Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu | Cântări.de

Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.

Epistola sobornicească a lui Iacov 4: 7
7. Supuneţi-vă dar lui Dumnezeu. Împotriviţi-vă diavolului, şi el va fugi de la voi.

Evanghelia după Ioan 4: 23 23. Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.

Evanghelia după Ioan 4: 21-26
21. „Femeie”, i-a zis Isus, „crede-Mă că vine ceasul când nu vă veţi închina Tatălui, nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim.
22. Voi vă închinaţi la ce nu cunoaşteţi; noi ne închinăm la ce cunoaştem, căci Mântuirea vine de la Iudei.
23. Dar vine ceasul, şi acum a şi venit, când închinătorii adevăraţi se vor închina Tatălui în duh şi în adevăr; fiindcă astfel de închinători doreşte şi Tatăl.
24. Dumnezeu este Duh; şi cine se închină Lui, trebuie să I se închine în duh şi în adevăr.”
25. „Ştiu”, i-a zis femeia, „că are să vină Mesia, (căruia I se zise Hristos); când va veni El, are să ne spună toate lucrurile.”
26. Isus i-a zis: „Eu, cel care vorbesc cu tine, sunt Acela.”

Faptele Apostolilor 17: 21
21. Căci toţi Atenienii şi străinii, cari stăteau în Atena, nu-şi petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou. (engleză: News)
Faptele Apostolilor 17: 16 - I se întărâta duhul la vederea acestei cetăţi pline de idoli: Paganismul din mitologia antică.
16. Pe când îi aştepta Pavel, în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăţi pline de idoli.

Faptele Apostolilor 17: 15-34
15. Cei ce însoţeau pe Pavel, l-au dus până la Atena. Apoi s-au întors, cu însărcinarea să ducă lui Sila şi lui Timotei porunca să vină cât mai curând la el.
16. Pe când îi aştepta Pavel în Atena, i se întărâta duhul la vederea acestei cetăţi pline de idoli.
17. În sinagogă stătea deci de vorbă cu Iudeii şi cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piaţă stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe cari-i întâlnea.
18. Unii din filosofii epicurieni şi stoici au intrat în vorbă cu el. Şi unii ziceau: „Ce vrea să spună palavragiul acesta?” Alţii, când l-au auzit că vesteşte pe Isus şi învierea, ziceau: „Pare că vesteşte nişte dumnezei străini.”
19. Atunci l-au luat, l-au dus la Areopag, şi au zis: „Putem să ştim care este această învăţătură nouă, pe care o vesteşti tu?
20. Fiindcă tu ne aduci ceva ciudat la auz. Am vrea dar să ştim ce vrea să zică aceasta.”
21. Căci toţi Atenienii şi străinii, cari stăteau în Atena, nu-şi petreceau vremea cu nimic altceva decât să spună sau să asculte ceva nou.
22. Pavel a stat în picioare în mijlocul Areopagului, şi a zis: „Bărbaţi Atenieni! În toate privinţele vă găsesc foarte religioşi.
23. Căci, pe când străbăteam cetatea voastră şi mă uităm de aproape la lucrurile la cari vă închinaţi voi, am descoperit chiar şi un altar, pe care este scris: „Unui Dumnezeu necunoscut!” Ei bine, ceeace voi cinstiţi, fără să cunoaşteţi, aceea vă vestesc eu.
24. Dumnezeu, care a făcut lumea şi tot ce este în ea, este Domnul cerului şi al pământului, şi nu locuieşte în temple făcute de mâini.
25. El nu este slujit de mâini omeneşti, ca şi când ar avea trebuinţă de ceva, El, care dă tuturor viaţa, suflarea şi toate lucrurile.
26. El a făcut ca toţi oamenii, ieşiţi dintr-unul singur, să locuiască pe toată faţa pământului; le-a aşezat anumite vremi şi a pus anumite hotare locuinţei lor,
27. ca ei să caute pe Dumnezeu, şi să se silească să-L găsească bîjbăind, măcar că nu este departe de fiecare din noi.
28. Căci în El avem viaţa, mişcarea şi fiinţa, după cum au zis şi unii din poeţii voştri: «Suntem din neamul lui ...”
29. Astfel dar, fiindcă suntem de neam din Dumnezeu, nu trebuie să credem că Dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite cu meşteşugirea şi iscusinţa omului.
30. Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi porunceşte acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască;
31. pentrucă a rânduit o zi, în care va judeca lumea după dreptate, prin Omul, pe care L-a rânduit pentru aceasta şi despre care a dat tuturor oamenilor o dovadă netăgăduită prin faptul că L-a înviat din morţi ...”
32. Când au auzit ei de învierea morţilor, unii îşi băteau joc, iar alţii au zis: „Asupra acestor lucruri te vom asculta altădată.”
33. Astfel, Pavel a ieşit din mijlocul lor.
34. Totuş unii au trecut de partea lui, şi au crezut; între aceştia era Dionisie Areopagitul, o femeie numită Damaris, şi alţii împreună cu ei.
- Păgânismul a fost poporul care au practicat politeismul in timpul imperiului Roman (1 Corinteni 8: 5 - Cum şi sunt în adevăr mulţi „dumnezei (idoli)” şi mulţi „domni” (draci, diavoli - un nume dat satanei şi ingerilor lui)

Epistola întâi a lui Pavel către Corinteni 10: 14
14. De aceea, prea iubiţii mei, fugiţi de închinarea la idoli.

Epistola întâi a lui Pavel către Corinteni 12: 2
2. Când eraţi păgâni, ştiţi că vă duceaţi la idolii cei muţi, după cum eraţi călăuziţi.

Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 5
5. De aceea, omorâţi mădularele voastre cari sunt pe pământ: curvia, necurăţia, patima, pofta rea, şi lăcomia, care este o închinare la idoli.

Epistola lui Pavel către Corinteni 10: 19-22. - Păgânismul
19. Deci ce zic eu? Că un lucru jertfit idolilor, este ceva? Sau că un idol este ceva?
20. Dimpotrivă, eu zic că ce jerfesc Neamurile, jertfesc dracilor, şi nu lui Dumnezeu. Şi eu nu vreau ca voi să fiţi în împărtăşire cu dracii.
21. Nu puteţi bea paharul Domnului şi paharul dracilor; nu puteţi lua parte la masa Domnului şi la masa dracilor.
22. Sau vrem să întărâtăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El?

Epistola întâi a lui Pavel către Timotei 4: 1-7
1. Dar Duhul spune lămurit că, în vremile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile dracilor,
2. abătuţi de făţărnicia unor oameni cari vorbesc minciuni, însemnaţi cu ferul roş în însuş cugetul lor.
3. Ei opresc căsătoria şi întrebuinţarea bucatelor, pe cari Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulţumiri de către cei ce cred şi cunosc adevărul.
4. Căci orice făptură a lui Dumnezeu este bună: şi nimic nu este de lepădat, dacă se ia cu mulţumiri;
5. pentrucă este sfinţit prin Cuvântul lui Dumnezeu şi prin rugăciune.
6. Dacă vei pune în mintea fraţilor aceste lucruri, vei fi un bun slujitor al lui Hristos Isus, fiindcă te hrăneşti cu cuvintele credinţei şi ale bunei învăţături, pe care ai urmat-o până acum.
7. Fereşte-te de basmele lumeşti şi băbeşti. Caută să fii evlavios.

