Răpirea bisericii | Cantari

Tema centrală, strângerea noastră laolaltă cu El, firul de aur care o străbate

Prorocii Biblia Cuvântul lui Dumnezeu

- Am scris un articol despre: Răpirea bisericii.

- Bannerul site-ului: Cântări.de

Cantari

- Răpirea bisericii (1 Tesaloniceni 4: 13-18)

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni 4: 13-18
13. Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, cari n-au nădejde.
14. Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El.
15. Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, cari vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi.
16. Căci însuş Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorâ din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos.
17. Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
18. Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte.

- Comentariu bilblic al credinciosului NT de William McDonald la:
- 1 Tesaloniceni 5: 23-24; 1 Ioan 3: 3

Epistola întâi a lui Pavel către Tesaloniceni 5: 23-24
23. Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuş pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.
24. Celce v-a chemat este credincios, şi va face lucrul acesta.

Epistola întâi a lui Pavel către Corinteni 15: 50-53
50. Ce spun eu, fraţilor, este că nu poate carnea şi sângele să moştenească Împărăţia lui Dumnezeu;
şi că, putrezirea nu poate moşteni neputrezirea.
51. Iată, vă spun o taină: nu vom adormi toţi, dar toţi vom fi schimbaţi,
52. într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiţă (nu trebuie confundat cu cele sapte trâmbiţe din: Apocalipsa lui Ioan 8: 2). Trâmbiţa va suna, morţii vor învia nesupuşi putrezirii, şi noi vom fi schimbaţi.
53. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire, şi trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire.


Epistola întâi sobornicească a lui Ioan 3: 3
3. Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat.

Epistola a doua a lui Pavel către Corinteni 11: 2
2. Căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentrucă v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfăţişez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată.

Evanghelia dupa Matei 25: 1-13
1. Atunci Împărăţia cerurilor se va aseamăna cu zece fecioare, cari şi-au luat candelele, şi au ieşit în întâmpinarea mirelui.
2. Cinci din ele erau nechibzuite, şi cinci înţelepte.
3. Cele nechibzuite, când şi-au luat candelele, n-au luat cu ele untdelemn;
4. dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase.
5. Fiindcă mirele zăbovea, au aţipit toate, şi au adormit.
6. La miezul nopţii, s-a auzit o strigare: „Iată mirele, ieşiţi-i în întâmpinare!“
7. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat şi şi-au pregătit candelele.
8. Cele nechibzuite au zis celor înţelepte: „Daţi-ne din untdelemnul vostru, căci ni se sting candelele.“
9. Cele înţelepte le-au răspuns: „Nu; ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă nici vouă; ci mai bine duceţi-vă la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă.“
10. Pe când se duceau ele să cumpere untdelemn, a venit mirele: cele ce erau gata, au intrat cu el în odaia de nuntă, şi s-a încuiat uşa.
11. Mai pe urmă, au venit şi celelalte fecioare, şi au zis: „Doamne, Doamne, deschide-ne!“
12. Dar el, drept răspuns, le-a zis: „Adevărat vă spun, că nu vă cunosc!“
13. Veghiaţi dar, căci nu ştiţi ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.

4. dar cele înţelepte, împreună cu candelele, au luat cu ele şi untdelemn în vase.
- Epistola a doua a lui Pavel către Corinteni 4: 7
7. Comoara aceasta o purtăm în nişte vase de lut, pentruca această putere nemai pomenită să fie de la Dumnezeu şi nu de la noi.

Proverbe 28: 13
13. Cine îşi ascunde fărădelegile, nu propăşeşte, dar cine le mărturiseşte şi se lasă de ele, capătă îndurare. -

9. ci mai bine duceţi-vă la cei ce vând untdelemn şi cumpăraţi-vă.

- Dumnezeu este Cel ce vinde fără bani:

Isaia 55: 1
1. „Voi toţi cei însetaţi, veniţi la ape, chiar şi cel ce n-are bani! Veniţi şi cumpăraţi bucate, veniţi şi cumpăraţi vin şi lapte, fără bani şi fără plată!

