Prorocii 2 | Cantari

Eu te pusesem deoparte, şi te făcusem prooroc al neamurilor

Fraţii mei, luaţi ca pildă de suferinţă şi de răbdare pe proorocii, cari au vorbit în Numele Domnului

Prorocii Biblia Cuvântul lui Dumnezeu

- Am scris un articol despre Prorocii

- Bannerul site-ului: Cântări.de

Cantari

Ieremia 1: 5 4. „Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel:
5. „Mai bine înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoşteam, şi mai înainte ca să fi ieşit tu din pântecele ei, Eu te pusesem deoparte, şi te făcusem prooroc al neamurilor.“

- Ieremia inseamnă în: Dictionarul biblic de nume proprii si cuvinte rare de Nicolae Moldoveanu.
1. Iehova pune temelie,
2. Iehova este inalţat, Iehova este mareţ, Exaltaţia lui Iehova, Iehova este înalt, Cel înalţat de Dumnezeu,

Evangheliadupa Matei 6: 9-13
9. Iată dar cum trebuie să vă rugaţi: „Tatăl nostru care eşti în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău;
10. vie împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer şi pe pământ.
11. Pâinea noastră cea de toate zilele (Sau: pentru mâine.) dă-ne-o nouă astăzi;
12. şi ne iartă nouă greşelile noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri (Greceşte: Lasă-ne datoriile noastre, cum şi noi am lăsat pe ale datornicilor noştri.);
13. şi nu ne duce în ispită, ci izbăveşte-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăţia şi puterea şi slava în veci. Amin!

11. Pâinea noastră cea de toate zilele (Sau: pentru mâine.) dă-ne-o nouă astăzi;

- Prin fapul ca ne rugam la Dumnezeu: Pâinea noastră cea de toate zilele (Sau: pentru mâine.) dă-ne-o nouă astăzi;

- Dumnezeu ascultă rugaciunea noastră şi trimite ploaie ca să crească grâul, din care se face pâinea, ca sa avem hrană pentru viaţă.

Faptele Apostolilor 14: 16-17
16. El, în veacurile trecute, a lăsat pe toate Neamurile să umble pe căile lor,
17. măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie, întrucât v-a făcut bine, v-a trimes ploi din cer, şi timpuri roditoare, v-a dat hrană din belşug, şi v-a umplut inimile de bucurie.”

Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16-17
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântînd lui Dumnezeu cu mulţămire în inima voastră.
17. Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus, şi mulţămiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.

Epistola lui Pavel către Galateni 4: 19
19. Copilaşii mei, pentru cari iarăş simt durerile naşterii, pânăce va lua Hristos chip în voi!

6. Odihna creştină:

Epistola lui Pavel catre Evrei 4: 9-10
9. Rămâne dar o odihnă ca cea de Sabat pentru poporul lui Dumnezeu.
10. Fiindcă cine intră în odihna Lui, se odihneşte şi el de lucrările lui, cum S-a odihnit Dumnezeu de lucrările Sale.

Epistola lui Pavel catre Efeseni 2: 20
20. fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.

- Scopul apologeticii creştine este: Una defesivă (engleza: defense) de apărare a convingerii:
- Pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.

Epistola întâi sobornicească a lui Petru 3: 15
15. Ci sfinţiţi în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiţi totdeauna gata să răspundeţi(greacă: ἀπολογίαν - appologian) oricui vă cere socoteală (greacă: λόγον - Logon) de nădejdea care este în voi; dar cu blândeţă şi teamă,

1 Peter 3: 15 - scripture4all - ISA (Interlinear Scripture Analyzer: greek - english)
- yet hallow the Lord Christ in your hearts, ever ready with defense (greek: ἀπολογίαν - appologian)for everyone who is demanding from you an account (greek: λόγον - Logon) concerning the expectation in you, but wih meekness and fear,

Epistola sobornicească a lui Iacov 5: 10-11
10. Fraţii mei, luaţi ca pildă de suferinţă şi de răbdare pe proorocii, cari au vorbit în Numele Domnului.
11. Iată, noi numim fericiţi pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov, şi aţi văzut ce sfârşit i-a dat Domnul, şi cum Domnul este plin de milă şi de îndurare.

Epistola soborniceasca a lui Iuda 20-25
20. Dar voi, prea iubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte pe credinţa voastră prea sfântă, rugaţi-vă prin Duhul Sfânt,
21. ţineţi-vă în dragostea lui Dumnezeu, şi aşteptaţi îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru viaţa vecinică.
22. Mustraţi pe cei ce se despart de voi;
23. căutaţi să mântuiţi pe unii, smulgîndu-i din foc; de alţii iarăş fie-vă milă cu frică, urând până şi cămaşa mânjită de carne.
24. Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice cădere, şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale, 25. singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Isus Hristos, Domnul nostru, să fie slavă,
măreţie, putere şi stăpânire, mai înainte de toţi vecii, şi acum şi în veci. Amin.

- Comentariu bilblic al credinciosului NT de William McDonald la:
- Marcu 13: 10
- Versetul 10 nu trebuie sa constituie baza invataturii potrivit careia: Evanghelia trebuie...vestita la toate natiunile ininte de Rapirea bisericii.
- Evanghelia trebuie, negresit, sa fie vestita in toata lumea si probabil ca va fi, dar a afirma ca ea trebuie[vestita in toata lumea, inainte de putea avea loc Rapirea] ar insemna a sustine un lucru pe care Biblia nu-l declară.
- Nici o prorocie nu trebuie sa se implineasca inaintea ca Hristos sa poata veni sa-Şi ia la El sfintii Sai. El poate veni in orice clipa!

Evanghelia dupa Luca 19: 29-38
29. Când S-a apropiat de Betfaghe şi de Betania, înspre muntele numit al Măslinilor, Isus a trimes pe doi din ucenicii Săi,
30. şi le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră. Când veţi intra în el, veţi găsi un măgăruş legat, pe care n-a încălecat nimeni niciodată: deslegaţi-l, şi aduceţi-Mi-l.
31. Dacă vă va întreba cineva: «Pentruce-l deslegaţi?» să-i spuneţi aşa: «Pentrucă Domnul are trebuinţă de el.”
32. Ceice fuseseră trimeşi, s-au dus şi au găsit aşa cum le spusese Isus. 33. Pe când deslegau măgăruşul, stăpânii lui le-au zis: „Pentruce deslegaţi măgăruşul?”
34. Ei au răspuns: „Domnul are trebuinţă de el.”
35. Şi au adus măgăruşul la Isus. Apoi şi-au aruncat hainele pe el, şi au aşezat pe Isus, călare deasupra.
36. Pe când mergea Isus, oamenii îşi aşterneau hainele pe drum.
37. Şi când S-a apropiat de Ierusalim, spre pogorâşul muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile, pe cari le văzuseră.
38. Ei ziceau: „Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer, şi slavă în locurile prea înalte!”

Epistola întâi a lui Pavel către Timotei 4: 9-16
9. Iată un cuvânt adevărat şi cu totul vrednic de primit!
10. Noi muncim, în adevăr, şi ne luptăm, pentrucă ne-am pus nădejdea în Dumnezeul cel viu, care este Mântuitorul tuturor oamenilor, şi mai ales al celor credincioşi.
11. Porunceşte, şi învaţă aceste lucruri.
12. Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.
13. Până voi veni, ia seama bine la citire, la îndemnare, şi la învăţătura pe care o dai altora.
14. Nu fi nepăsător de darul care este în tine, care ţi-a fost dat prin proorocie, cu punerea mâinilor de către ceata presbiterilor (Sau: bătrâni.).
15. Pune-ţi pe inimă aceste lucruri, îndeletniceşte-te în totul cu ele, pentruca înaintarea ta să fie văzută de toţi.
16. Fii cu luare aminte asupra ta însuţi şi asupra învăţăturii, pe care o dai altora: stăruieşte în aceste lucruri, căci dacă vei face aşa, te vei mântui pe tine însuţi şi pe cei ce te ascultă.

Epistola a doua a lui Pavel către Timotei 3: 14-17
14. Tu să rămâi în lucrurile, pe cari le-ai învăţat şi de cari eşti deplin încredinţat, căci ştii de la cine le-ai învăţat:
15. din pruncie cunoşti Sfintele Scripturi, cari pot să-ţi dea înţelepciunea care duce la mântuire, prin credinţa în Hristos Isus.
16. Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire,
17. pentruca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.

Proverbe 15: 33
33. Frica de Domnul este şcoala înţelepciunii, şi smerenia merge înaintea slavei. -

Proverbe 29: 23
23. Mândria unui om îl scoboară, dar cine este smerit cu duhul capătă cinste. -

Evanghelia după Matei 20: 25-28
25. Isus i-a chemat, şi le-a zis: „Ştiţi că domnitorii Neamurilor domnesc peste ele, şi mai marii lor le poruncesc cu stăpânire.
26. Între voi să nu fie aşa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi, să fie slujitorul vostru;
27. şi oricare va vrea să fie cel dintâi între voi, să vă fie rob.
28. Pentru că nici Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească şi să-Şi dea viaţa ca răscumpărare pentru mulţi.”

Evanghelia după Matei 23: 8-12
8. Voi să nu vă numiţi Rabi! Fiindcă Unul singur este Învăţătorul vostru: Hristos, şi voi toţi sunteţi fraţi.
9. Şi „Tată“ să nu numiţi pe nimeni pe pământ; pentrucă Unul singur este Tatăl vostru: Acela care este în ceruri.
10. Să nu vă numiţi „Dascăli“; căci Unul singur este Dascălul vostru: Hristosul.
11. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru.
12. Oricine se va înălţa, va fi smerit; şi oricine se va smeri, va fi înălţat.

Epistola întâi sobornicească a lui Petru 5: 2-6
2. Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este supt paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mîrşav, ci cu lepădare de sine.
3. Nu ca şi cum aţi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţeală, ci făcându-vă pilde turmei.
4. Şi când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa, care nu se poate vesteji, a slavei.
5. Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci, „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.”
6. Smeriţi-vă dar supt mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe.

Faptele Apostolilor 11: 25-30
25. Barnaba s-a dus apoi la Tars, ca să caute pe Saul;
26. şi, când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Un an întreg, au luat parte la adunările Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâiaş dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.
27. În vremea aceea, s-au pogorât nişte prooroci din Ierusalim la Antiohia.
28. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat şi a vestit, prin Duhul, că va fi o foamete mare în toată lumea. Şi a fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu.
29. Ucenicii au hotărât să trimeată, fiecare după puterea lui, un ajutor fraţilor, cari locuiau în Iudea,
30. ceeace au şi făcut; şi au trimes acest ajutor la presbiteri (Sau: bătrâni.) prin mâna lui Barnaba şi a lui Saul.