- Comentariu biblic al credinciosului NT de William McDonald la:
- 1 Timotei 4: 1-7
- 1 Timotei 4: 1
- Două ar fi modurile în care Duhul spune lămurit.
- Mai întâi, ceea ce urmează să spună Pavel i-a fost dat prin revelaţie divină.
- Dar într-un sens mai larg, ni se spune că de la un capăt la altul al Scripturii, si în special în Noul Testament, ni se spune lămurit că vremurile de pe urmă se va caracteriza printr-o îndepărtare de la credinţă.
- Vremurile din urma înseamnă perioade de timp ulterioare momentului când a scris apostolul aceste cuvinte.
- Unii se vor depărta de la credinţă.
- Cuvântul unii este caracteristic pentru 1 Timotei, în sensul că ceea ce era o minoritate în 1 Timotei devine o majoritate în 2 Timotei.
- Faptul ca aceşti oameni se departează sau se leapădă de la credinţă nu inseamnă că au fost mantuiţi, cu adevarat, ci doar că au făcut o marturie fără acoperire că sunt creştini.
- Ei aveau cunoştiinţa despre Domnul Isus Hristos şi li se spusese ca El este singurul Mântuitor.
- Ei au pretins un timp ca Îl urmează, dar apoi au apostaziat de la credinţă.
- Nu putem citi acest fragment fără să ne gândim la îngrijoratoarea amploare pe care au luat-o în ultimul timp cultele deraiate.
- Aici, în acest verset, ni se descrie foarte exact răspândirea acestor sisteme religioase false.
- O mare parte din membrii acestora sunt persoane ce făceau parte anterior din biserici aşa zise creştine.
- Poate că aceste biserici au fost cândva sănătoase în credinţă, dar mai tarziu s-au îndepartat, alunecând în terenul evangheliei sociale. - Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. (Efeseni 2:8-9)
- Au venit propagandiştii cultelor deraiate, oferind un mesaj "mai pozitiv", şi îndată aceşti creştini "doar cu numele au căzut în plasa lor.
- Erau dispuşi sa dea ascultare duhurilor înşelatoare şi învăţăturile demonilor.
- Prin duhuri înşelatoare se înţelege aici, în mod figurat (metaforic), învăţătorii falşi, umpluţi de duhuri rele, care îi derutau şi amăgeau pe cei neveghetori.
- Învăţăturile demonilor nu înseamnă învăţători despre demoni, ci chiar învăţăturile înspirate de demoni, care îşi au originea în lumea demonilor.

- Comentariu biblic al credinciosului NT de William McDonald la:
- Galateni 1: 6-7
- Pavel îi confruntă pe galateni de la început cu uşurinţă lor de a accepta o învaţatură greşită, fiind uimit de nepăsarea cu care renunţă dintr-odată la adevarul evangheliei, drept care îi previne pe un ton sever că acţiunea lor de părăsire a Evangheliei (sau "veste buna") si îmbraţişarea unei evanghelii false.
- Dumnezeu i-a chemat la harul lui Hristos, dar iată ca acum ei îşi pleacă grumazul sub jugul legii.
- Cum se face ca după ce acceptaseră evanghelia adevarată, acum o abandonau, în favoarea unei alte evanghelii, care nici macar nu era o Evanghelie (sau "veste buna"), un amestec de har şi lege este un mesaj pervertit.

Epistola lui Pavel către Galateni 1: 6-7
6. Mă mir că treceţi aşa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos, la o altă Evanghelie.
7. Nu doar că este o altă Evanghelie; dar sunt unii oameni cari vă tulbură, şi voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos.

Psihologia cu reglarea emoţională - (Emotion regulation) în amestec cu Evanghelia este o altă evanghelie.

Epistola lui Pavel către Efeseni 2: 8-9
8. Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este darul lui Dumnezeu.
9. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni.

Faptele Apostolilor 24: 14-16
14. Îţi mărturisesc că slujesc Dumnezeului părinţilor mei după Calea, pe care ei o numesc partidă; eu cred tot ce este scris în Lege şi în Prooroci,
15. şi am în Dumnezeu nădejdea aceasta, pe care o au şi ei înşişi, că va fi o înviere a celor drepţi şi a celor nedrepţi.
16. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.

Evanghelia după Ioan 14: 6
6. Isus i-a zis: „Eu sunt calea, adevărul şi viaţa. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.

Proverbe 14: 12
12. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. -

Ieremia 6: 16-17
16. Aşa vorbeşte Domnul: „Staţi în drumuri, uitaţi-vă, şi întrebaţi cari sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună: umblaţi pe ea, şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre!“ Dar ei răspund: „Nu vrem să umblăm pe ele!“
17. „Am pus nişte străjeri peste voi: „Fiţi cu luare aminte la sunetul trâmbiţei!“ Dar ei răspund: „Nu vrem să fim cu luare aminte!“

- Duhului Sfânt și a Cuvântul lui Dumnezeu ca singurul adevărat "discernător al gândurile și intențiile inimii ”(Evrei 4: 12-13)

Epistola către Evrei 4: 12-13
12. Căci Cuvântul lui Dumnezeu este viu şi lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăişuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul şi duhul, încheieturile şi măduva, judecă simţirile şi gândurile inimii.
13. Nicio făptură nu este ascunsă de El, ci totul este gol şi descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a face.

Evanghelia după Ioan 14: 14-17
14. Dacă veţi cere ceva în Numele Meu, voi face.
15. Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele.
16. Şi Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor (Greceşte: Paraclet, apărător, ajutor.), care să rămână cu voi în veac;
17. şi anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi, pentrucă nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi, şi va fi în voi.
Epistola a doua sobornicească a lui Petru 1: 2-8
2. Harul şi pacea să vă fie înmulţite prin cunoaşterea lui Dumnezeu şi a Domnului nostru Isus Hristos!
3. Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce priveşte viaţa şi evlavia, prin cunoaşterea Celuice ne-a chemat prin slava şi puterea Lui,
4. prin cari El ne-a dat făgăduinţele Lui nespus de mari şi scumpe, ca prin ele să vă faceţi părtaşi firii dumnezeieşti, după ce aţi fugit de stricăciunea, care este în lume prin pofte.
5. De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa;
6. cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;
7. cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.
8. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos.

- Comentariu biblic al credinciosului NT de William McDonald la:
- 1 Timotei 4: 2
- Termenul făţărnicie sugerează ideia unei măşti, fiind o descriere foarte reală a membrilor cultelor deraiate, căci ei încearcă să-şi ascundă identitatea.
- Ei nu vor ca oamenii să ştie cu ce sistem se identifică ei.
- In plus ei fac uz de termeni biblici şi cântă cântece creştine.
- Aşadar nu sunt doar făţarnici, ci şi mincinoşi.
- Învăţătura lor nu este după adevărul Cuvântului lui Dumnezeu şi ei ştiu lucrul acesta, înşelandu-i cu bună ştiinţă pe oameni.
- Conştiinţa lor este însemnată cu fierul roşu.
- Poate în trecutul vieţii lor, conştiinţa lor fusese sensibilă, dar ei şi-au suprimat-o de atatea ori şi au păcătuit atât de des împotriva luminii, încât conştiinţa lor a devenit între timp insensibilă şi de-a dreptul împietrită. Acum ei nu mai au scrupule când vine de contrazicerea Cuvântului lui Dumnezeu şi propagarea unor învăţături despre care ei ştiu bine că nu sunt adevarate.