Isaia 55: 6-7
6. „Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi; chemaţi-L, câtă vreme este aproape.
7. Să se lase cel rău de calea lui, şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând.

Proverbe 23: 23
23. Cumpără adevărul, şi nu-l vinde, înţelepciunea, învăţătura şi priceperea.

Apocalipsa lui Ioan 3:18
18. te sfătuiesc să cumperi de la Mine aur curăţit prin foc, ca să te îmbogăţeşti; şi haine albe, ca să te îmbraci cu ele, şi să nu ţi se vadă ruşinea goliciunii tale; şi doctorie pentru ochi, ca să-ţi ungi ochii, şi să vezi.

Epistola catre Evrei 12: 15-17
15. Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentruca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă turburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea.
16. Vegheaţi să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare şi-a vândut dreptul de întâi născut.
17. ştiţi că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvîntarea n-a fost primit; pentrucă, măcar că o cerea cu lacrămi, n-a putut s-o schimbe.

Epistola luiPavel catre Galateni 3: 1-9
1. O, Galateni nechibzuiţi! Cine va fermecat, pe voi, înaintea ochilor cărora a fost zugrăvit Isus Hristos ca răstignit?
2. Iată numai ce voiesc să ştiu de la voi: prin faptele Legii aţi primit voi Duhul, ori prin auzirea credinţei?
3. Sunteţi aşa de nechibzuiţi? După ce aţi început prin Duhul, vreţi acum să sfîrşiţi prin firea pămîntească?
4. În zădar aţi suferit voi atât de mult? Dacă, în adevăr, e în zădar! 5. Cel ce vă dă Duhul şi face minuni printre voi, le face oare prin faptele Legii sau prin auzirea credinţei?
6. Tot aşa şi „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire.”
7. Înţelegeţi şi voi dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credinţă.
8. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe Neamuri, prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: „Toate neamurile vor fi binecuvîntate în tine.”
9. Aşa că cei ce se bizuiesc pe credinţă, sunt binecuvîntaţi împreună cu Avraam cel credincios.

- Comentariu bilblic al credinciosului NT de William McDonald la:
- Marele adevar al evangheliei. Galateni 3: 1-9
- Galateni 3: 1
- Actiunea lor vadeau o lipsa de pricepere si de raţiune.
- A te intoarce de la har inapoi la legea lui Moise inseamnă vrajit.
- Inseamna a te lasa amagit de un farmec si de accepta, fara să-ţi dai seama, o minciuna în locul adevarului.
- Cand Pavel întreaba: „Cine va vrajit?“ pronumele cine este la singular (tis in greaca)(nu este exclusa aici posibilitatea pluralului) şi nu la plural, cea ce lasa să se inteleaga ca diavolul ar fi autorul acestei invătaturi false.
- Pavel insusi Il predica-se pe Isus Hristos galatenilor ca rastignit,
- Cum se puteau ei întoarce la legea lui Moise, nesocotind astfel crucea? - Oare nu-i patrunse adevarul la nivelul practic?

- Galateni 3: 2
- O singura intrebare ar trebui sa fie de ajuns să rezolve această chestiune.
- Ei trebuiau să se intoarcă la timpul cand au fost convertiţi - cand Duhul Sfânt a venit sa locuiasca in trupurile lor.
- Cum au primit ei Duhul? - Prin săvarsirea de fapte, sau prin credinţă? Evident prin credinţă. Nimeni nu a primit Duhul prin păzirea legii lui Moise.

- Galateni 3: 3
- Daca ei ar putea obţine mântuirea prin fapte, s-ar putea ei aştepta sa crească în sfinţenie sau să ajunga la maturitate creştina prin lege?
- Daca a fost nevoie de puterea Duhului pentru a-i mântui, ar putea ei duce la capat procesul, prin eforturile lor pamânteşti?