Epistola lui Pavel către Filipeni 4: 14-20
14. Dar bine aţi făcut că aţi luat parte la strâmtorarea mea.
15. Ştiţi voi înşivă, Filipenilor, că, la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio Biserică n-a avut legătură cu mine în ce priveşte „darea” şi „primirea” afară de voi.
16. Căci mi-aţi trimes în Tesalonic, odată, şi chiar de două ori, ceva pentru nevoile mele.
17. Nu că umblu după daruri. Dimpotrivă, umblu după câştigul care prisoseşte în folosul vostru.
18. Am de toate, şi sunt în belşug. Sunt bogat, de când am primit prin Epafrodit ce mi-aţi trimes, ... un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită şi plăcută lui Dumnezeu.
19. Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos.
20. A lui Dumnezeu şi Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor! Amin.
.
Epistola lui Pavel către Galateni 6: 1-16
1. Fraţilor, chiar dacă un om ar cădea deodată în vreo greşală, voi, cari sunteţi duhovniceşti, să-l ridicaţi cu duhul blândeţei. Şi ia seama la tine însuţi, ca să nu fii ispitit şi tu.
2. Purtaţi-vă sarcinile unii altora, şi veţi împlini astfel Legea lui Hristos.
3. Dacă vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic, se înşală singur.
4. Fiecare să-şi cerceteze fapta lui, şi atunci va avea cu ce să se laude numai în ce-l priveşte pe el, şi nu cu privire la alţii;
5. căci fiecare îşi va purta sarcina lui însuş.
6. Cine primeşte învăţătura în Cuvânt, să facă parte din toate bunurile lui şi celui ce-l învaţă.
7. Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce samănă omul, aceea va şi secera.
8. Cine samănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea; dar cine samănă în Duhul, va secera din Duhul viaţa vecinică.
9. Să nu obosim în facerea binelui; căci la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală.
10. Aşa dar, cât avem prilej, să facem bine la toţi, şi mai ales fraţilor în credinţă.
11. Uitaţi-vă cu ce slove mari v-am scris, cu însăşi mâna mea!
12. Toţi ceice umblă după plăcerea oamenilor, vă silesc să primiţi tăierea împrejur, numai ca să nu sufere ei prigonire pentru Crucea lui Hristos.
13. Căci nici ei, cari au primit tăierea împrejur, nu păzesc Legea; ci voiesc doar ca voi să primiţi tăierea împrejur, pentruca să se laude ei cu trupul vostru.
14. În ce mă priveşte, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită faţă de mine, şi eu faţă de lume!
15. Căci în Hristos Isus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă.
16. Şi peste toţi ceice vor umbla după dreptarul acesta şi peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace şi îndurare!

- Comentariu bilblic al credinciosului NT de William McDonald la: Galateni 6: 16
- Ce este dreptarul Galatians 6: 16
- Despe ce dreptar vorbeste apostolul Pavel aici?
- Este dreptarul din fatura nouă. El rosteşte binecuvantarea dublă a păcii şi îndurării peste toţi cei ce judecă învaţatura prin prisma întrebarii:
- " Provine lucrul acesta din fatura nouă??"
- Respingând tot ce nu vine din fatura nouă.
- Şi peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace şi îndurare - Mulţi cred că aceasta sintagmă se referă la biserică.
- Şi peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace şi îndurare se refera la cei ce se nasc evrei, o parte din Israel au crezut (Romani 11: 25) sau pocait sau botezat, Îl acceptă, cred în Domnul Isus ca Mesia - Creştini (Mesianici) şi sunt nascuţi din nou.
- Pentru cei ce trăiau sub lege nu era nici pace, nici îndurare, dar cei ce sunt o faptură nouă au şi pace si îndurare.

- Dumnezeu săi binecuvinteze în Numele Domnului Isus pe creştinii si Biserici dintre neamuri cât şi pe: Creştinii (Mesianici) - fratele Michael Wurmbrand, fratele Zev Porat, fratele Chuck Cohen, fratele Paul Wilbur, sora Elisheva Shomron, sora Esther Judith Becker, sora Waltraud Rennebaum, Elihana Eli etc.

- Dumnezeu să aibă milă să binecuvinteze pe Israel să primeasca pe: Yeshua HaMashiach ca Domn si Mântuitor.
- În Numele Domnului Isus şi mulţumim prin El lui Dumnezeu Tatăl (Coloseni 3: 17) - El sa aibă milă să mijlocească ca Mare Preot după rânduiala lui Melhisedec (Evrei 7: 17; Psalmul 110: 4): pentru Israel.

Faptele Apostolilor 5: 31-32
31. Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui, şi L-a făcut Domn şi Mântuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor.
32. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.”

- Adevâruri incomode: Richard Wurmbrand - Mihai Wurmbrand

- fratele Zev Porat Messianic church Tel Aviv.

- fratele Chuck Cohen - Intercessor for Israel

- fratele Paul Wilbur - Kadosh (Holy) - Lyrics and Translation

- sora Elisheva Shomron - Kadosh - Songs for Zion

- sora Esther Judith Becker - Logos panorama - Songs - www.logospanoramasongs.de

- sora Waltraud Rennebaum - www.Shoshanim.de

- sora Elihana Elia - Restore Israel

Isaia 61: 1-11
1. „Duhul Domnului Dumnezeu este peste Mine, căci Domnul M-a uns să aduc veşti bune celor nenorociţi: El M-a trimes să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia, şi prinşilor de război izbăvirea;
2. să vestesc un an de îndurare al Domnului, ...;
3. să dau celor întristaţi din Sion, să le dau o cunună împărătească în loc de cenuşă, un untdelemn de bucurie în locul plânsului, o haină de laudă în locul unui duh mâhnit, ca să fie numiţi „terebinţi ai neprihănirii,“ „un sad al Domnului, ca să slujească spre slava Lui.“
4. „Ei vor zidi iarăş vechile dărămături, vor ridica iarăş năruirile din vechime, vor înoi cetăţi pustiite, rămase pustii din neam în neam.
5. Străinii vor sta şi vă vor paşte turmele, şi fiii străinului vor fi plugarii şi vierii voştri.
6. Dar voi vă veţi numi preoţi ai Domnului, şi veţi fi numiţi slujitori ai Dumnezeului nostru, veţi mânca bogăţiile neamurilor, şi vă veţi făli cu fala lor.
7. În locul ocării voastre, veţi avea îndoită cinste; în locul ruşinii, se vor veseli de partea lor, căci vor stăpâni îndoit în ţara lor, şi vor avea o bucurie veşnică.
8. Căci Eu, Domnul, iubesc dreptatea, urăsc răpirea şi nelegiuirea; le voi da cu credincioşie răsplata lor, şi voi încheia cu ei un legământ vecinic.
9. Sămânţa lor va fi cunoscută între neamuri, şi urmaşii lor printre popoare; toţi ceice-i vor vedea, vor cunoaşte că sunt o sămânţă binecuvântată de Domnul.“
10. „Mă bucur în Domnul, şi sufletul Meu este plin de veselie în Dumnezeul Meu; căci M-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, M-a acoperit cu mantaua izbăvirii, ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească, şi ca o mireasă, împodobită cu sculele ei.
11. Căci, după cum pământul face să răsară lăstarul lui, şi după cum o grădină face să încolţească sămănăturile ei, aşa va face Domnul, Dumnezeu, să răsară mântuirea şi lauda, în faţa tuturor neamurilor.“

- Comentariu bilblic al credinciosului VT de William McDonald la:
- Isaia 61: 1-4.
- Comentariu bilblic al credinciosului NT de William McDonald la:
Luca 4: 16-21

- Noi ştim că Domnul Isus Hristos (Mesia) este cel care vorbeşte aici deoarece El a citat versetele Isaia 61: 1-2 în sinagoga din, Nazaret (Luca 4: 16-21)
- Pasajul intotdeauna a fost considerat drept o descriere a lucrării lui Mesia.

- El a afirmat in maniera cea mai limpede posibilă, că El este Mesia al Israelului.

- "Astăzi s-a împlinit această Scriptură, in auzul tuturor."

- El a venit să se ocupe de problemele enorme care au afectat omenirea în toate veacurile:

- Săracia. Să vestesc săracilor Evanghelia..

Evanghelia după Luca 4: 18
18. „Duhul Domnului este peste Mine, pentrucă M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia;

- Durerea. Să vindec pe cei cu inima zdrobită.

Evanghelia după Lucă 4: 18
18. M-a trimes să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită,

Psalmul 34: 18
18. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă, şi mântuieşte pe cei cu duhul zdrobit.

Psalmul 51: 17
17. Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit: Dumnezeule, Tu nu dispreţuieşti o inimă zdrobită şi mâhnită.

Proverbe 25: 15
15. Prin răbdare se înduplecă un voivod, şi o limbă dulce poate zdrobi oase.

- Robia. Să vestesc captivilor eliberarea - (eliberarea din păcat - Galateni 4: 31).

Epistola lui Pavel către Galateni 4: 31
31. De aceea, fraţilor, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi.

Evanghelia după Luca 4: 18
18. să propovăduiesc robilor de război slobozirea,

- Suferinţa. Şi orbilor căpătarea vederii - (Faptele Apostolilor 26: 18).

Evanghelia după Luca 4: 18
18. şi orbilor căpătarea vederii;

Faptele Apostolilor 26: 18
18. ca să le deschizi ochii, să se întoarcă de la întunerec la lumină, şi de supt puterea Satanei la Dumnezeu; şi să primească, prin credinţa în Mine, iertare de păcate şi moştenirea împreună cu cei sfinţiţi.”

- Asuprirea. Să-i pună in libertate pe cei asupriţi.

Evanghelia dupa Matei 5: 44-45
44. - Dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blastămă, faceţi bine celorce vă urăsc, şi rugaţi-vă pentru ceice vă asupresc şi vă prigonesc,


45. - ca să fiţi fii ai Tatălui vostru care este în ceruri; căci El face să răsară soarele Său peste cei răi şi peste cei buni, şi dă ploaie peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi.

Proverbe 14: 31
31. Cine asupreşte pe sărac, batjocoreşte pe Ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinsteşte pe Ziditorul său. -

- El S-a înfaţişat pe Sine ca răspuns la toate problemele cu care suntem confruntaţi.

- Şi aceasta este valabil fie că este vorba de rele in sens fizic, fie spiritual.

- Hristos este răspunsul la toate.

Isaia 61: 2
2. să vestesc un an de îndurare al Domnului, ...;

Evanghelia după Luca 4: 19
19. şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”

- Actuala epoca a harului este timpul de îndurare al Domnului.

- Şi apoi Domnul a incheiat citatul cu cuvintele: "să vestesc anul de indurare a Domnului", deoarece este ceea ce va urma.

- Isaia 61: 3 - Apoi v-a mângâia pe cei intristati din Sion, dăruindu-le o ghirlandă a bucuriei în locul de cenuşă pe capetele lor, untdelemnul bucuriei in locul plânsului lauda in locul unui duh mâhnit.

- Isaia 61: 3 - Poporul Său ales se va numi atunci "terebinţi ai dreptăţii", sădiţi de Domnul si aducându-Î Lui slavă.

- Isaia 61: 4 - Ei vor rezidi cetăţile Ţarii Făgăduinţei, ce au zăcut intr-o stare de ruină.

Evanghelia dupa Luca 4: 16-21
16. A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească,
17. şi I s-a dat cartea proorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris:
18. „Duhul Domnului este peste Mine, pentrucă M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimes să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi,
19. şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”
20. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului, şi a şezut jos. Toţi ceice se aflau în sinagogă, aveau privirile pironite spre El.
21. Atunci a început să le spună: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe cari le-aţi auzit.”

Isaia 61: 5-9
- Strainii îi vor sluji pe israeliţi, in calitate de muncitori agricoli. dându-le cinstea cuvenită ca preoţi şi slujitori a Dumnezeului nostru.