- 1 Timotei 4: 3
- Două doctrine ale demonilor ne sunt prezentate acum.
- Prima este învăţătura potrivit căreia ar fi greşit ca cineva să se căsătorească.
- Aceasta este însă in direct contradictoriu cu Cuvântul lui Dumnezeu Însuşi care a instituit căsătoria, făcând acest lucru înaintea de a fi pătruns păcatul în lume. - Nu este nici un lucru nesfânt în privinţa căsătoriei.
- Iar când invăţatorii falşi interzic căsătoria, ei atacă pe faţă ceea ce Dumnezeu a rânduit.

- 22. Structura Împărăției lui Satana - Dușmanul pe care îl înfruntăm - Școala de slujire cu Derek Prince - Youtube.

- Aceasta este prima dintre cele patru prelegeri succesive cu tema "Dusmanul Satana pe care îl înfruntăm"
- Am încredere ca toţi care suntem aici în această seară, dedicaţi lui Isus, înţelegem cum înfruntăm pe dusmanul Satana, pentru că este o situaţie foarte periculoasă să ai duşmani puternici şi activi ce lucreaza împotriva ta şi nici măcar să nu fii conştient că ai aceşti duşmani.
- Vrajmaşii pe care îi înfruntăm nu sunt persoane în carne şi oase, ci sunt fiinţe spirituale invizibile.
- Tema pe care o vom trata în aceste prelegeri priveşte lucruri care nu sunt desluşite cu simţuri omeneşti.
- Biblia spune despre lucruri pe care "ochiul nu le-a vazut, urechea nu le-a auzit şi la inima omului nu s-au suit", lucruri care sunt invizibile şi duhovniceşti.
- Lucrurile despre care vom vorbi pot fi înţelese numai prin Sciptură.
- Nu există nicio altă sursă de informaţii de încredere.
- Cred că mulţi oameni îşi imaginează că lucrurile pe care le vedem, le atingem, le auzim şi le gustăm sunt lucruri într-adevăr reale.
- De fapt de-a lungul vremii, filozofii au ajuns la concluzia că nu sunt cu adevarat reale.
- Ele sunt temporare, nu sunt permanente şi deseori sunt înşelătoare.
- Nu te poţi baza pe simţurile tale.
- Este uimitor câţi filozofi diferiţi de-a lungul vremii au ajuns la aceeaşi concluzie.
- Biblia spune la fel.
- Apostolul Pavel spune ca lucrurile care sa văd sunt temporare, lucrurile care nu se văd sunt eterne.
- Altfel spus, lucrurile din lumea simţurilor sunt numai temporare.
- Ele sunt parţial adevarate, ele nu dăinuiesc.
- Dar lucrurile din lumea duhovnicească, care nu se văd şi nu pot fi percepute cu simţurile noastre, sunt lucrurile cu adevarat reale.
- Ele sunt lucruri care dăinuie.
- De aceea, atunci cand ajungem la o astfel de tematică, trebuie să începem cu ajustarea mentală şi să spunem în sinea noastră:
- Nu ma voi limita la lucrurile pe care le văd, le ating, le aud şi le gust, ci ma voi deschide inima si mintea la revelaţia care îmi este dată in Scriptură prin Duhul Sfânt, la lucrurile care sunt dintr-o lume diferită.
- Pavel s-a rugat pentru creştinii din Efes că Dumnezeu să le dea un duh de înţelepciune şi de descoperire în cunoaşterea Lui.
- Mă rog pentru, cei de aici, ca Dumnezeu să ne dea, pe masură ce ne deschidem inima la Cuvantul Său, un duh de înţelepciune şi de descoperire, pentru că avem de-a face cu lucruri care pot fi cunoscute doar prin revelaţie.
- Avem de-a face, în esenţă, cu două împărăţii, două împărăţii antagonice care sunt în razboi una cu cealaltă.
- Dar ele nu sunt împărăţii naturale, ca naţiuni, ci sunt naţiuni spirituale invizibile.
- Una este Împărăţia lui Dumnezeu şi cealaltă este împărăţia lui Satana.
- Aş dori să încep citând din Matei cap. 12, doar doua versete: 26, şi 28.

Evanghelia după Matei 12: 26-28
26. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat; deci, cum poate dăinui împărăţia lui?
27. Şi dacă Eu scot afară dracii cu ajutorul lui Beelzebul, fiii voştri cu cine-i scot? De aceea ei vor fi judecătorii voştri.
28. Dar dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi.

- Isus fusese acuzat de farisei că era în stare să scoată demoni pentru că se aliase cu prinţul demonilor, numit Beelzebul.
- Dar El le-a arătat ca aceasta era o explicaţie total lipsită de logică şi nu putea fi adevarată.
- Arătându-le aceasta, El le-a spus următoarele două lucruri.
- Mai întâi în versetul 26.
26. Dacă Satana scoate afară pe Satana, este dezbinat; deci, cum poate dăinui împărăţia lui?
- Aşadar, Satana are o împărăţie, aşa cum a spus însuşi Isus.
- Multor creştini le este dificil să înteleagă asta, dar acest lucru este afirmat aici foarte clar.
- Apoi dupa doua versete, Isus spune:
28. "Dar dacă Eu scot afară dracii cu Duhul lui Dumnezeu, atunci Împărăţia lui Dumnezeu a venit peste voi".
- Există cealaltă împărăţie, Împărăţia lui Dumnezeu.
- Aşadar, există doua împărăţii spirituale invizibile:
- Împărăţia lui Dumnezeu si împărăţia Satanei.
- Isus sublinează faptul că există un anumit aspect al slujirii Sale care dă în vileag împărăţia lui Satan, şi asta e prin scoaterea demonilor, şi prin puterea autoritatea Sa.
- Demonii, fiinţe spirituale învizibile, reprezintă împărăţia lui Satana.
- Isus, şi mai pe urmă cei care sunt slujitorii Săi şi cei care urmăresc slujirea Sa, reprezintă Împaraţia lui Dumnezeu.
- Prin scoaterea demonilor, ciocnirea vizibila dintre Împărăţia lui Dumnezeu şi împărăţia lui Satana este dată în vileag.
- Tot aşa, faptul ca Isus şi slujitorii Lui pot scoate demonii este o dovadă convingătoare că Împaraţia lui Dumnezeu este mult mai puternică decât împărăţia Satanei.
- Personal cred că aceasta este motivul pentru care Satana are o antipatie şi se opune in special slujirii de eliberare: Pentru că ea dă în vileag lucrurile pe care el vrea mai degrabă să le ascundă şi ea demonstreaza ca Împaraţia lui Isus este mult mai puternică dacât împărăţia lui Satana.
- Acum vreau să vorbesc în această prelegere despre natura şi structura împărăţiei Satanei.
- Vom deschide la Efeseni 6: 12, care cred eu, este versetul principal care evidentiază acest lucru.

Epistola lui Pavel către Efeseni 6: 12
12. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunerecului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii cari sunt în locurile cereşti.