- Galateni 3: 4
- Cand galatenii şi-au pus prima dată încrederea în Hristos, sau expus la prigonire, parţial venite din partea zeloţilor iudei, care urau evanghelia harului.
- Să fi fost oare tote suferinţele acelea în zadar?
- Pavel îsi exprima aici in continuare speranţa ca ei vor reveni la evanghelia pentru care au suferit cândva.

- Galateni 3: 5
- Se pune acum întrebarea daca El (sau el) din versetul 5 se referă la Dumnezeu, la Pavel, sau la altcineva care le vestea galatenilor evanghelia, pe când scria aceasta epistolă.
- În ultima instanţă, pronumele acesta trebuie sa se refere la Dumnezeu, întrucât numai El poate sa dea Duhul Sfânt.
- Dar intr-un sens secundar, s-ar putea aplica la un lucrator creştin, prin care Dumnezeu Îşi implineşte voia.
- Asta i-ar conferi slujbei creştine un rol relevant.
- Daca apostolul se referă la el însuşi, atunci probabil se gândeşte la minunile care au însoţit predicarea lui şi la fel cum L-au primit ei pe Hristos.
- Dar timpul gramatical al verbului nu indică un lucru ce s-a petrecut în trecut, ci ceva care are loc concomitent cu redactarea scrisorii.
- Pavel se referă, probabil, la darul miraculos dăruit de Duhul Sfânt credincioşilor după convertirea lor, aşa cum ni se arata la: 1 Corinteni 12: 7-11

Epistola întâi a lui Pavel către Corinteni 12: 7-11
7. Şi fiecăruia i se dă arătarea Duhului spre folosul altora.
8. De pildă, unuia îi este dat, prin Duhul, să vorbească despre înţelepciune; altuia, să vorbească despre cunoştinţă, datorită aceluiaşi Duh;
9. altuia credinţa, prin acelaş Duh; altuia, darul tămăduirilor, prin acelaş Duh;
10. altuia, puterea să facă minuni; altuia, proorocia; altuia, deosebirea duhurilor; altuia, felurite limbi; şi altuia, tălmăcirea limbilor.
11. Dar toate aceste lucruri le face unul şi acelaş Duh, care dă fiecăruia în parte, cum voieşte.

...le face oare prin faptele legii, prin auzirea credinţei? Raspunsul este: - Prin auzirea credinţei. Duhul Sfânt care locuieşte în credincios şi lucrarea Sa ulterioară in viaţa credinciosului nu sunt niciodată meritate sau dobandite de acesta, ci se dau intotdeauna prin har şi se primesc prin credinţă.
Astfel galatenii trebuia sa-şi fi dat seama din propriile lor experienţe, ca binecuvantarea vine prin credinţa nu prin păzirea legii.
- Pentru a doua sa doveda, Pavel apeleaza acum chiar la acele texte din Scriptura pe care le foloseau invăţătorii falşi, cand incercau sa demonstreze ca pentru mântuire este necesară circumcizia!
- Ce spune Vechiul Testament in aceasta privinţă?
- Galateni 3: 6
Pavel demonstrase ca relaţiile lui Dumnezeu cu galatenii erau bazate în întregime pe credinţa. Acum el arata ca oamenii au fost mântuiţi in aceasta maniera, in Vechiul Testament.
Întrebarea din versetul 5 a fost:„Le face oare prin faptele legii, sau prin auzirea credinţei?“
- Avand acel raspuns în minte versetul 6 începe cu cuvintele: Aşa şi
Avram... El a fost indrepdaţit in acelasi mod - prin auzirea credinţei - Poate invaţatorii iudei apelau la Avraam...
- Cum a fost Avram mântuit?
- Avraam L-a crezut pe Dumnezeu.
- Deci Avraam nu a fost mântuit prin meritele sale, ci, pur şi smplu, L-a crezut pe Dumnezeu.
- Ori, aici nu este nici un merit.
- Credinta în Dumnezeu este singurul lucru pe care îl poate face cineva cu privire la mântuirea sa, ceea ce nu-i mai lasă nici un motiv să se laude.
- Firea n-are nici un rol în asta. - Ce este oare mai drept pentru creatură decât sa-si pună increderea în Creatorul sau, sau pentru un copil să se încreadă in Tatal lui?
- Îndreptătirea este un act al lui Dumnezeu prin care El îi declară neprahiniti (îndreptaţiţi) pe toti cei ce cred în El.
- Dumnezeu se poate ocupa eficace de păcătosi în felul acesta, întrucat Hristos a murit in locul păcătoşilor, pe crucea de la Golgota, plătind datoria pentru păcatele lor.
- Dumnezeu îl socoteşte neprhanit, pe baza lucrarii Mântuitorului.
- Dumnezeu îi da păcătosului care crede o poziţie neprihănita, care îl vredniceşte pentru cer, si apoi aşteapta de la el sa traiască o viaţă de ruconiştinţa, pentru ceea ce a facut El pentru credincios.
- Cea ce este important de notat aici ca indreptăţirea nu are nimic de a face cu păzirea legii, ci este intru totul bazată pe principiul credinţei.