- Bogăţiile Neamurilor vor fi dăruite evreilor iar ocara care a planat asupra lor de veacuri de-a rândul se va sfârsi, poporul Domnului având parte de o masură dublă de onoare (Formula de adresare este la persoana a doua plural si la a treia plural din versetul 7 se referă la aceleasi persoane, evreii.)

- Amintindu-Şi de nedreptatea, jarul si umilirile la care au fost supusi alesii Săi, Iehova îi va răsplăti şi va incheia un legământ veşnic cu ei, pentru ca naţiunile sa-i recunoască drept binecuvantaţii Domnului.
- În general se crede ca aceste texte se referă la noul legământ (Jeremia 31: 31-34. Evrei 8: 8-12).

Ieremia 31: 31-37
31. „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou.
32. Nu ca legământul, pe care l-am încheiat cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână, să-i scot din ţara Egiptului, legământ, pe care l-au călcat, măcarcă aveam drepturi de soţ asupra lor, zice Domnul.“
33. „Ci iată legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înlăuntrul lor, o voi scrie în inima lor; şi Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.
34. Niciunul nu va mai învăţa pe aproapele, sau pe fratele său, zicând: „Cunoaşte pe Domnul!“ Ci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul; căci le voi ierta nelegiuirea, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatul lor.
35. „Aşa vorbeşte Domnul, care a făcut soarele să lumineze ziua, care a rânduit luna şi stelele să lumineze noaptea,care întărâtă marea şi face valurile ei să urle, El, al cărui Nume este Domnul oştirilor:
36. Dacă vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, şi neamul lui Israel va înceta pe vecie să mai fie un neam înaintea Mea!“
37. „Aşa vorbeşte Domnul: „Dacă cerurile sus pot fi măsurate, şi dacă temeliile pământului jos pot fi cercetate, atunci voi lepăda şi Eu pe tot neamul lui Israel, pentru tot ce a făcut, zice Domnul.“

Epistola către Evrei 8: 1-13
1. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un Mare Preot, care S-a aşezat la dreapta scaunului de domnie al Măririi, în ceruri,
2. ca slujitor al Locului prea sfânt şi al adevăratului cort, care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul.
3. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri şi jertfe. De aceea era de trebuinţă ca şi celalt Mare Preot să aibă ceva de adus.
4. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot,
fiindcă sunt ceice aduc darurile după Lege.
5. Ei fac o slujbă, care este chipul şi umbra lucrurilor cereşti, după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul: „Ia seama“, i s-a zis, „să faci totul după chipul care ţi-a fost arătat pe munte“.
6. Dar acum Hristos a căpătat o slujbă cu atât mai înaltă cu cât legământul al cărui mijlocitor este El, e mai bun, căci este aşezat pe făgăduinţe mai bune.
7. În adevăr, dacă legământul dintâi ar fi fost fără cusur, n-ar mai fi fost vorba să fie înlocuit cu un al doilea.
8. Căci ca o mustrare a zis Dumnezeu lui Israel: „Iată, vin zile, zice Domnul, când voi face cu casa lui Israel şi cu casa lui Iuda un legământ nou;
9. nu ca legământul, pe care l-am făcut cu părinţii lor, în ziua când i-am apucat de mână, ca să-i scot din ţara Egiptului. Pentrucă n-au rămas în legământul Meu, şi nici Mie nu Mi-a păsat de ei, zice Domnul.
10. Dar iată legământul, pe care-l voi face cu casa lui Israel, după acele zile, zice Domnul: voi pune legile Mele în mintea lor şi le voi scrie în inimile lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, şi ei vor fi poporul Meu.
11. şi nu vor mai învăţa fiecare pe vecinul sau pe fratele său, zicând: „Cunoaşte pe Domnul!” Căci toţi Mă vor cunoaşte, de la cel mai mic până la cel mai mare dintre ei.
12. Pentrucă le voi ierta nelegiuirile, şi nu-Mi voi mai aduce aminte de păcatele şi fărădelegile lor“.
13. Prin faptul că zice: „Un nou legământ“, a mărturisit că cel dintâi este vechi; iar ce este vechi, ce a îmbătrânit, este aproape de peire.

- Comentariu bilblic al credinciosului VT de William McDonald la:
- Isaia 61: 10-11
- Mesia Se situează in fruntea laudelor inalţate de ramaşiţa Sa răscumpărată.
- El celebreaza hainele glorioase ale mântuirii şi neprihanirii.
- Cu care Dumnezeu i-a impodobit la apariţia unei neprihanirii, so laude practic în Israel, înaintea naţiunilor în timpul mileniului. - (S-a stabilit ca identitatea vorbitorului din versetele 10 şi 11 ar fi după unii:
1. Isaia, după alţii
2. Sionul sau chiar:
3. Mesia Insuşi. Noi preferăm ultima variantă.
Adică acelaşi vorbitor ca în versetele 1-3.)

Isaia 62: 1-12
1. „De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta, până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui şi izbăvirea lui, ca o făclie, care s-aprinde.
2. Atunci neamurile vor vedea mântuirea ta, şi toţi împăraţii slava ta; şi-ţi vor pune un nume nou, pe care-l va hotărâ gura Domnului.
3. Vei fi o cunună strălucitoare în mâna Domnului, o legătură împărătească în mâna Dumnezeului tău.
4. Nu te vor mai numi Părăsită, şi nu-ţi vor mai numi pământul un pustiu, ci te vor numi: „Plăcerea Mea este în ea,“ şi ţara ta o vor numi Beula: „Măritată“; căci Domnul Îşi pune plăcerea în tine, şi ţara ta se va mărita iarăş.
5. Cum se uneşte un tânăr cu o fecioară, aşa se vor uni fiii tăi cu tine; şi cum se bucură mirele de mireasa lui, aşa se va bucura Dumnezeul tău de tine.“
6. „Pe zidurile tale, Ierusalime, am pus nişte străjeri, cari nu vor tăcea nici odată, nici zi nici noapte! Voi cari aduceţi aminte Domnului de el, nu vă odihniţi de loc!
7. Şi nu-I daţi răgaz, până nu va aşeza din nou Ierusalimul, şi-l va face o laudă pe pământ.
8. Domnul a jurat pe dreapta Lui şi pe braţul Lui cel puternic, zicând: „Nu voi mai da grâul tău hrană vrăjmaşilor tăi, şi fiii străinului nu vor mai bea vinul tău, pentru care tu te-ai ostenit.
9. Ci cei ce vor strânge grâul, aceia îl vor mânca şi vor lăuda pe Domnul, şi ceice vor face vinul, aceia îl vor bea, în curţile locaşului Meu celui sfânt.“
10. „Treceţi, treceţi pe porţi! Pregătiţi o cale poporului! Croiţi, croiţi drum, daţi pietrele la o parte! Ridicaţi un steag peste popoare!
11. Iată ce vesteşte Domnul până la marginile pământului: „Spuneţi fiicei Sionului: „Iată, Mântuitorul tău vine; iată, plata este cu El, şi răsplătirile merg înaintea Lui.
12. Ei vor fi numiţi „Popor sfânt, Răscumpăraţi ai Domnului.“ Iar pe tine, te vor numi „Cetate căutată şi nepărăsită.“

Isaia 62: 1-5
- Domnul nu va tacea si nu se va odihni pina cand binecuvantarile promise Ierusalimului nu se vor fi realizat.
- Atunci Neamurile vor vedea Sionul indreptatit iar Iehova va da cetatii un nume nou.
- El se va purta cu Sionul cu mare admiratie, cum manuieste un rege o coroana.
- Desfatarea Mea este in ea"(Hefzibah) iar tara ce se numea "Parasita" se va numi acum "casatorita (Beulah).
- Numele acesta exprima afectiunea plina de tandrete a lui Dumnezeu si desfatarea Sa maritala pentru cetatea Sa si tara Sa.
- Cetatenii Ierusalimului vor fi casatoriti cu ea iar Domnul se va bucura de Sion cum se bucura un mire.

- Isaia 62: 6-9 - Intre timp, Iehova a asezat strajeri pe zidurile.
- Ierusalimului şi i-a instruit să nu pregete sa mijlocească şi să nu-I dea odihnă pană cand Ierusalimul şi-l va face o laudă pe pământ.

- Isaia 62: 10-12
10. „Treceţi, treceţi pe porţi! Pregătiţi o cale poporului! Croiţi, croiţi drum, daţi pietrele la o parte! Ridicaţi un steag peste popoare.
11. Iată ce vesteşte Domnul până la marginile pământului: „Spuneţi fiicei Sionului: „Iată, Mântuitorul tău vine; iată, plata este cu El, şi răsplătirile merg înaintea Lui.
12. Ei vor fi numiţi „Popor sfânt, Răscumpăraţi ai Domnului.“ Iar pe tine, te vor numi „Cetate căutată şi nepărăsită.“

- Iată ce vesteşte Domnul până la marginile pământului: „Spuneţi fiicei Sionului:
- „Iată, Mântuitorul tău vine; iată, plata este cu El, şi răsplătirile merg înaintea Lui.
12. Ei vor fi numiţi „Popor sfânt, Răscumpăraţi ai Domnului.“ Iar pe tine, te vor numi „Cetate căutată şi nepărăsită.“

- Urmaţi dar pilda lui Dumnezeu ca nişte copii prea iubiţi - Dumnezeu A dat fagaduinţe veşnice lui Israel

Epstola lui Pavel catre Efeseni 5: 1
1. Urmaţi dar pilda lui Dumnezeu ca nişte copii prea iubiţi.

- Dumnezeu nu poate sa mintă - Dumnezeu a dat fagaduinţe veşnice lui Israel

Exodul 12: 31-33
31. În aceeaş noapte Faraon a chemat pe Moise şi pe Aaron, şi le-a zis: „Sculaţi-vă, ieşiţi din mijlocul poporului meu, voi şi copiii lui Israel. Duceţi-vă să slujiţi Domnului, cum aţi zis.
32. Luaţi-vă şi oile şi boii, cum aţi zis, duceţi-vă, şi binecuvîntaţi-mă.”
33. Egiptenii zoreau poporul, şi se grăbeau să-i scoată din ţară, căci ziceau: „Altfel, toţi vom pieri.”

Exodul 5: 5
5. S-a dat de ştire împăratului Egiptului că poporul a luat fuga. Atunci inima lui Faraon şi inima slujitorilor lui s-a schimbat faţă de popor. Ei au zis: „Ce am făcut de am lăsat pe Israel să plece şi să nu ne mai slujească?”