- Vreau să vă reamintesc că vorbim despre lucruri care nu pot fi percepute cu simţurile noastre.
- Voi citi din versiunea King James, care este versiunea modernizată a traducerii King James.
- Locuri cerești - Este pus acolo de traducatori.
- Cred ca este mai bine sa se spuna "în cele ceresti".
- Cineva a explicat odată că cea mai mare parte a bisericii a pus greşit semnele de punctuaţie în acest verset.
- Modul în care îl citesc este cam aşa:
- "Pentru ca noi nu ne luptam". Punct.
- Dar nu asta se afirma aici.
- Vreau să vă dau "Versiunea Prince" a acestui verset special.
- Am studiat greaca de când aveam 10 ani şi sunt calificat să o predau la nivel universitar.
- Nu spun asta că să mă laud, dar cel puţin îmi dau dreptul sa am o opinie.
- Vreau sa încep prin a lua fraza din traducerea: The Living Bible, care spune: "Lupta noastra corp la corp nu este impotriva persoanelor care au trupuri."
- Cred ca exprimarea e foarte vie.
- Este extrem de important sa înţelegem ca nu avem de-a face cu persoane.
- Pâna nu înţelegem asta suntem ca un boxer orb.
- Avem de-a face cu pesoane, dar sunt persoane fara trupuri, fiinţe spirituale.
- Continuăm. "... pentru că lupta noastră corp la corp..." Iarăşi subliniez ca aceasta este un conflict foarte intens - exemplu: trântă.
- Cred că dintre toate formele de conflict inter uman, lupta corp la corp este cea mai intensă.
- Este o persoana care luptă cu tot ce are împotriva altei persoane.
- Nu este un accident faptul ca Pavel foloseşte acea expresie pentru razboiul nostru împotriva împaraţiei Satanei. Este un război total.
- "lupta noastra corp la corp nu este împotriva persoanelor care au trupuri."
- Acum vine "Versiunea Prince": "Ci împotriva conducătorilor cu diferite domenii şi grade descendente de autoritate, împotriva stăpânirilor întunerecului al acestui veac prezent, împotriva oştirii răutătii din locurile cereşti."
- Ce vreau sa subliniez este că împărăţia Satanei nu este împrăstiată, este o împărăţie extrem de organizată, dar pentru care nu are nici un merit, deoarece el a fost, cred eu, şi voi vorbi despre asta în cateva momente, unul din îngerii cei mai de seamă, care era responsabil peste o mare parte de îngeri.
- De aceea i s-a dat şi un sistem organizatoric divin.
- Când s-a râzvrâtit împotriva lui Dumnezeu şi i-a condus pe îngerii să se răzvrătească, el pur şi simplu a luat acest sistem cu el, dar la folosit împotriva lui Dumnezeu.
- Aşadar, nu-ţi imagina că Satana nu ar avea o împaraţie extrem de organizată.
- După care, dupa cum am spus, nu are nici un merit.
- Meritul I se datoreaza lui Dumnezeu.
- Dar să luam în considerare faptul ca el, Satana, nu este naiv.
- El este o fiinţa foarte abilă, puternică şi rea.
- Să trecem pe scurt prin ediţia revizuită, versiunea amplificată despre care v-am spus.
- "Impotriva demonilor."
- Eu spun "domnii" deoarece cuvântul grecesc este abstract.
- Nu este "domitori", deşi cele mai multe traduceri moderne o spun asta.
- Scrie "domnii".
- Există un anumit nivel al autorităţii spirituale în împaraţia Satanei, care este nivelul domniilor.
- Sub aceşti domnitori sunt sub-domnitori, având diferite arii de autoritate.
- Sub aceştia sunt sub-sub-domnitori, având arii mai mici de autoritate.
- Aşadar, un domnitor are o arie de autoritate majoră, sub el sunt domnitori mai mici, fiecare dintre ei având o arie mai mică de autoritate, o parte din ea.
- Sub ei sunt domnitorii cu mult mai mici, care au arii de autoritate şi mai mici.
- Aceasta este prima imagine.
- Imediat deschidem Vechiul Testament şi vă voi da cateva exemple foarte clare despre modul de funcţionare.
- Apoi zice: "Impotriva conducatorilor dominatori ai întunerecului acestui veac prezent,"
- In mod deliberat am ales cuvantul "domnitor" pentru că este un cuvant satanic.
- Dumnezeu nu domină niciodata.
- În cazul în care te confrunţi cu dominarea, undeva în spatele aceştia se afla Satana.
- Ambiţia, dorinţa şi strategia Satanei este să ajungă în poziţia în care să domine întreaga lume.
- Dar el o domină cu ajutorul unui sistem al întunerecului.
- Împaraţia lui Dumnezeu este o împaraţie a luminii.
- Împaraţia lui Satan este o împaraţie a întunerecului.
- Cei care sunt în Împaratia lui Dumnezeu ştiu pe Cine slujească şi înţeleg destul de bine ce fac.
- Dintr-e cei care sunt în împaraţia Satanei, cei mai mulţi nu ştiu nici măcar pe cine slujesc, şi nici ce fac în realitate.
- Apoi a treia expresie este: "Împotriva oştiriilor răutaţii din locurile cereşti."
- Armate întregi de fiinţe spirituale rele, puternice şi rebele, dintr-un regat numit "locurile cereşti".
- A existat un fel de tradiţie acceptată in biserica, si anume ca Satana se află in iad.
- Cei mai mulţi gândesc astfel.
- Comentariul meu este despre asta e: Ar fi frumos să fie advarat, dar nu este!
- Nu este nici o garanţie în Scritură ca să presupunem asta.
- Ne vom întoarce la asta în câteva momente, dar să luam în considerare pe scurt cum a luat fiinţa această împaraţie satanică.
- Vreau sa deschid la Isaia capitolul 14, şi să citesc cateva versete de acolo.

- Isaia 14: 12-15
12. Cum ai căzut din cer, Luceafăr strălucitor, fiu al zorilor! Cum ai fost doborât la pământ, tu, biruitorul neamurilor!
13. Tu ziceai în inima ta: „Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază-noaptei;
14. mă voi sui pe vîrful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt.“
15. Dar ai fost aruncat în locuinţa morţilor, în adîncimile mormântului!

- Aceste versete fac referire la o fiinţă numită Lucifer.
- Cuvantul "Lucifer" are o rădăcină latina, care înseamnă "unul care aduce lumină, o fiinţă strlucitoare".
- Cuvantul (ebraic helel) (Phonetic Spelling: (hay-lale') înseamnă "luceafăr de dimineaţă".
- În orice caz, indiferent de forma sau numele pe care-l foloseşti, înseamnă o persoana foarte luminoasă, stralucitoare, glorioasă.
- Personal cred ca a fost ceea ce noi numim "arhanghel".
- Cuvantul arh, cu radacina în greacă, înseamnă "conducere".
- Deci un arhanghel este un înger care conduce, un înger care îi conduce pe alţi îngeri.
- Aici avem, cred eu, o imagine a unuia dintre arhanghelii principali din oştirile cereşti ale lui Dumnezeu.
- Numele lui era Lucifer.
- El se numea astfel pentru că era atat de glorios şi atât de frumos.
- Dar a facut o greşeala condamnabilă: s-a răzvrătit împotriva Creatorului său şi a cautat să se facă egal cu Dumnezeu.
- Foarte interesant, avem o comparaţie între Lucifer, pe de o parte, şi Isus Hristos pe de altă parte.
- Lucifer a fost o fiinţă creată, nefiind egal cu Dumnezeu.
- El a cautat egalitatea cu Dumnezeu şi a căzut.
- Referindu-ne la Isus Hristos, Filipeni, capitolul 2: 5-11 spune:

Epistola lui Pavel către Filipeni 2: 5-11
5. Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus:
6. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu,
7. ci S-a desbrăcat pe sine însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor.
8. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce.
9. Deaceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele, care este mai pe sus de orice nume;
10. pentruca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de supt pământ,
11. şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este Domnul.