- Galateni 3: 7
- 7. Înţelegeţi şi voi dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credinţă.
- Ei sunt mântuiţi prn har.
- La: Romani 4: 10-13
Epistola lui Pavel catre Romani 4: 10-13
10. Dar cum i-a fost socotită? După, sau înainte de tăierea lui împrejur? Nu când era tăiat împrejur, ci când era netăiat împrejur.
11. Apoi a primit ca semn tăierea împrejur, ca o pecete a acelei neprihăniri, pe care o căpătase prin credinţă, când era netăiat împrejur. Şi aceasta, pentru ca să fie tatăl tuturor celor cari cred, măcar că nu sunt tăiaţi împrejur; ca, adică, să li se socotească şi lor neprihănirea aceasta;
12. şi pentru ca să fie şi tatăl celor tăiaţi împrejur, adică al acelora cari, nu numai că sunt tăiaţi împrejur, dar şi calcă pe urmele credinţei aceleia, pe care o avea tatăl nostru Avraam, când nu era tăiat împrejur.
13. În adevăr, făgăduinţa făcută lui Avraam sau seminţei lui, că va moşteni lumea, n-a fost făcută pe temeiul Legii, ci pe temeiul acelei neprihăniri, care se capătă prin credinţă.

- Galateni 3: 8
- Vechiul Testament este descris aici sub forma unui proroc, care priveşte de-a lungul veacurilor, prevăzand ca Dumnezeu îi va indreptaţi pe ne-evrei, ca şi pe evrei, pe bază principiului credinţei.
- Binecuvantarea Neamurilor prin credinţă nu a fost doar prevazută de Vechiul Testament, ci şi anunţată de Avram la Geneza 12: 3 „In tine vor fi binecuvantate toate familiile pămantului.”
- Cand citim prima data acest citat din Geneza, nu este greu să vedem cum a găsit Pavel acest sens in el.
- Dar Duhul Sfant, care a scris acest verset din Vechiul Testament, ştia că conţine evanghelia mântuirii prin credinţă catre tote naţiunile.
- Intrucat Pavel a scris sub inspiraţia aceluiasi Duh Sfant, el a fost invrednicit să ni-l explice, in tote sensurile sale ascunse, anume in tine adică impreună Avraam şi in acelaşi mod ca Avraam.
- Toate naţiunile-şi Neamurile, şi evreii-vor fi binecuvintate, adică vor fi mântuite.
- Cum a fost mântuit Avraam?
- Prin credinţă.
-Cum vor fi mântuite naţiunile?
- In acelaşi fel ca Avraam-prin credinţa.
- Galateni 3: 9
- Toţi cei care-şi exercita credinţa in Dumnezeu sunt indreptaţiti, impreuna cu Avraam care a crezut, conform mărturiei Scripturilor iudaice.br>

- Dacă vă place site-ul web: www.cantari.de - Este un web site bun!: Faceți doar un link către noi - Va rugăm întroduceţi codul pe website-ul dvs.

Preluare Cod - Doar Text - Va rugăm întroduceţi codul pe website-ul dvs.