Exodul 1-28
1. Domnul a zis lui Moise şi lui Aaron în ţara Egiptului:
2. „Luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lună; ea va fi pentru voi cea dintâi lună a anului.
3. Vorbiţi întregei adunări a lui Israel, şi spuneţi-i: „În ziua a zecea a acestei luni, fiecare om să ia un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă.
4. Dacă sunt prea puţini în casă pentru un miel, să-l ia cu vecinul lui cel mai de aproape, după numărul sufletelor; să faceţi socoteala cît poate mînca fiecare din mielul acesta.
5. Să fie un miel fără cusur, de parte bărbătească, de un an; veţi putea să luaţi un miel sau un ied.
6. Să-l păstraţi pînă în ziua a patrusprezecea a lunii acesteia; şi toată adunarea lui Israel să-l junghie seara (Evreieşte: între cele două seri.).
7. Să ia din sângele lui, şi să ungă amândoi stâlpii uşii şi pragul de sus al caselor unde âl vor mânca.
8. Carnea s-o mănânce chiar în noaptea aceea, friptă la foc; şi anume s-o mănânce cu azimi şi cu verdeţuri amare.
9. Să nu-l mâncaţi crud sau fiert în apă; ci să fie fript la foc: atât capul, cât şi picioarele şi măruntaiele.
10. Să nu lăsaţi nimic din el până a doua zi dimineaţa; şi, dacă va rămânea ceva din el pe a doua zi dimineaţa, să-l ardeţi în foc.
11. Când îl veţi mânca, să aveţi mijlocul încins, încălţămintele în picioare, şi toiagul în mână; şi să-l mâncaţi în grabă; căci sunt Paştele Domnului.
12. În noaptea aceea, Eu voi trece prin ţara Egiptului, şi voi lovi pe toţi întâii-născuţi din ţara Egiptului, de la oameni până la dobitoace; şi voi face judecată împrotiva tuturor zeilor Egiptului; Eu, Domnul.
13. Sângele vă va sluji ca semn pe casele unde veţi fi. Eu voi vedea sângele, şi voi trece pe lângă voi, aşa că nu vă va nimici nici o urgie, atunci când voi lovi ţara Egiptului.
14. Şi pomenirea acestei zile s-o păstraţi, şi s-o prăznuiţi printr-o sărbătoare în cinstea Domnului; s-o prăznuiţi ca o lege vecinică pentru urmaşii voştri.
15. Timp de şapte zile, veţi mânca azimi. Din cea dintâi zi veţi scoate aluatul din casele voastre: căci oricine va mânca pâne dospită, din ziua întâi până în ziua a şaptea, va fi nimicit din Israel.
16. În ziua dintâi veţi avea o adunare de sărbătoare sfântă; şi în ziua a şaptea, veţi avea o adunare de sărbătoare sfântă. Să nu faceţi nici o muncă în zilele acelea; veţi putea numai să pregătiţi mâncarea fiecărui ins.
17. Să ţineţi sărbătoarea azimilor, căci chiar în ziua aceea voi scoate oştile voastre din ţara Egiptului; să ţineţi ziua aceea ca o lege vecinică pentru urmaşii voştri.
18. În luna întâi, din a patrusprezecea zi a lunii, seara, să mâncaţi azimi, până în seara zilei a douăzeci şi una a lunii.
19. Timp de şapte zile, să nu se găsească aluat în casele voastre; căci oricine va mânca pâine dospită, va fi nimicit din adunarea lui Israel, fie străin, fie băştinaş.
20. Să nu mâncaţi pâine dospită; ci, în toate locuinţele voastre, să mâncaţi azimi.”
21. Moise a chemat pe toţi bătrânii lui Israel, şi le-a zis: „Duceţi-vă de luaţi un miel pentru familiile voastre, şi junghiaţi Paştele.
22. Să luaţi apoi un mănunchi de isop, să-l muiaţi în sângele din strachină, şi să ungeţi pragul de sus şi cei doi stîlpi ai uşii cu sîngele din strachină. Nimeni din voi să nu iasă din casă pînă dimineaţa.
23. Când va trece Domnul ca să lovească Egiptul, şi va vedea sângele pe pragul de sus şi pe cei doi stâlpi ai uşii, Domnul va trece pe lângă uşă, şi nu va îngădui Nimicitorului să intre în casele voastre ca să vă lovească.
24. Să păziţi lucrul acesta ca o lege pentru voi şi pentru copiii voştri în veac.
25. Când veţi intra în ţara, pe care v-o va da Domnul, după făgăduinţa Lui, să ţineţi acest obicei sfânt.
26. Şi când vă vor întreba copiii voştri: „Ce însemnează obiceiul acesta?”
27. să răspundeţi:„Este jertfa de Paşte în cinstea Domnului, care a trecut pe lângă casele copiilor lui Israel în Egipt, când a lovit Egiptul, şi ne-a scăpat casele noastre.” Poporul s-a plecat, şi s-a închinat până la pământ.
28. Şi copiii lui Israel au plecat, şi au făcut cum poruncise Domnul lui Moise şi lui Aaron; aşa au făcut.

- Şi creştinii sărbatoresc: Hristos, Paştele noastre a fost jertfit.

Epistola lui Pavel care Corinteni 5: 7-8
7. Măturaţi aluatul cel vechi, ca să fiţi o plămădeală nouă, cum şi sunteţi, fără aluat; căci Hristos, Paştele noastre, a fost jertfit.
8. Să prăznuim dar praznicul nu cu un aluat vechi, nici cu un aluat de răutate şi viclenie, ci cu azimele curăţiei şi adevărului.

Exodul 5: 5-31
5. S-a dat de ştire împăratului Egiptului că poporul a luat fuga. Atunci inima lui Faraon şi inima slujitorilor lui s-a schimbat faţă de popor. Ei au zis: „Ce am făcut de am lăsat pe Israel să plece şi să nu ne mai slujească?”
6. Faraon şi-a pregătit carul de război, şi şi-a luat oamenii de război cu el.
7. A luat şase sute de cară de luptă cu oameni aleşi, şi toate carăle Egiptului; în toate erau luptători.
8. Domnul a împietrit inima lui Faraon, împăratul Egiptului, şi Faraon a urmărit pe copiii lui Israel. Copiii lui Israel ieşiseră gata de luptă.
9. Egiptenii i-au urmărit; şi toţi caii, carăle lui Faraon, călăreţii lui şi oştirea lui, i-au ajuns tocmai când erau tăbărâţi lângă mare lângă Pi-Hahirot, faţă în faţă cu Baal-Tefon.
10. Faraon se apropia. Copiii lui Israel şi-au ridicat ochii, şi iată că Egiptenii veneau după ei. Şi copiii lui Israel s-au spăimântat foarte tare, şi au strigat către Domnul după ajutor.
11. Ei au zis lui Moise: „Nu erau oare morminte în Egipt, ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie? Ce ne-ai făcut de ne-ai scos din Egipt?
12. Nu-ţi spuneam noi în Egipt: „Lasă-ne să slujim ca robi Egiptenilor, căci vrem mai bine să slujim ca robi Egiptenilor decât să murim în pustie?”
13. Moise a răspuns poporului: „Nu vă temeţi de nimic, staţi pe loc, şi veţi vedea izbăvirea, pe care v-o va da Domnul în ziua aceasta; căci pe Egiptenii aceştia, pe care-i vedeţi azi, nu-i veţi mai vedea niciodată.
14. Domnul Se va lupta pentru voi; dar voi, staţi liniştiţi.”
15. Domnul a zis lui Moise: „Ce rost au strigătele acestea? Spune copiilor lui Israel să pornească înainte.
16. Tu, ridică-ţi toiagul, întinde ţi mâna spre mare, şi despică-o; şi copiii lui Israel vor trece prin mijlocul mării ca pe uscat.
17. Eu voi împietri inima Egiptenilor, ca să intre în mare după ei. Şi Faraon şi toată oastea lui, carăle şi călăreţii lui, vor face să se arate slava Mea.
18. Şi vor şti Egiptenii că Eu sunt Domnul când Faraon, carăle şi călăreţii lui, vor face să se arate slava Mea.”
19. Îngerul lui Dumnezeu, care mergea înaintea taberei lui Israel, Şi-a schimbat locul, şi a mers înapoia lor, şi stâlpul de nor care mergea înaintea lor, şi-a schimbat locul, şi a stat înapoia lor.
20. El s-a aşezat între tabăra Egiptenilor şi tabăra lui Israel. Norul acesta pe o parte era întunecos, iar pe cealaltă lumina noaptea. Şi toată noaptea cele două tabere nu s-au apropiat una de alta.
21. Moise şi-a întins mîna spre mare. Şi Domnul a pus marea în mişcare printr-un vânt dinspre răsărit, care a suflat cu putere toată noaptea; el a uscat marea, şi apele s-au despărţit în două.
22. Copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, şi apele stăteau ca un zid la dreapta şi la stânga lor.
23. Egiptenii i-au urmărit; şi toţi caii lui Faraon, carăle şi călăreţii lui au intrat după ei în mijlocul mării.
24. În straja dimineţii, Domnul, din stâlpul de foc şi de nor, S-a uitat spre tabăra Egiptenilor, şi a aruncat învălmăşala în tabăra Egiptenilor.
25. A scos roatele carălor şi le-a îngreuiat mersul. Egiptenii au zis atunci: „Haidem să fugim dinaintea lui Israel, căci Domnul Se luptă pentru el împotriva Egiptenilor.”
26. Domnul a zis lui Moise: „Întinde-ţi mâna spre mare; şi apele au să se întoarcă peste Egipteni, peste carăle lor şi peste călăreţii lor.”
27. Moise şi-a întins mâna spre mare. Şi în spre dimineaţă, marea şi-a luat iarăş repeziciunea cursului, şi la apropierea ei Egiptenii au luat-o la fugă; dar Domnul a năpustit pe Egipteni în mijlocul mării.
28. Apele s-au întors, şi au acoperit carăle, călăreţii şi toată oastea lui Faraon, cari intraseră în mare după copiii lui Israel; niciunul măcar n-a scăpat.
29. Dar copiii lui Israel au trecut prin mijlocul mării ca pe uscat, în timp ce apele stăteau ca un zid la dreapta şi la stânga lor.
30. În ziua aceea, Domnul a izbăvit pe Israel din mâna Egiptenilor; şi Israel a văzut pe Egipteni morţi pe ţărmul mării.
31. Israel a văzut mâna puternică, pe care o îndreptase Domnul împotriva Egiptenilor. Şi poporul s-a temut de Domnul, şi a crezut în Domnul şi în robul Său Moise.

Joel 2: 32
32. Atunci oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului şi la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, şi între cei rămaşi, pe cari-i va chema Domnul.

Epistola lui Pavel catre Evrei 6: 17-18
13. Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduinţa, fiindcă nu putea să Se jure pe unul mai mare decât El, s-a jurat pe Sine însuş,
14. şi a zis: „Cu adevărat te voi binecuvînta, şi îţi voi înmulţi foarte mult sămânţa.“
15. şi astfel, fiindcă a aşteptat cu răbdare, a dobândit făgăduinţa.
16. Oamenii, ce-i drept, obicinuiesc să jure pe cineva mai mare; jurămîntul este o chezăşie, care pune capăt orişicărei neînţelegeri dintre ei.
17. Deaceea şi Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moştenitorilor făgăduinţei nestrămutarea hotărârii Lui, a venit cu un jurământ;
18. pentruca, prin două lucruri cari nu se pot schimba, şi în cari este cu neputinţă ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne era pusă înainte,
19. pe care o avem ca o ancoră a sufletului; o nădejde tare şi neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dinlăuntrul Templului,
20. unde Isus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut „Mare Preot în veac, după rânduiala lui Melhisedec“.