- Acum să privim la această imagine de aici, Isaia 14: 12 începind cu versetul 12

- Acum înţelegem motivaţia rebeliunii lui Lucifer.

- În versetele următoare găsim expresia "eu voi" de cinci ori.

- Este voinţa creaturii, hotărâtă să se împotrivească voinţei lui Dumnezeu.
- Cuvântul cheie este "rebeliune".

13. Tu ziceai în inima ta: ..."

- Ţine minte că Dumnezeu ştie ce se spune in inimele noastre.

„Mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai pe sus de stelele lui Dumnezeu; voi şedea pe muntele adunării dumnezeilor, la capătul miază-noaptei;
- mă voi sui..."

- Totul se îndreaptă în sus.

14. mă voi sui pe vârful norilor, voi fi ca Cel Prea Înalt.“

- Cel Prea Înalt este Dumnezeul Atotputernic.
- Cuvântul mai însemneaza si "voi fi egal cu Dumnezeu".

- Deci ambiţia Satanei a fost să se ridice pe sine la o poziţie de egalitate cu Dumnezeu.

- El a fost motivat, pentru că era aşa de înţelept, aşa de frumos şi aşa de glorios încăt şi-a spus:
- "As putea fi ca Dumnezeu."

- Opinia mea personala, şi este doar o opinie, este ca el a motivat îngerii care se aflau sub conducerea să i se alăture în răscoală.

- Şi îmi imaginez asa, dacă-ţi poţi imagina ca acesta are loc în cer.
- Totul a început în cer, crezi sau nu, dar aşa a fost.

- Îmi imaginez cum mergea la îngerii de care răspundea şi le zicea:
- Voi aveţi chiar talent, sunteţi neobişnuiţi de talentaţi.

- Dumnezeu nu apreciază în realitate tot ce aveţi.
- Dar daca eu aş avea comanda, v-aşi oferi poziţia pe care o meritaţi în realitate."

- Repet, nu s-a întâmplat neaparat aşa, este o chestiune de deducţie.

- Aparent el a subminat loialitatea unei treimi dintre îngeri faţă de Dumnezeu.

- I-a atras în răzvrătirea şi căderea sa.

- Aşa că Dumnezeu zice:
15. Dar ai fost aruncat în locuinţa morţilor, în adâncimile mormântului!

- Să vedem şi ce s-a zis în Ezechiel 28, unde avem o altă imagine a aceleiaşi fiinţe remarcabile.

Ezechiel 28: 12-17
- Fiecare dintre ele este o lamentaţie, sau strigăt de jale.
- Primul este prinţul Tirului.
- A doua este despre împaratul Tirului.
- Dacă studiezi capitolul în amănunt, acum nu avem timp s-o facem.
- Vei vedea că prinţul Tirului era un om.
- Se spune clar că era un om, chiar dacă pretindea că este dumnezeu.
- Pe de alta parte, este evident că citim descrierea împăratului Tirului, care nu era om.
- Avem aici o mică imagine înteresantă despre cum funcţionează împăraţia Satanei.
- Avem conducătorul uman, prinţul Tirului, dar, în spatele lui într-un tarâm nevazut, avem conducătorul satanic, împaratul Tirului.

- Intr-un fel conducătorul uman nu este în realitate decât o marionetă care se mişcă dupa cum sforile dintr-un tarâm nevazut îi dicteaza mişcările.
- Cred ca majoritatea dintre aşa-numiţii "mari oameni ai istoriei" au fost marionete satanice, care au acţionat dupa sforile invizibile ale împaraţiei Satanei ca sa facă lucrurile pe care le-au făcut.

- Sa ne uitam puţin la ceea ce spune Cuvantul lui Dumnezeu despre a doua fiinţă,

- Era şi un maestrul al muzicii.
- Sunt destui teologi care cred ca Satana, sa-i spunem Lucifer, pe atunci înca nu-şi schimbase numele,
- Lucifer a fost responsabil cu orchestrarea închinării din cer.

- Cred ca este important de ştiut ca Satana, asa cum este azi, ştie foarte multe despre muzică şi că o foloseşte ca un mijloc de a atrage oamenii.

- Continuăm cu versetul 14
14. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, şi umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare.
- Ca să acopere ce anume?
- Tronul lui Dumnezeu.
- Scriptura spune destul de clar că există un heruvim sau heruvimi care, cu aripile lor întinse, acoperă tronul lui Dumnezeu.
- Ce poziţie de onoare, de glorie!

- "te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu, şi
umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare..."

- Putem observa ca nu este vorba de o fiinţă omenească.

- Dumnezeu îi aminteşte: ai fost creat, nu eşti dumnezeu, eşti o fiinţa creată,

15. "ai fost fără prihană în căile tale, din ziua, când ai fost făcut ..." până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine..."

- Eu prefer cuvântul "rebeliune": pâna ai devenit rebel.

- Apoi citim in versetul 16:

16. "Prin mărimea negoţului tău te-ai umplut de sâlnicie,

- Acelaşi cuvânt este folosit in cartea Proverbe pentru "bârfitor".

- Este folosit şi pentru "negustor", pentru că un negustor merge de colo-colo ca să-şi prezinte marfa şi s-o vândă.
- Dar este folosit şi pentru bârfitor deoarece bârfitorul merge de colo-acolo raspândind istorii răuvoitoare.
- De aici gândul că Satana s-a dus peste tot să spună îngerilor săi:
- Uite ce e: dacă aş avea acea poziţie, voi aţi fi apreciaţi pe măsură.
- V-aşi promova.
- Aţi primi autoritatea pe care o meritaţi."
- Dar asta e doar opinie a mea.
- Sa parafrazăm astfel:
- Prin mulţimea manipulărilor tale, a uneltirilor tale, a comploturilor tale, te-ai umplut cu violenţă si ai păcătuit, de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu, şi te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare.

- Observă cuvântul "de aceea".
- Ce anume indică "de aceea"?
- Judecata lui Dumnezeu cu privire la rebeliune.

17. Ţi s-a îngâmfat inima din pricina frumuseţii tale, ţi-ai stricat înţelepciunea cu strălucirea ta. De aceea, te arunc la pământ, te dau privelişte împăraţilor.

- Care a fost motivaţia iniţială a Satanei?
- Care a fost primul păcat?
- Mândria.
- Trebuie să ne amintim mereu.
- Primul păcat din univers a avut loc în cer, nu pe pământ.
- Nu a fost beţia, nici adulterul, nici măcar minciuna.
- A fost mândria.
- Ea înca mai este de departe cea mai periculoasă şi mai fatală dintre toate păcatele.
- Vreau sa tratez o întrebare care se ridică în mintea multora.
- Ei spun: "Dacă Satana a fost aruncat din cer, cum de mai e incă în locurile cereşti?"
- Răspunsul este foarte simplu există mai mult de un cer.
- "Cereşti" este la plural.
- In primul verset din Biblie, cerul este prezentat la plural.
- "La inceput, Dumnezeu a creat cerurile..." plural ... şi pământul singular.
- Poţi regăsi peste tot în Biblie, Cerul este prezentat la plural.
- Să privim la doua versete.
- Să deschidem: 2 Corinteni 12: 2

- Pavel vorbeşte aici despre oameni care au vazut experienţe remarcabile în tărâmul spiritual şi spune:

Epistola a doua lui Pavel către Corinteni 12: 2.
- 2. "Cunosc un om în Hristos, care, acum patrusprezece ani, a fost răpit până în al treilea cer (dacă a fost în trup nu ştiu; dacă a fost fără trup, nu ştiu: Dumnezeu ştie).

