.

Cântări de Sus
doar Tu-ai adus,
Iubire-nomenită,
şi-n starea cea
de haruri grea
ni-e Taină-ngăduită.

3. Un cor ca Sus
ne fă Isus,
pe toţi din lumea-ntreagă,
pe veci un gând
sa-Ţi fim cântând
cântarea cea mai dragă.

Isus, Isus,
în stări de Sus,
dorim din zare-nzare
sa fim mereu,
spre Dumnezeu,
o vesnică cântare.
 

(c) Cantari

Tweets by cantari