Amos 5: 4-12
4. Căci aşa vorbeşte Domnul către casa lui Israel: „Căutaţi-Mă, şi veţi trăi!
5. Nu căutaţi Betelul, nu vă duceţi la Ghilgal, şi nu treceţi la Beer-Şeba. Căci Ghilgalul va fi dus în robie, şi Betelul va fi nimicit.
6. Căutaţi pe Domnul, şi veţi trăi! Temeţi-vă ca nu cumva să apuce ca un foc casa lui Iosif, şi focul acesta s-o mistuie, fără să fie cineva la Betel ca să-l stingă,
7. voi cari prefaceţi dreptul în pelin, şi călcaţi dreptatea în picioare!
8. El a făcut Cloşca cu pui şi Orionul, El preface întunerecul în zori, iar ziua în noapte neagră; El cheamă apele mării, şi le varsă pe faţa pământului: Domnul este Numele Lui.
9. El aduce ca fulgerul prăpădul peste cei puternici, aşa că nimicirea vine peste cetăţui.“
10. Ei urăsc pe cel ce-i mustră la poarta cetăţii, şi le este scârbă de cel ce vorbeşte din inimă.
11. Deaceea, pentrucă pe sărac îl călcaţi în picioare, şi luaţi daruri de grâu de la el: măcar că aţi zidit case de piatră cioplită, nu le veţi locui; măcarcă aţi sădit vii foarte bune, nu veţi bea din vinul lor!
12. Căci Eu ştiu că nelegiuirile voastre sunt multe, şi că păcatele voastre sunt fără număr: asupriţi pe cel drept, luaţi mită, şi călcaţi în picioare la poarta cetăţii dreptul săracilor.

- Comentariu bilblic al credinciosului NT de William McDonald la:
- (Romani 14: 10) (1 Corinteni 3: 10-15)

Epistola lui Pavel catre Romani 14: 10
10. Dar pentruce judeci tu pe fratele tău? Sau pentruce dispreţuieşti tu pe fratele tău? Căci toţi ne vom înfăţişa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos.

- Scaunul de judecată al lui Hristos - o perioadă de trecere in revista şi de răsplatire a credincioşilor si a păcatelor ne mărturisite (2 Corinteni 5: 10)

- Comentariu bilblic al credinciosului NT de William McDonald la:
- (2 Corinteni 5: 10)

Epistola a doua a lui Pavel către Corinteni 5: 10
10. Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut când trăia în trup.

- Comentariu bilblic al credinciosului NT de William McDonald la:
- (2 Corinteni 5: 10)
Epistola întâi a lui Pavel către Corinteni 3: 10-15
10. După harul lui Dumnezeu, care mi-a fost dat, eu, ca un meşter-zidar înţelept, am pus temelia, şi un altul clădeşte deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădeşte deasupra.
11. Căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă, şi care este Isus Hristos.
12. Iar dacă clădeşte cineva pe această temelie, aur, argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie,
13. lucrarea fiecăruia va fi dată pe faţă: ziua Domnului o va face cunoscut, căci se va descoperi în foc. Şi focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia.
14. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea, rămâne în picioare, el va primi o răsplată.
15. Dacă lucrarea lui va fi arsă, îşi va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc.

- Comentariu bilblic al credinciosului NT de William McDonald la:
- 1 Corinteni 3: 10-15
3: 10. După harul lui Dumnezeu, care mi-a fost dat, eu, ca un meşter-zidar înţelept, am pus temelia, şi un altul clădeşte deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădeşte deasupra.
- 3: 11. Orice cladire are nevoie de o singură temelie. Odată asezată, ea nu mai trebuie repetată.
- Apostolul Pavel pusese temelia bisericii din Corint. Temelia aceea era Isus Hristos, Persoana si Lucrarea Lui.
- 3: 12 Invaţaturile aduse de alţi credinciosi şi-au avut gradul de utilitate.
- De pilda, unele invaţaturi au o valoare permanenta, asemanandu-se cu aurul, argintul şi pietrele scumpe.
- Probabil prin "pietre scumpe" nu se inţelege diamante, rubine sau alte bijuterii, ci mai degraba granitul, marmora sau alabastrul ce erau folosite la ridicarea unor temple foarte costisitoare.
- Pe de alta parte, invaţatura din biserica locală poate fi uneori de valoare trecatoare sau total lipsită de valoare. Asemenea invaţaturi se aseamana cu lemnul, fanul şi paiele.
- Pasajul acesta din Scriptură este explicat, de cele mai multe ori, ca referire la viaţa tuturor credincioşilor creştini.
- Este ca fiecare din noi cladeste, zi de zi si că rezultatele lucrarii noastre vor fi date la iveala intr-o zi.
- Dar cercetorul atent al Bibliei va observa ca pasajul nu se refera, în principal, la toţi credincioşii, ci numai la predicatori şi invaţatori şi a păcatelor ne mărturisite

- 1 Corinteni 3: 13
- In acea zi din viitor, lucrarea fiecaruia va fi dată pe faţă.
- Prin ziua se inţelege Scaunul de Judecata a lui Hristos, când se va trece in revistă toata lucrarea săvarsite pentru Domnul şi a păcatelor ne mărturisite (2 Corinteni 5: 10)
- Acest proces de revizuire este asemanat cu acţiunea focului.
- Slujirea care a adus slava lui Dumnezeu si binecuvântare oamenilor - asemenea aurului, argintului si pietrelor scumpe - nu va fi afectatâ de foc.
- Pe de alta parte, cea care a provocat disensiuni in randurile copiilor lui Dumnezeu sau care nu i-a edificat va fi mistuitâ de foc.
- Focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia.

- 1 Corinteni 3: 14
- Lucrarea sâvârşitâ in legatura cu biserica poate fi trei tipuri:
1. - Versetul 14 avem primul tip - slujirea ce a adus folos.
- În acest caz, lucrarea slujitorului va rămâne in picioare, după ce a fost supusă testului, la Scaunul de Judecata a lui Hristos iar lucratorul va primi o rasplată.
2. Versetul 15 al doilea tip de lucrare este cea nefolositoare.
- În cazul acesta, slujitorul va fi păgubit ("va suferi o pierdere" in engleza: he will suffer loss) el insuşi fiind insă mântuit dar ca prin foc.
- E.W.Rogers arată ca: "Prin pierdere nu se inţelege anularea vreunui lucru pe care-l posedă cineva. (3:15) E.W.Rogers, Concerning the Future. p.77.

- Versetul e suficient de clar pentru a ne face sa inţelegem ca Scaunul de Judecata a lui Hristos se ocupa de slujirea si păcatelor ne mărturisite,
- Păcatele inaintea de a fi credincios sunt mărturisite apoi ajunge credincios şi veghează asupra viţii sale iar dacă a păcatuit îşi mărturiseşte păcatele si este iertat, dacă nu şi le mărturiseşte - Au schimbat harul in desfrânare (Juda 4) şi vor fi judecate la scaunul de judecată a lui Hristos (2 Corinteni 5: 10) Pedeapsa pentru păcate a fost suportate de Domnul Isus Hristos, pe crucea de pe Golgota este o realitate dar făra pocăinta (marturisirea păcatelor) nu intră în Împărăţia lui Dumnezeu - Corneliu (Faptele Apostolilor 10: 1) şi ceilalţi prezenţi şi-au judecat păcatele in timpul predicii apostolului Petru şi apoi sa coborât Duhul Sfânt peste ei.
- La Scaunul de Judecata al lui Hristos nu se pune nici o clipă de indoiala mântuirea credinciosului, ci se examinează slujirea lui şi a păcatele ne mărturisite (2 Corinteni 5: 10)

Epistola sobornicească a lui Iuda versul 4
4. Căci sau strecurat printre voi unii oameni, scrişi de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, cari schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru, şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn Isus Hristos.

Apocalipsa lui Ioan 7: 14
14. ei şi-au spălat hainele, şi le-au albit în sîngele Mielului.

- Focul pune la incercare lucrarea sau slujirea cuiva, aratandu-i adevarata natura.
- Omul respectiv este mantuit, chiar dacă lucrarea sa este mistuita de foc.

Epistola a doua a lui Pavel catre Corinteni 5: 9-21
9. Deaceea ne şi silim să-I fim plăcuţi, fie că rămânem acasă fie că suntem departe de casă.
10. Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul, pe care-l va fi făcut când trăia în trup.
11. Ca unii cari cunoaştem deci frica de Domnul, pe oameni, căutăm să-i încredinţăm; dar Dumnezeu ne cunoaşte bine, şi nădăjduiesc că şi voi ne cunoaşteţi bine în cugetele voastre.
12. Cu aceasta nu ne lăudăm singuri iarăş înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveţi cu ce răspunde acelora cari se laudă cu ce este în înfăţişare şi nu cu ce este în inimă.
13. În adevăr, dacă ne-am ieşit din minţi, pentru Dumnezeu ne-am ieşit; dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem.
14. Căci dragostea lui Hristos ne strânge; fiindcă socotim că, dacă Unul singur a murit pentru toţi, toţi deci au murit.
15. Şi El a murit pentru toţi, pentruca cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei.
16. Aşa că, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii; şi chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuş acum nu-L mai cunoaştem în felul acesta.
17. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
18. Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, şi ne-a încredinţat slujba împăcării;
19. că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinîndu-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.
20. Noi dar, suntem trimeşi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!
21. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.

- Bill Newman - Despre Scaunul de judecată al lui Hristos - (2 Corinteni 5: 9-20)

Jeremia 23: 29
29. „Nu este Cuvântul Meu ca un foc, zice Domnul, şi ca un ciocan care sfărâmă stânca?“

- Acelaşi Cuvânt a lui Dumnezeu care va testa slujirea noastră, la Scaunul de Judecata a lui Hristos, se află la dispoziţia noastra in vremea de acum.

- Dacă vom clădi in conformitate cu invaţaturile Bibliei, atunci lucrarea noastră va rămane in picioare, după ce va fi fost supusă la probă, in ziua ceea.

Epistola lui Pavel către Romani 11: 25
25. Fraţilor, pentruca să nu vă socotiţi singuri înţelepţi, nu vreau să nu ştiţi taina aceasta: o parte din Israel a căzut într-o împietrire, care va ţinea până va intra numărul deplin al Neamurilor.

Faptele Apostolilor: 5: 31-32
31. Pe acest Isus, Dumnezeu L-a înălţat cu puterea Lui, şi L-a făcut Domn şi Mîntuitor, ca să dea lui Israel pocăinţa şi iertarea păcatelor.
32. Noi suntem martori ai acestor lucruri, ca şi Duhul Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El.”

- Ca şi Duhul Sfânt, pe care L-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El respectiv lau primit pe Domnul Isus ca: Domn si Mântuitor

- Ca: Domn - Înseamna de a asculta de Domnul Isus Hristos şi de invaţatura Domnului Isus Hristos.
- Invaţatura apostolilor si prorocilor(Noului Testament) piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.

Epistola lui Pavel către Efeseni 2: 14-22
14. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea,
15. şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuş un singur om nou, făcând astfel pace;
16. şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia.
17. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape.
18. Căci prin El şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.
19. Aşa dar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,
20. fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.
21. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.
22. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.

Evanghelia după Luca 6: 46-49
46. De ce-Mi ziceţi: „Doamne, Doamne!” şi nu faceţi ce spun Eu?
47. Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la Mine, aude cuvintele Mele, şi le face.
48. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte, şi a aşezat temelia pe stâncă.
A venit o vărsare de ape, şi s-a năpustit şivoiul peste casa aceea, dar n-a putut s-o clatine, pentrucă era zidită pe stâncă.
49. Dar cine aude şi nu face, se aseamănă cu un om, care a zidit o casă pe pământ, fără temelie. Şi s-a năpustit şuvoiul asupra ei, ea s-a prăbuşit îndată, şi prăbuşirea acestei case a fost mare.”