- Inainte să devin predicator am fost logician.
- Logica a rămas lipită de mine si mintea mea logică îmi zice: dacă există un al treilea cer, trebuie sa existe primul cer şi al doilea cer.
- Nu poţi avea pe al treilea, fără primele două.
- Deci dacă este un al treilea cer, aşa cum menţionează apostolul Pavel, atunci sunt cel puţin trei ceruri.
- "Cer" este la plural.
- Un alt verset care confirmă asta este: Efeseni 4: 9-10

- Versetul spune despre ce sa întâmplat între moartea lui Isus pe cruce şi înălţare şi zice:

Epistola a lui Pavel către Efeseni 4: 9-10
9. Şi acest: „S-a suit”, ce însemnează decât că înainte Se pogorâse în părţile mai de jos ale pământului?
10. Cel ce S-a pogorât, este acelaş cu cel ce s-a suit mai pe sus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile.
- Se referă la Isus Hristos.
- Cel ce S-a pogorât este acelaşi cu Cel ce S-a suit mai presus de toate cerurile, ca să umple toate lucrurile."
- Ai observat expresia "toate cerurile".
- Repet nu este corect sa folosim "toate" decât dacă sunt cel putin "trei".
- Acesta este minimum.
- Cu ani în urmă când eram directorul unui colegiu de înstruire a invăţătorilor din Kenya, unul dintre studenţii mei a venit si mi-a zis:
- "Toţi parinţii mei au venit sa mă vadă."
- Aşa ca i-am zis: "Înţelegi ce spui, dar nu poţi zice aşa pentru că in engleza nu poţi folosi toţi dacă sunt numai doi.
- Trebuie sa fie cel puţin trei."
- Aşadar, atunci când Pavel zice:
"Isus Hristos S-a ridicat mai presus de toate cerurile", limita minimă este de trei.
- Personal, cred că atatea sunt în total - Este opinia mea.
- Auzi oameni spunând uneori, nu atât de des acum: "Am fost înălţat în al noualea cer."
- Sugerez că ar fi mai bine să nu foloseşti aceasta expresie.

- Aşadar, daca te simţi foarte fericit, este în regulă să spui "am fost pe al noualea nor"
- Pentru că Biblia spune că sunt o mulţime de nori.
- Vă dau acum o parere.
- Acest lucru este pur şi simplu ceva ce mi se pare probabil nu trebuie să-l crezi.
- Poţi merge în cer fără să fii de acord cu mine.
- Eu cred că al treilea cer în care a fost dus acest om, Pavel, e cerul din prezanţa lui Dumnezeu, locuinţa lui Dumnezeu.
- Acolo zice el, a auzit cuvinte care nu se pot spune, chiar cuvintele lui Dumnezeu Însuşi.
- Înclin să cred că primul cer este cerul vizibil, pe care noi îl vedem.
- Al doilea trebuie să fie între primul şi al treilea.
- Undeva, între planeta noastra şi cerul locuinţei lui Dumnezeu, mai este un alt cer.
- Repet este opinia mea.
- Cred ca sunt multe lucruri care confirmă asta in Biblie şi din experienţa noastră.
- Deci între noi şi Dumnezeu este o împaraţie satanică.
- Cred că acest lucru are mult de-a face cu lucrurile care se întâmplă în viaţa noastră.
- Sunt sigur că ai auzit expresia "rugaţi-vă până răzbateţi".
- Rugaţi-va până răzbateţi prin ce?
- Ştiu că prima oară când L-am căutat pe Domnul, fiind o persoană care nu-L cunoşteam, am incercat sa ma rog o oră şi nu mai am putut spune un cuvânt, deşi Îl cautam cu sinceritate.
- Apoi, cumva, am pătruns dincolo.
- Cred, uitându-ma in urmă, că am străpuns forţele satanice care îmi stateau împotrivă, ca să nu ajung in contact personal cu Isus Hristos.
- Acesta a fost punctul de cotitură din toată viaţa mea.
1 Impăraţi 18: 22-24
22. Şi Ilie a zis poporului: „Eu singur am rămas din proorocii Domnului, pe când prooroci ai lui Baal sunt patru sute cincizeci.
23. Să ni se dea doi junci. Ei să-şi aleagă un junc, pe care să-l taie în bucăţi, şi să-l pună pe lemne,
fără să pună foc. Şi eu voi pregăti celalt junc, şi-l voi pune pe lemne fără să pun foc.
24. Apoi voi să chemaţi numele dumnezeului vostru; şi eu voi chema Numele Domnului.
Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Şi tot poporul a răspuns, şi a zis: „Bine!“
25. Ilie a zis proorocilor lui Baal: „Alegeţi-vă un junc din cei doi, pregătiţi-l voi întâi, căci sunteţi mai mulţi, şi chemaţi numele dumnezeului vostru; dar să nu puneţi foc.“
26. Ei au luat juncul pe care li l-au dat, şi l-au pregătit. Şi au chemat numele lui Baal, de dimineaţă până la amează, zicând: „Baale, auzi-ne!“ Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns. Şi săreau împrejurul altarului pe care-l făcuseră.
27. La amează, Ilie şi-a bătut joc de ei, şi a zis: „Strigaţi tare, fiindcă este dumnezeu; se gândeşte la ceva, sau are treabă, sau este în călătorie, sau poate că doarme, şi se va trezi.“
28. Ei au strigat tare, şi, după obiceiul lor, şi-au făcut tăieturi cu săbiile şi cu suliţele, până ce a curs sânge pe ei.
29. Când a trecut ameaza, au aiurat, până în clipa când se aducea jertfa de seară. Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte.

Observaţi: Foarte important diferenţa între altarul proorocilor lui Baal şi altarul Domnului - Ca Dumnezeu sa raspundă la rugaciune, Ilie a luat:
31. A luat douăsprezece pietre, după numărul seminţiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnul îi zisese: „Israel îţi va fi numele“,

Jeremia 31: 33
31. „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou.
32. Nu ca legământul, pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână, să-i scot din ţara Egiptului, legământ, pe care l-au călcat, măcarcă aveam drepturi de soţ asupra lor, zice Domnul.“
33. „Ci iată legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înlăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.

- La fel şi în Noul Legământ: Noul Ierusalim - Avea douăsprezece porţi si doisprezece apostoli ai Mielului - Apocalipsa 21: 12-14

Epistola către Evrei 8: 8-12
8. Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou;
9. nu ca legământul, pe care l-am făcut cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână, ca să-i scot din ţara Egiptului. Pentrucă n-au rămas în legământul Meu, şi nici Mie nu Mi-a păsat de ei, zice Domnul.
10. Dar iată legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.
11. şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicând: „Cunoaşte pe Domnul!” Căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei.
12. Pentrucă le voi ierta nelegiuirile, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor“.

Epistola lui Pavel către Efeseni 2: 20-22
20. fiind zidiţi pe temelia apostolilor (Avea douăsprezece porţi si doisprezece apostoli ai Mielului - Apocalipsa 21: 12-14) şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.
21. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.
22. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.

