Rapirea communitatii crestine

Rapirea-communitatii-crestine

- Am scris un articol despre: Rapirea communitatii crestine.

- Bannerul site-ului: Cântări.de

Cantari

- Rapirea communitatii crestine (1 Tesaloniceni 4: 13-18)

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni 4: 13-18
13. Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, cari n-au nădejde.
14. Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El.
15. Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, cari vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi.
16. Căci însuş Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorâ din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.
17. Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
18. Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte.

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni 5: 23-24
23. Domnul Cel Atotputernic (2 Corinteni 6: 18) păcii să vă sfinţească El însuş pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.
24. Celce v-a chemat este credincios, şi va face lucrul acesta.

Epistola întâi a lui Pavel către Corinteni 15: 50-53
50. Ce spun eu, fraţilor, este că nu poate carnea şi sângele să moştenească Împărăţia lui Domnul Cel Atotputernic (2 Corinteni 6: 18);
şi că, putrezirea nu poate moşteni neputrezirea.
51. Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi,
52. într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă (nu trebuie confundat cu cele sapte trâmbiţe din: Apocalipsa lui Ioan 8: 2). Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.
53. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.


Epistola întâi sobornicească a lui Ioan 3: 3
3. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat.

Epistola a doua a lui Pavel către Corinteni 11: 2
2. Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia Domnul Cel Atotputernic (2 Corinteni 6: 18), pentrucă v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată.

Evanghelia dupa Matei 25: 1-13
1. Atunci Împărăţia cerurilor se va aseamăna cu zece fecioare, cari şi-au luat candelele, şi au ieşit în întâmpinarea mirelui.
2. Cinci din ele erau nechibzuite, şi cinci înţelepte.
3. Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn;
4. dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase.
5. Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate, şi au adormit.
6. La miezul nopţii, s-a auzit o strigare: „Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!“
7. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit candelele.
8. Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: „Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.“
9. Cele înţelepte le-au răspuns: „Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă; ci mai bine duceţi-vă la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă.“
10. Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata, au intrat cu el în odaia de nuntă, şi s-a încuiat uşa.
11. Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare, şi au zis: „Doamne, Doamne, deschide-ne!“
12. Dar el, drept răspuns, le-a zis: „Adevărat vă spun, că nu vă cunosc!“
13. Veghiaţi dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.

4. dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase.
- Epistola a doua a lui Pavel către Corinteni 4: 7
7. Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentruca această putere nemai pomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi.

Proverbe 28: 13
13. Cine îşi ascunde fărădelegile, nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele, capătă îndurare. -

9. ci mai bine duceţi-vă la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă.

Isaia 55: 1
1. „Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată!

Isaia 55: 6-7
6. „Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L, câtă vreme este aproape.
7. Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, nostru, care nu oboseşte iertând.

Apocalipsa lui Ioan 3:18
18. te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi.

Epistola catre Evrei 12: 15-17
15. Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentruca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă turburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea.
16. Vegheaţi să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare şi-a vândut dreptul de întâi născut.
17. ştiţi că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvîntarea n-a fost primit; pentrucă, măcar că o cerea cu lacrămi, n-a putut s-o schimbe.

Epistola luiPavel catre Galateni 3: 5-9
5. Cel ce vă dă Duhul şi face minuni printre voi, le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei?
6. Tot aşa şi „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire.”
7. Înţelegeţi şi voi dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credinţă.
8. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe Neamuri, prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: „Toate neamurile vor fi binecuvîntate în tine.”
9. Aşa că cei ce se bizuiesc pe credinţă, sunt binecuvîntaţi împreună cu Avraam cel credincios.

Epistola întâi a lui Pavel către Corinteni 12: 7-11
7. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.
8. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh;
9. altuia credinţa, prin acelaş Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaş Duh;
10. altuia, puterea să facă minuni; altuia, proorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor.
11. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaş Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.

Epistola lui Pavel catre Romani 4: 10-13
10. Dar cum i-a fost socotită? După, sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur.
11. Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri, pe care o căpătase prin credinţă, când era netăiat împrejur. Şi aceasta, pentru ca să fie tatăl tuturor celor cari cred, măcar că nu sunt tăiaţi împrejur; ca, adică, să li se socotească şi lor neprihănirea aceasta;
12. şi pentru ca să fie şi tatăl celor tăiaţi împrejur, adică al acelora cari, nu numai că sunt tăiaţi împrejur, dar şi calcă pe urmele credinţei aceleia, pe care o avea tatăl nostru Avraam, când nu era tăiat împrejur.
13. În adevăr, făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei lui, că va moşteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri, care se capătă prin credinţă.

- Dacă vă place site-ul web: www.cantari.de - Este un web site bun!: Faceți doar un link către noi - Va rugăm întroduceţi codul pe website-ul dvs.

Preluare Cod - Doar Text - Va rugăm întroduceţi codul pe website-ul dvs.