- Şi peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace şi îndurare:

Epistola lui Pavel către Romani 11: 26
26. Şi atunci tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris: „Izbăvitorul va veni din Sion, şi va îndepărta toate nelegiurile de la Iacov.

- Nu ajunge sa aminteşti de numele Isus fără sa-l numeşti şi Hristos şi apoi mai trebuie sa-l mărturiseşti ca Domn si Mântuitor.

- Trebuie sa mărturiseşti pe Isus Hristos ca Fiu a lui Dumnezeu cum a mărturisit famenul Etipean inaintea botezului:

Faptele Apostolilor 8: 35-38
35. Atunci Filip a luat cuvântul, a început de la Scriptura aceasta, şi i-a propovăduit pe Isus.
36. Pe când îşi urmau ei drumul, au dat peste o apă. Şi famenul a zis: „Uite apă; ce mă împiedică să fiu botezat?”
37. Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.”
38. A poruncit să stea carul, s-au pogorât amândoi în apă, şi Filip a botezat pe famen.

Epistola întâi sobornicească a lui Petru 3: 18-22
18. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh,
19. în care S-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare,
20. cari fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în aşteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, şi anume opt.
21. Icoana aceasta închipuitoare vă mântuieşte acum pe voi, şi anume botezul, care nu este o curăţire de întinăciunile trupeşti, ci mărturia unui cuget curat înaintea lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos,
22. care stă la dreapta lui Dumnezeu, după ce s-a înălţat la cer, şi Şi-a supus îngerii, stăpânirile şi puterile.

Epistola întâi sobornicească a lui Ioan 1: 9
9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept, ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire

Psalmul 91: 9
9. Pentrucă zici: „Domnul este locul meu de adăpost!“

Epistola a doua a lui Pavel către Corinteni 5: 17-18
17. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
18. Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, şi ne-a încredinţat slujba împăcării;

Epistola lui Pavel către Efeseni 1: 3
3. Binecuvîntat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.

Epistola lui Pavel către Efeseni 1: 10
10. ca să-l aducă la îndeplinire la plinirea vremilor, spre a-Şi uni iarăş într-unul în Hristos, toate lucrurile: cele din ceruri, şi cele de pe pământ.

- Acum dar nu este nici o osândire pentru ceice sunt în Hristos Isus

Epistola către Romani 8: 1
1. Acum dar nu este nici o osândire pentru ceice sunt în Hristos Isus, cari nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.
2. În adevăr, legea Duhului de viaţă în Hristos Isus, m-a izbăvitde Legea păcatului şi a morţii.
3. Căci - lucru cu neputinţă Legii, întrucît firea pământească (Greceşte: carnea, aici şi peste tot unde e „firea pămîntească“.) o făcea fără putere -Dumnezeu a osândit păcatulîn firea pământească, trimeţând, din pricina păcatului, pe însuş Fiul Său într-o fire asemănătoare cu a păcatului,
4. pentruca porunca Legii să fie împlinită în noi, "#0080FF">cari trăim nu după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.

- Versetele de la Romani 10: 9-13 se mărturisesc la botez - Trebuie martori vazuţi si nevazuţi sa audă proclamarea mântuirii tale.

Epistola lui Pavel către Romani 10: 9-13
9. Dacă mărturiseşti deci cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei fi mântuit.
10. Căci prin credinţa din inimă se capătă neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire,
11. după cum zice Scriptura: „Oricine crede în el, nu va fi dat de ruşine.”
12. În adevăr, nu este nici o deosebire între Iudeu şi Grec; căci toţi au acelaş Domn, care este bogat în îndurare pentru toţi cei ce-L cheamă.
13. Fiindcă „oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit.”

Epistola lui Pavel către Romani 4: 15-25
15. pentrucă Legea aduce mânie; şi unde nu este o lege, acolo nu este nici călcare de lege.
16. Deaceea moştenitori sunt ceice se fac prin credinţă, pentruca să fie prin har, şi pentruca făgăduinţa să fie chezăşuită pentru toată sămânţa lui Avraam: nu numai pentru sămânţa aceea care este supt Lege, ci şi pentru sămânţa aceea care are credinţa lui Avraam, tatăl nostru al tuturor,
17. dupăcum este scris: „Te-am rânduit să fii tatăl multor neamuri.“ El, adică, este tatăl nostru înaintea lui Dumnezeu, în care a crezut, care înviază morţii, şi care cheamă lucrurile cari nu sunt, ca şi cum ar fi.
18. Nădăjduind împotriva oricărei nădejdi, el a crezut, şi astfel a ajuns tatăl multor neamuri, dupăcum i se spusese: „Aşa va fi sămînţa ta.“
19. Şi, fiindcă n-a fost slab în credinţă, el nu s-a uitat la trupul său, care era îmbătrânit, - avea aproape o sută de ani, - nici la faptul că Sara nu mai putea să aibă copii.
20. El nu s-a îndoit de făgăduinţa lui Dumnezeu, prin necredinţă, ci, întărit prin credinţa lui, a dat slavă lui Dumnezeu,
21. deplin încredinţat că El ce făgăduieşte, poate să şi împlinească.
22.De aceea credinţa aceasta „i-a fost socotită ca neprihănire.“
23. Dar nu numai pentru el este scris că „i-a fost socotită ca neprihănire“;
24. ci este scris şi pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită, nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morţi pe Isus Hristos, Domnul nostru,
25. care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre, şi a înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi.

Epistola sobornicească a lui Iacov 1: 20
20. căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.

Epistola întâi a lui Pavel către Timotei 1: 5-12
5. Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintro inimă curată, dintrun cuget bun, şi dintro credinţă neprefăcută.
6. Unii, fiindcă sau depărtat de aceste lucruri, au rătăcit şi sau apucat de flecării.
7. Ei vor să fie învăţători ai Legii, şi nu ştiu nici măcar ce spun, nici ce urmăresc.
8. Noi ştim că Legea este bună dacă cineva o întrebuinţează bine,
9. căci ştim că Legea nu este făcută pentru cel neprihănit, ci pentru cei fărădelege şi nesupuşi, pentru cei nelegiuiţi şi păcătoşi, pentru cei fără evlavie, necuraţi, pentru ucigătorii de tată şi ucigătorii de mamă, pentru ucigătorii de oameni,
10. pentru curvari, pentru sodomiţi, pentru vânzătorii de oameni, pentru cei mincinoşi, pentru cei ce jură strâmb, şi pentru orice este împotrivaînvăţăturii sănătoase: -
11. potrivit cu Evanghelia slavei fericitului Dumnezeu care mi-a fost încredinţată mie.
12. Mulţămesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere, şi m-a pus în slujba Lui,

Epistola lui Pavel către Galateni 3: 10-29
10. Căci toţi cei ce se bizuiesc pe faptele Legii, sunt supt blestem; pentrucă este scris: „Blestemat este oricine nu stăruieşte în toate lucrurile scrise în cartea Legii, ca să le facă.”
11. Şi că nimeni nu este socotit neprhănit înaintea lui Dumnezeu, prin Lege, este învederat, căci „cel neprihănit prin credinţă va trăi.”
12. Însă Legea nu se întemeiază pe credinţă; ci ea zice: „Cine va face aceste lucruri, va trăi prin ele”.
13. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul Legii, făcându-Se blestem pentru noi, - fiindcă este scris: „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn” -
14. pentruca binecuvântarea vestită lui Avraam să vină peste Neamuri, în Hristos Isus, aşa ca, prin credinţă, noi să primim Duhul făgăduit.
15. Fraţilor, (vorbesc în felul oamenilor), un testament, chiar al unui om, odată întărit, totuş nimeni nu-l desfiinţează, nici nu-i mai adaugă ceva.
16. Acum, făgăduinţele au fost făcute „lui Avraam şi seminţei lui”. Nu zice: „Şi seminţelor” (ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: „Şi seminţei tale”, adică Hristos.
17. Iată ce vreau să zic: un testament, pe care l-a întărit Dumnezeu mai înainte, nu poate fi desfiinţat, aşa ca făgăduinţa să fie nimicită, de Legea venită după patru sute trei zeci de ani.
18. Căci dacă moştenirea ar veni din Lege, nu mai vine din făgăduinţă; şi Dumnezeu printr-o făgăduinţă a dat-o lui Avraam.
19. Atunci pentruce este Legea? Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege, până cînd avea să vină „Sămînţa”, căreia îi fusese făcută făgăduinţa; şi a fost dată prin îngeri, prin mâna unui mijlocitor.
20. Dar mijlocitorul nu este mijlocitorul unei singure părţi, pe când Dumnezeu, este unul singur.
21. Atunci oare Legea este împotriva făgăduinţelor lui Dumnezeu? Nicidecum! Dacă s-ar fi dat o Lege care să poată da viaţa, într-adevăr, neprihănirea ar veni din Lege.
22. Dar Scriptura a închis totul supt păcat, pentruca făgăduinţa să fie dată celor ce cred, prin credinţa în Isus Hristos.
23. Înainte de venirea credinţei, noi eram supt paza Legii, închişi pentru credinţa care trebuia să fie descoperită.
24. Astfel, Legea ne-a fost un îndrumător (Greceşte: pedagog.) spre Hristos, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţă.
25. După ce a venit credinţa, nu mai suntem supt îndrumătorul acesta.
26. Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.
27. Toţi cari aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos.
28. Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în Hristos Isus.
29. Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.

Epistola lui Pavel catre Galateni 5: 22-25
22. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia,
23. blândeţa, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege.
24. Cei ce sunt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea pământească împreună cu patimile şi poftele ei. 25. Dacă trăim Duhul, să şi umblăm prin Duhul.

- Comentând Noul Testament evreiesc: Creștinul Mesianic - David H. Stern explică: la Galateni 5: 22-25

Galateni 5: 22-23 Fructele nu cresc din propriile eforturi (din respectarea legală a regulilor), ci în mod natural (din încredere)

- „Pomul se cunoaşte după rodul lui”, a spus: Isus Hristos (Mt. 12: 33)

Evanghelia după Matei 12: 33
33. Ori faceţi pomul bun şi rodul lui bun, ori faceţi pomul rău şi rodul lui rău: căci pomul se cunoaşte după rodul lui.

- Argumentele pentru adevărul obiectiv al Evangheliei sunt importante, dar probele cele mai convingătoare sunt încă Roada Duhului Sfânt, care este vizibil în viața credincioșilor.

- Credincioșii vor pune în valoare atât Roada Duhului Sfânt, cât și darurile Duhului din viața sa.

- Nimic din Tora nu este împotriva unor astfel de lucruri - sau, „ nu există nicio lege împotriva acestor lucruri”, nici măcar legalismul nu le interzice.

Galatians 5: 22-25 - Complete Jewish Bible (CJB): Messianic Christ - David H. Stern

22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness,
23. humility, self control. Nothing in the Torah stands against such things.
24. Moreover, those who belong to the Messiah Yeshua have put their old nature to death on the stake, along with its passions and desires.
25. Since it is through the Spirit that we have Life, let it also be through the Spirit that we order our lives day by day.