Apocalipsa lui Ioan 21: 1-27
1. Apoi am văzut un cer nou şi un pământ nou; pentrucă cerul dintâi şi pământul dintâi pieriseră, şi marea nu mai era.
2. Şi eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei.
3. Şi am auzit un glas tare, care ieşea din scaunul de domnie, şi zicea: „Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu ei, şi ei vor fi poporul Lui, şi Dumnezeu însuşi va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor.
4. El va şterge orice lacrimă din ochii lor. Şi moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici ţipăt, nici durere, pentrucă lucrurile dintâi au trecut.”
5. Celce şedea pe scaunul de domnie a zis: „Iată, Eu fac toate lucrurile noi.” Şi a adăugat: „Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezut şi adevărate.”
6. Apoi mi-a zis: „S-a isprăvit! Eu sunt Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul. Celui ce îi este sete, îi voi da să bea fără plată din izvorul apei vieţii.
7. Cel ce va birui, va moşteni aceste lucruri. Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu.
8. Dar cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”
9. Apoi unul din cei şapte îngeri, cari ţineau cele şapte potire, pline cu cele din urmă şapte urgii, a venit şi a vorbit cu mine, şi mi-a zis: „Vino să-ţi arăt mireasa, nevasta Mielului!”
10. Şi m-a dus, în Duhul, pe un munte mare şi înalt. Şi mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul, care se pogora din cer de la Dumnezeu,
11. având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de iaspis, străvezie ca cristalul.
12. Era înconjurată cu un zid mare şi înalt. Avea douăsprezece porţi, şi la porţi, doisprezece îngeri. Şi pe ele erau scrise nişte nume: numele celor douăsprezece seminţii ale fiilor lui Israel.
13. Spre răsărit erau trei porţi; spre miazănoapte, trei porţi; spre miazăzi, trei porţi; şi spre apus trei porţi.
14. Zidul cetăţii avea douăsprezece temelii, şi pe ele erau cele douăsprezece nume ale celor doisprezece apostoli ai Mielului.
15. Îngerul, care vorbea cu mine, avea ca măsurătoare o trestie de aur, ca să măsoare cetatea, porţile şi zidul ei.
16. Cetatea era în patru colţuri, şi lungimea ei era cât lărgimea. A măsurat cetatea cu trestia, şi a găsit aproape douăsprezece mii de prăjini. Lungimea, lărgimea şi înalţimea erau deopotrivă.
17. I-a măsurat şi zidul, şi-a găsit o sută patruzeci şi patru de coţi, după măsura oamenilor, căci cu măsura aceasta măsura îngerul.
18. Zidul era zidit de iaspis, şi cetatea era de aur curat, ca sticla curată.
19. Temeliile zidului cetăţii erau împodobite cu pietre scumpe de tot felul: cea dintâi temelie era de iaspis; a doua, de safir; a treia de halchedon; a patra, de smaragd;
20. a cincea de sardonix: a şasea, de sardiu; a şaptea, de hrisolit; a opta, de beril; a noua, de topaz; a zecea, de hrisopraz; a unsprezecea, de iacint; a douăsprezecea, de ametist.
21. Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Uliţa cetăţii era de aur curat, ca sticla străvezie.
22. În cetate n-am văzut niciun Templu; pentrucă Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul, sunt Templul ei.
23. Cetatea n-are trebuinţă nici de soare, nici de lună, ca s-o lumineze; căci o luminează slava lui Dumnezeu, şi făclia ei este Mielul.
24. Neamurile vor umbla în lumina ei, şi împăraţii pământului îşi vor aduce slava şi cinstea lor în ea.
25. Porţile ei nu se vor închide ziua, fiindcă în ea nu va mai fi noapte.
26. În ea vor aduce slava şi cinstea Neamurilor.
27. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăieşte în spurcăciune şi în minciună; ci numai cei scrişi în cartea vieţii Mielului.

Apocalipsa lui Ioan 22: 1-21
1. Şi mi-a arătat un râu cu apa vieţii, limpede ca cristalul, care ieşea din scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului.
2. În mijlocul pieţii cetăţii, şi pe cele două maluri ale râului, era pomul vieţii, rodind douăsprezece feluri de rod, şi dând rod în fiecare lună; şi frunzele pomului slujesc la vindecarea Neamurilor.
3. Nu va mai fi nimic vrednic de blestem acolo. Scaunul de domnie al lui Dumnezeu şi al Mielului vor fi în ea. Robii Lui Îi vor sluji.
4. Ei vor vedea faţa Lui, şi Numele Lui va fi pe frunţile lor.
5. Acolo nu va mai fi noapte. Şi nu vor mai avea trebuinţă nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentrucă Domnul Dumnezeu îi va lumina. Şi vor împărăţi în vecii vecilor.
6. Şi îngerul mi-a zis: „Aceste cuvinte sunt vrednice de crezare şi adevărate. Şi Domnul, Dumnezeul duhurilor proorocilor, a trimes pe îngerul Său să arate robilor Săi lucrurile, cari au să se întâmple în curând. -
7. Şi iată, Eu vin curând! (Sau: repede.) - Ferice de cel ce păzeşte cuvintele proorociei din cartea aceasta!”
8. Eu, Ioan, am auzit şi am văzut lucrurile acestea. Şi după ce le-am auzit şi le-am văzut, m-am aruncat la picioarele îngerului, care mi le arăta, ca să mă închin lui.
9. Dar el mi-a zis: „Fereşte-te să faci una ca aceasta! Eu sunt un împreună slujitor cu tine, şi cu fraţii tăi, proorocii, şi cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta. Închină-te lui Dumnezeu.”
10. Apoi mi-a zis: „Să nu pecetluieşti cuvintele proorociei din cartea aceasta. Căci vremea este aproape.
11. Cine este nedrept, să fie nedrept şi mai departe; cine este întinat, să se întineze şi mai departe; cine este fără prihană să trăiască şi mai departe fără prihană. Şi cine este sfânt, să se sfinţească şi mai departe!
12. Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.
13. Eu sunt Alfa şi Omega, Cel dintîi şi Cel de pe urmă, Începutul şi Sfârşitul.
14. Ferice de cei ce îşi spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieţii, şi să intre pe porţi în cetate!
15. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, ucigaşii, închinătorii la idoli, şi oricine iubeşte minciuna şi trăieşte în minciună!
16. Eu, Isus, am trimes pe îngerul Meu să vă adeverească aceste lucruri pentru Biserici. Eu sunt Rădăcina şi Sămânţa lui David, Luceafărul strălucitor de dimineaţă.
17. Şi Duhul şi Mireasa zic: „Vino!” Şi cine aude, să zică: „Vino!” Şi celuice îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieţii fără plată!
18. Mărturisesc oricui aude cuvintele proorociei din cartea aceasta că, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în cartea aceasta.
19. Şi dacă scoate cineva ceva din cuvintele cărţii acestei proorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieţii şi din cetatea sfântă, scrise în cartea aceasta.”
20. Cel ce adevereşte aceste lucruri, zice: „Da, Eu vin curând.” Amin! Vino, Doamne Isuse!
21. Harul Domnului Isus Hristos să fie cu voi cu toţi! Amin.