Epistola lui Pavel catre Romani 6: 1-23
1. Ce vom zice dar? Să păcătuim mereu, ca să se înmulţească harul?
2. Nicidecum! Noi, cari am murit faţă de păcat, cum să mai trăim în păcat?
3. Nu ştiţi că toţi câţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui?
4. Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.
5. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El, printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El şi printr-o înviere asemănătoare cu a Lui.
6. Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentruca trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului;
7. căci cine a murit, de drept, este izbăvit de păcat.
8. Acum, dacă am murit împreună cu Hristos, credem că vom şi trăi împreună cu El,
9. întrucât ştim că Hristosul înviat din morţi, nu mai moare: moartea nu mai are nici o stăpânire asupra Lui.
10. Fiindcă prin moartea de care a murit, Ela murit pentru păcat, odată pentru totdeauna; iar prin viaţa pe care o trăieşte, trăieşte pentru Dumnezeu.
11. Tot aşa şi voi înşivă, socotiţi-vă morţi faţă de păcat, şi vii pentru Dumnezeu, în Isus Hristos, Domnul nostru.
12. Deci, păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor, şi să nu mai ascultaţi de poftele lui.
13. Să nu mai daţi în stăpânirea păcatului mădulările voastre, ca nişte unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu mădulările voastre, ca pe nişte unelte ale neprihănirii.
14. Căci păcatul nu va mai stăpîni asupra voastră, pentrucă nu sânteţi supt Lege, ci supt har.
15. Ce urmează de aici? Să păcătuim pentrucă nu mai sântem supt Lege ci supt har? Nicidecum.
16. Nu ştiţi că, dacă vă daţi robi cuiva, ca să-l ascultaţi, sunteţi robii aceluia de care ascultaţi, fie că este vorba de păcat, care duce la moarte, fie că este vorba de ascultare, care duce la neprihănire?
17. Dar mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, pentrucă, după ce aţi fost robi ai păcatului, aţi ascultat acum din inimă de dreptarul învăţăturii, pe care aţi primit-o.
18. Şi prin chiar faptul că aţi fost izbăviţi de subt păcat, v-aţi făcut robi ai neprihănirii.-
19. Vorbesc omeneşte, din pricina neputinţei firii voastre pământeşti: dupăcum odinioară v-aţi făcut mădulările voastre roabe ale necurăţiei şi fărădelegii, aşa că săvârşeaţi fărădelegea, tot aşa, acum trebuie să vă faceţi mădulările voastre roabe ale neprihănirii, ca să ajungeţi la sfinţirea voastră!
20. Căci, atunci când eraţi robi ai păcatului, eraţi slobozi faţă de neprihănire.
21. Şi ce roade aduceaţi atunci? Roade, de cari acum vă este ruşine: pentrucă sfârşitul acestor lucruri este moartea.
22. Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit: viaţa vecinică.
23. Fiindcă plata păcatului este moartea: dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa vecinică în Isus Hristos, Domnul nostru.

Epistola lui Pavel către Coloseni 2: 12
12. fiind îngropaţi împreună cu El, prin botez, şi înviaţi în El şi împreună cu El, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morţi.

Epistola a doua a lui Pavel către Corinteni 3: 2-18
2. Voi sunteţi epistola noastră, scrisă în inimile noastre, cunoscută şi citită de toţi oamenii.
3. Voi sunteţi arătaţi ca fiind epistola lui Hristos, scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului celui viu; nu pe nişte table de piatră, ci pe nişte table cari sunt inimi de carne.
4. Avem încrederea aceasta tare în Dumnezeu, prin Hristos.
5. Nu că noi prin noi înşine suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu,
6. care ne-a şi făcut în stare să fim slujitori ai unui legământ nou, nu al slovei, ci al Duhului; căci slova omoarădar Duhul dă viaţa.
7. Acum, dacă slujba aducătoare de moarte, scrisă şi săpată în pietre, era cu atâta slavă încât fiii lui Israel nu puteau să-şi pironească ochii asupra feţei lui Moise, din pricina strălucirii feţei lui, măcar că strălucirea aceasta era trecătoare,
8. cum n-ar fi cu slavă mai degrabă slujba Duhului?
9. Dacă slujba aducătoare de osândă, a fost slăvită, cu cât mai mult o întrece în slavă slujba aducătoare de neprihănire?
10. Şi în privinţa aceasta, ce a fost slăvit nici n-a fost slăvit, din pricina slavei care o întrece cu mult.
11. În adevăr, dacă ce era trecător, era cu slavă, cu cât mai mult va rămânea în slavă ce este netrecător!
12. Fiindcă avem dar o astfel de nădejde, noi lucrăm cu multă îndrăzneală;
13. şi nu facem ca Moise, care îşi punea o măhramă peste faţă, pentruca fiii lui Israel să nu-şi pironească ochii asupra sfârşitului a ceeace era trecător.
14. Dar ei au rămas greoi la minte: căci până în ziua de astăzi, la citirea Vechiului Testament, această măhramă rămâne neridicată, fiindcă măhrama este dată la o parte în Hristos.
15. Da, până astăzi, când se citeşte Moise, rămâne o măhramă peste inimile lor.
16. Dar ori de câte ori vreunul se întoarce la Domnul, măhrama este luată.
17. Căci Domnul este Duhul; şi unde este Duhul Domnului, acolo este slobozenia.
18. Noi toţi privim cu faţa descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaş chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului.

Epistola întâi a lui Pavel către Corinteni 15: 45-46
45. De aceea este scris: „Omul dintâi Adam a fost făcut un suflet viu.” Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viaţă.
46. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc; ce este duhovnicesc, vine pe urmă.

Epistola lui Pavel catre Coloseni 3: 15
15. Pacea lui Hristos, la care aţi fost chemaţi, ca să alcătuiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre, şi fiţi recunoscători.

Epistola intai soborniceasca a lui Ioan 2: 1-2
1. Copilaşilor, vă scriu aceste lucruri, ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un Mijlocitor (Sau Advocat. Greceşte: Paraclet, adică apărător, ajutor.), pe Isus Hristos, Cel neprihănit.
2. El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre; şi nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregei lumi.

Evanghelia dupa Ioan 5: 20-24
20. Căci Tatăl iubeşte pe Fiul, şi-I arată tot ce face; şi-I va arăta lucrări mai mari decât acestea, ca voi să vă minunaţi.
21. În adevăr, după cum Tatăl înviază morţii, şi le dă viaţă, tot aşa şi Fiul dă viaţă cui vrea.
22. Tatăl nici nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului,
23. pentru ca toţi să cinstească pe Fiul cum cinstesc pe Tatăl. Cine nu cinsteşte pe Fiul, nu cinsteşte pe Tatăl, care L-a trimes.
24. Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, şi crede în Celce M-a trimes, are viaţa vecinică, şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.

Evanghelia după Matei 10: 1-14
1. Apoi Isus a chemat pe cei doisprezece ucenici ai Săi, şi le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate, şi să tămăduiască orice fel de boală şi orice fel de neputinţă.
2. Iată numele celor doisprezece apostoli: Cel dintâi, Simon, zis Petru, şi Andrei, fratele lui; Iacov, fiul lui Zebedei, şi Ioan, fratele lui;
3. Filip şi Bartolomeu; Toma şi Matei, vameşul; Iacov, fiul lui Alfeu, şi Levi, zis şi Tadeu;
4. Simon Cananitul, şi Iuda Iscarioteanul, cel care a vândut pe Isus.
5. Aceştia sunt cei doisprezece, pe cari i-a trimes Isus, după ce le-a dat învăţăturile următoare: Să nu mergeţi pe calea păgânilor şi să nu intraţi în vreo cetate a Samaritenilor;
6. ci să mergeţi mai de grabă la oile pierdute ale casei lui Israel.
7. Şi pe drum, propovăduiţi, şi ziceţi: „Împărăţia cerurilor este aproape!”
8. Vindecaţi pe bolnavi, înviaţi pe morţi, curăţiţi pe leproşi, scoateţi afară dracii. Fără plată aţi primit, fără plată să daţi.
9. Să nu luaţi nici aur, nici argint, nici aramă în brâele voastre,
10. nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălţăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui.
11. În orice cetate sau sat veţi intra, să cercetaţi cine este acolo vrednic şi să rămâneţi la el până veţi pleca.
12. La intrarea voastră în casă, uraţi-i de bine;
13. şi dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea; dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi.
14. Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieşiţi din casa sau din cetatea aceea, şi să scuturaţi praful de pe picioarele voastre.”

Epistola a doua a lui Pavel către Corinteni 5: 15-21
15. Şi El a murit pentru toţi, pentrucă cei ce trăiesc, să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci pentru Cel ce a murit şi a înviat pentru ei .
16. Aşa că, de acum încolo, nu mai cunoaştem pe nimeni în felul lumii; şi chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuş acum nu-L mai cunoaştem în felul acesta.
17. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (Sau: zidire.) nouă. Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi.
18. Şi toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, şi ne-a încredinţat slujba împăcării;
19. că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine, neţinându-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.
20. Noi dar, suntem trimeşi împuterniciţi ai lui Hristos; şi, ca şi cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în Numele lui Hristos: Împăcaţi-vă cu Dumnezeu!
21. Pe Cel ce n-a cunoscut nici un păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El.

- De e a-i susţine in rugaciune şi în interesul manifestat pentru lucrarea lor.

Epistola a doua a lui Pavel către Corinteni 1: 11
11. Voi înşivă ne veţi ajuta cu rugăciunile voastre, pentruca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulţi un prilej de mulţămiri lui Dumnezeu pentru noi.

Evanghelia după Ioan 3: 6-7
6. Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh.
7. Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou.

Epistola lui Pavel către Romani 6: 22
22. Dar acum, odată ce aţi fost izbăviţi de păcat şi v-aţi făcut robi ai lui Dumnezeu, aveţi ca rod sfinţirea, iar ca sfârşit: viaţa veşnică.

Faptele Apostolilor 20: 35
35. În toate privinţele v-am dat o pildă, şi v-am arătat că, lucrând astfel, trebuie să ajutaţi pe cei slabi, şi să vă aduceţi aminte de cuvintele Domnului Isus, care însuşi a zis: «Este mai ferice să dai decât să primeşti.”

Epistola întâi a lui Pavel către Corinteni 16: 1-4
1. Cât priveşte strângerea de ajutoare pentru sfinţi, să faceţi şi voi cum am rânduit Bisericilor Galatiei.
2. În ziua dintâi a săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câştigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu.
3. Şi când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce îi veţi socoti vrednici, ca să ducă darurile voastre la Ierusalim.
4. Dacă va face să mă duc şi eu, vor merge cu mine.

Epistola a doua a lui Pavel către Corinteni 8: 1-15
1. Fraţilor, voim să vă aducem la cunoştinţă harul, pe care l-a dat Dumnezeu în Bisericile Macedoniei.
2. În mijlocul multelor necazuri prin cari au trecut, bucuria lor peste măsură de mare şi sărăcia lor lucie, au dat naştere la un belşug de dărnicie din partea lor. 3. Vă mărturisesc că au dat de bună voie, după puterea lor, şi chiar peste puterile lor.
4. Şi ne-au rugat cu mari stăruinţe pentru harul şi părtăşia la această strîngere de ajutoare pentru sfinţi.
5. Şi au făcut aceasta nu numai cum nădăjduisem, dar s-au dat mai întâi pe ei înşişi Domnului, şi apoi nouă, prin voia lui Dumnezeu.
6. Noi dar, am rugat pe Tit să isprăvească această strângere de ajutoare, pe care o începuse.
7. După cum sporiţi în toate lucrurile: în credinţă, în cuvânt, în cunoştinţă, în orice râvnă, şi în dragostea voastră pentru noi, căutaţi să sporiţi şi în această binefacere.
8. Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă; ci pentru râvna altora, şi ca să pun la încercare curăţia dragostei voastre.
9. Căci cunoaşteţi harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru voi, pentrucă prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogăţiţi.
10. În această privinţă vă dau un sfat. Şi sfatul acesta vă este de folos vouă, cari, de acum un an, cei dintâi aţi început nu numai să faceţi, ci să şi voiţi.
11. Isprăviţi dar acum de făcut; pentruca, după graba voinţei să fie şi înfăptuirea, potrivit cu mijloacele voastre.
12. Pentrucă, dacă este bunăvoinţă, darul este primit, avându-se în vedere ce are cineva, nu ce n-are.
13. Aici nu este vorba ca alţii să fie uşuraţi, iar voi strâmtoraţi;
14. ci este vorba de o potrivire: în împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentruca şi prisosul lor să acopere, la rândul lui, nevoile voastre, aşa ca să fie o potrivire;
15. după cum este scris: „Cel ce strânsese mult, n-avea nimic de prisos, şi cel ce strânsese puţin, nu ducea lipsă.”