1 Impăraţi 18: 30-45
30. Ilie a zis atunci întregului popor: „Apropiaţi-vă de mine“! Tot poporul s-a apropiat de el. Şi Ilie a dres altarul Domnului care fusese sfărâmat.
31. A luat douăsprezece pietre, după numărul seminţiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnul îi zisese: „Israel îţi va fi numele“,
32. şi a zidit cu pietrele acestea un altar în Numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un şanţ, în care încăpeau două măsuri de sămânţă.
33. A aşezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăţi, şi l-a puse pe lemne. Apoi a zis: „Umpleţi patru vedre cu apă, şi vărsaţi-le pe arderea de tot şi pe lemne.“ Şi au făcut aşa.
34. Apoi a zis: „Mai faceţi lucrul acesta odată.“ Şi l-au făcut încă odată. Apoi a zis: „Mai faceţi-l şi a treia oară.“ Şi l-au făcut şi a treia oară.
35. Apa curgea în jurul altarului, şi au umplut cu apă şi şanţul.
36. În clipa când se aducea jertfa de seară, proorocul Ilie s-a apropiat şi a zis: „Doamne, Dumnezeul lui Avraam, Isaac şi Israel! Fă să se ştie astăzi că Tu eşti Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău, şi că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta.
37. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentruca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, eşti adevăratul Dumnezeu, şi să le întorci astfel inima spre bine!“
38. Atunci a căzut foc de la Domnul, şi a mistuit arderea de tot, lemnele, pietrele şi pământul, şi a supt şi apa care era în şanţ.
39. Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu faţa la pământ, şi au zis: „Domnul este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu!“
40. „Puneţi mâna pe proorocii lui Baal“, le-a zis Ilie: „niciunul să nu scape!“ Şi au pus mâna pe ei. Ilie i-a pogorît la pârâul Chison şi i-a junghiat acolo.
41. Apoi Ilie a zis lui Ahab: „Suie-te de mănâncă şi bea; căci se aude vuiet de ploaie.“
42. Ahab s-a suit să mănânce şi să bea. Dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului, şi plecându-se la pământ, s-a aşezat cu faţa între genunchi,
43. şi a zis slujitorului său: „Suie-te şi uită-te înspre mare.“ Slujitorul s-a suit, s-a uitat, şi a zis: „Nu este nimic!“ Ilie a zis de şapte ori: „Du-te iarăş.“
44. A şaptea oară, slujitorul a zis: „Iată că se ridică un mic nor din mare, ca o palmă de om.“ Ilie a zis: „Suie-te, şi spune lui Ahab: «Înhamă, şi pogoară-te, că să nu te oprească ploaia.“
45. Peste câteva clipe, cerul s-a înegrit de nori, a început vântul, şi a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car, şi a plecat la Izreel.

- Dar adevarul se află acolo. Face parte din razboiul nostru spiritual împotriva lui Satana.
- Voi da cateva exemple în cateva minute, dar cred că dacă incepi sa înţelegi că există o împaraţie împotrivitoare între tine şi Dumnezeu,
aceasta va avea mult mai mult sens în experienţa ta spirituală.
- Te va învăţa lecţii privitoare la rugăciune.
- Să deschidem acum la cartea Daniel, care are o mulţime de informaţii folosituare în aceste domenii.
- Vreau să iau un incident din viaţa lui Daniel care, cred eu, ilustrează învăţăturile fundamentale pe care încerc să le prezint.
- Capitolul unde vreau sa deschidem este capitolul 10.

Daniel 10: 12-13
- 12. El mi-a zis: „Daniele, nu te teme de nimic! Căci cuvintele tale au fost ascultate din cea dintâi zi, când ţi-ai pus inima ca să înţelegi, şi să te smereşti înaintea Dumnezeului tău, şi tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum!
13. Dar căpetenia împărăţiei Persiei mi-a stat împotrivă douăzeci şi una de zile; şi iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor, şi am ieşit biruitor acolo lângă împăraţii Persiei.

- Daca eşti foarte interesat, în timpul tău personal trebuie să studiezi acest capitol cu atenţie, dar să economisim timp nu voi citi întregul capitol, ci voi da un rezumat scurt.
- La un moment dat, când Daniel era un credincios foarte matur, să decis să postească 21 de zile, adică 3 saptamani, care a fost cunoscut ca "postul lui Daniel".
- El nu s-a abţinut de la toate felurile de mâncare, ci a mâncat doar o alimentaţie de bază, nu a baut vin sau alte bauturi extravagante.
- După cum spune Living Bible: "M-am lipsit de deserturi."
- Îl căuta pe Dumnezeu cu sinceritate ca să înţeleagă destinul viitor al poporului său, poporul iudeu. S-a rugat timp de trei săptămâni şi nimic nu s-a întâmplat. Aceasta este o ilustraţie despre ceea ce vreau sa vorbesc.
- Apoi, o fiinţa cerească, minunată, puternică a venit cu răspunsul la rugăciunea lui.
- Atât de puternică era prezenţa acestei fiinţe încât ceilalţi oameni care erau cu Daniel au fugit îngroziţi.
- Daniel a ramas fără absolut nici o putere fizică, la fel ca Ioan mai târziu (Pe insula Patmos cand a primit revelaţia Apocalipsei), când L-a văzut pe Isus Hristos după înviere şi înălţare, şi a căzut la picioarele lui ca mort.
- Dicţionarul biblic de nume proprii şi cuvinte rare de Nicolae Moldoveanu - Patmos înseamna:
1. Catarg (pavilionul corabiei)
2. Varf de catarg.

- Dar acest înger venise cu răspunsul la rugăciunea lui Daniel. Fusese trimis de Dumnezeu.
- Lucrul pe care vreau să-l subliniez este următorul: din prima zi în care Daniel a început să se roage, îngerul a fost trimis.
- Dar nu a sosit decât trei saptamâni mai târziu, pentru că, în drumul de la tronul lui Dumnezeu către prezenţa lui Daniel pe pămant, el sa confruntat cu o opozitie satanică.
- Opoziţia pe care a întampinat-o nu a fost din partea fiinţelor omenesti, nici o fiinţa omenească nu îi poate rezista unui asemenea înger. Nu era pe pământ, nu era in cerul lui Dumnezeu, ci într-o zona între cerul lui Dumnezeu şi pământ.
- Eu cred că era tărâmul împărăţiei lui Satana.
- Cu alte cuvinte, îngerul a trebuit să răzbată prin împărătia Satanei ca să ajungă cu mesajul cu care fusese trimis de Dumnezeu.
- Iată ce scrie, şi este vorba despre anumite fiinţe, unul care se numeste "prinţul Persiei", alţii care sunt denumiţi "împărăţii Persiei"
si mai tarziu "prinţul Greciei". Când te uiţi la ei, constaţi că niciunul nu este o fiinţa umană.
- Toţi sunt fiinţe angelice, îngeri satanici, care sau străduit să se opună venirii îngerului la Daniel.
- Da-mi voie sa subliniez ceva, care cred eu ca este senzaţional.
- Rugaciunea lui Daniel a pus tot cerul în mişcare.
- L-a pus pe îngerul lui Dumnezeu pe drum şi a stârnit îngerii Satanei ca să se opună. Daniel a trebuit să se roage până a răzbit, trebuia să persevereze timp de 21 de zile înainte să primească răspunsul.
- Dragi fraţi si surori, uneori când va rugaţi şi nu primiţi răspuns nu este pentru că vă rugaţi pentru un lucru greşit.
- Din contra, vă rugaţi pentru lucrul corect, dar există opoziţie.
- Unul dintre lucrurile pe care vom încerca să le examinăm în aceste prelegeri este cum sa învingem opoziţia: cum sa ne rugăm ca să răzbatem, cum să câştigăm biruinţa asupra acestor forţe.

- Urmează