Epistola a doua a lui Pavel către Corinteni 9: 6-15
1. Este de prisos să vă mai scriu cu privire la strângerea de ajutoare pentru sfinţi.
2. Cunosc, în adevăr, bunăvoinţa voastră, cu care mă laud cu privire la voi către Macedoneni, şi le spun că Ahaia este gata de acum un an. Şi râvna voastră a îmbărbătat pe foarte mulţi din ei.
3. Am trimes totuş pe fraţi, pentruca lauda noastră cu voi să nu fie nimicită cu prilejul acesta, ci să fiţi gata, cum am spus.
4. Dacă vor veni vreunii din Macedonia cu mine, şi nu vă vor găsi gata, n-aş vrea ca noi (ca să nu zicem voi) să fim daţi de ruşine în încrederea aceasta.
5. De aceea, am socotit de trebuinţă, să rog pe fraţi să vină mai înainte la voi, şi să pregătească strângerea darurilor făgăduite de voi, ca ele să fie gata, făcute cu dărnicie nu cu zgârcenie.
6. Să ştiţi: cine samănă puţin, puţin va secera; iar cine samănă mult, mult va secera.
7. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci „pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu.”
8. Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentruca, având totdeauna în toate lucrurile din destul, să prisosiţi în orice faptă bună,
9. după cum este scris: „A împrăştiat, a dat săracilor, neprihănirea lui rămâne în veac.”
10. „Cel ce dă sămânţă sămănătorului şi pâine pentru hrană”, vă va da şi vă va înmulţi şi vouă sămânţa de sămănat şi va face să crească roadele neprihănirii voastre.
11. În chipul acesta veţi fi îmbogăţiţi în toate privinţele, pentru orice dărnicie, care, prin noi, va face să se aducă mulţămiri lui Dumnezeu.
12. Căci ajutorul dat de darurile acestea, nu numai că acopere nevoile sfinţilor, dar este şi o pricină de multe mulţumiri către Dumnezeu
13. Aşa că dovada dată de voi prin ajutorul acesta, îi face să slăvească pe Dumnezeu pentru ascultarea pe care mărturisiţi că o aveţi faţă de Evanghelia lui Hristos, şi pentru dărnicia ajutorului vostru faţă de ei şi faţă de toţi;
14. şi-i face să se roage pentru voi, şi să vă iubească din inimă, pentru harul nespus de mare al lui Dumnezeu faţă de voi.
15. Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare!

Isaia 60: 1-5
1. „ Scoală-te, luminează-te! Căci lumina ta vine, şi slava Domnului răsare peste tine.
2. Căci iată, întunerecul acopere pământul, şi negură mare popoarele; dar peste tine răsare Domnul, şi slava Lui se arată peste tine.
3. Neamuri vor umbla în lumina ta, şi împăraţi în strălucirea razelor tale.
4. Ridică-ţi ochii împrejur, şi priveşte: toţi se strâng şi vin spre tine! Fiii tăi vin de departe, şi fiicele tale sunt purtate pe braţe.
5. Când vei vedea aceste lucruri, vei tresări de bucurie, şi îţi va bate inima şi se va lărgi, căci bogăţiile mării se vor întoarce spre tine, şi vistieriile neamurilor vor veni la tine.

Epistola lui Pavel către Romani 15: 25-29
25. Acum mă duc la Ierusalim să duc nişte ajutoare sfinţilor.
26. Căci cei din Macedonia şi Ahaia au avut bunătatea să facă o strângere de ajutoare pentru săracii dintre sfinţii, cari sunt în Ierusalim.
27. Negreşit, au avut bunătatea; dar era şi o datorie faţă de ei; pentrucă, dacă Neamurile au avut parte de binecuvântările lor duhovniceşti, este de datoria lor să-i ajute şi ele cu bunurile lor pământeşti.
28. După ce-mi voi împlini dar însărcinarea aceasta, şi le voi încredinţa aceste daruri, voi pleca în Spania, şi voi trece pe la voi.
29. Ştiu că dacă vin la voi, voi veni cu o deplină binecuvântare de la Hristos.

Epistola sobornicească a lui Iacov 1: 27
27. Religiunea curată şi neântinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim neântinaţi de lume.

Epistola câtre Evrei 13: 15-16
15. Prin El, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică, rodul buzelor cari mărturisesc Numele Lui.
16. şi să nu daţi uitării binefacerea şi dărnicia; căci lui Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac.

Faptele Apostolilor 16: 14-15
14. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură, din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu, şi asculta. Domnul i-a deschis inima, ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel.
15. După ce a fost botezată, ea şi casa ei, ne-a rugat şi ne-a zis: „Dacă mă socotiţi credincioasă Domnului, intraţi şi rămâneţi în casa mea.” Şi ne-a silit să intrăm.

Evanghelia după Matei 25: 40
40. Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neânsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut

Epistola câtre Evrei 13: 8
8. Isus Hristos este acelaş ieri şi azi şi în veci!

Comentariu bilblic al credinciosului NT de William McDonald la: Evrei 13: 8
- (Evrei 13: 8)Esenţa invaţaturii consta în: Isus Hristos este acelasi ieri, azi si in veci.
- Ţelul vieţii lor era Isus Hristos - acelasi, ieri azi si in veci. Temelia credinţei lor era in faptul ca Isus Hristos (Mesia) acelasi ieri, azi si in veci.

- Domnul și Mântuitorul nostru, este Hristosul etern, neschimbător - Unsul Mesia. El este Cuvântul neschimbat al lui Dumnezeu pentru omenire. Credeți în El și fiți mântuiți astăzi.

Iuda versul 3
3. Prea iubiţilor, pe când căutam cu tot dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptaţi pentru credinţa, care a fost dată sfinţilor odată pentru totdeauna.

- Am primit revelația completă și finală a lui Dumnezeu pentru om în persoana lui Isus Hristos, care nu poate fi niciodată înlocuită sau completată (cu "ceva mai bun").

Epistola lui Pavel către Galateni 3: 6-9
6. Tot aşa şi „Avraam a crezut pe Dumnezeu, şi credinţa aceasta i-a fost socotită ca neprihănire.”
7. Înţelegeţi şi voi dar, că fii ai lui Avraam sunt cei ce au credinţă.
8. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe Neamuri, prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: „Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine.”
9. Aşa că cei ce se bizuiesc pe credinţă, sunt binecuvântaţi împreună cu Avraam cel credincios.

Evanghelia după Luca 24: 27
27. Şi a început de la Moise, şi de la toţi proorocii, şi le-a tâlcuit, în toate Scripturile, ce era cu privire la El.

Epistola lui Pavel către Efeseni 1: 17-23
17. Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui,
18. şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi,
19. şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui,
20. pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi, şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti,
21. mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.
22. El I-a pus totul supt picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii,
23. care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi.

- Ascultă predici de Richard Wurmbrand .

- Richard Wurmbrand a fost o mare binecuvântare pentru lume - A fost votat unul dintre cei mai mari cinci români din toate timpurile.

Misiunea Creștină Richard Wurmbrand - Click: Donate

. - Email:apel@misiuneacrestinarichardwurmbrand.ro;

- Daruri pot fi trimise direct in conturi la Banca Comercială Română, Cod Swift: RNCBROBU:
Cont IBAN RON: RO27RNCB0068149171380001
Cont IBAN US Dollar: RO97RNCB0068149171380002
Cont IBAN EURO: RO43RNCB0068149171380004

- Rugăminte: Banca ne înștiințează de darurile primite dar nu ne indică numele complet și adresa dumneavoastră. Deaceea pentru a primi o recipisa, confirmați darul printr-un mesaj email sau scrisoare cu o adresă.

Apasând aici: Formular ANAF #230, puteți obține si tipari o copie gata completată a formularului folosit, pentru redirecționarea a 2% din impozitul pe venit câtre această asociație caritabilă creștină."

. - Darurile voastre ajută:

- Creștini din Estul Europei și fostul Spațiu Sovietic, care au suferit mulți ani în închisorile comuniste, mulți dintre ei având peste 80-90 ani.

- Copii Dezavantajați în Liceul Acreditat "Colegiul Richard Wurmbrand", Iași, România;

- Copii Orfani

- Copii din Orfelinatul Agape înființat în 1993 de câtre Pastorul Richard Wurmbrand și soția sa Sabina

- Help For Refugees, Inc., Michael Wurmbrand, Director. - Click: Donate

- Help For Refugees, Inc. is an Interconfessional Christian Missionary Organization. Statement of Faith: The Apostles' Creed.

- Email:hfr@helpforrefugees.com;

- Help For Refugees continues the missionary work started by late Reverend Richard Wurmbrand and his wife Sabina.

- We help:

- Elderly Christians in their 80s and 90s, who suffered many years of communist prisons for their Christian faith.

- Orphan Children in the Agape Orphanage in Pascani, Romania, founded in 1993 by late Reverend Richard Wurmbrand and his wife Sabina;

- Disadvantaged Children in the Accredited Richard Wurmbrand High School, Iasi, Romania;

- We help distribute the books and sermons of late Pastor Richard Wurmbrand, available in over 85 languages at the Richard Wurmbrand Foundation

- Richard Wurmbrand Foundation. - Michael Wurmbrand, President - Click: Donate

Email: rwf@richardwurmbrandfoundation.com;

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 14
14. De aceea zice: „Deşteaptă-te tu, care dormi, scoală-te din morţi, şi Hristos te va lumina.”

Evanghelia după Ioan 1: 4
4. În El era viaţa, şi viaţa era lumina oamenilor.

Evanghelia după Ioan 1: 9
9. Lumina aceasta era adevărata Lumină, care luminează pe orice om, venind în lume.

Evanghelia după Ioan 3: 16-21
16. Fiindcă atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa vecinică.
17. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimes pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.
18. Oricine crede în El, nu este judecat; dar cine nu crede, a şi fost judecat, pentrucă n-a crezut în Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.
19. Şi judecata aceasta stă în faptul că, odată venită Lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunerecul decât lumina, pentrucă faptele lor erau rele.
20. Căci oricine face răul, urăşte lumina, şi nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele.
21. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentruca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu.”

Evanghelia după Ioan 8: 12
12. Isus le-a vorbit din nou, şi a zis: „Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va umbla în întunerec, ci va avea lumina vieţii.”

Evanghelia după Ioan 12: 35
35. Isus le-a zis: „Lumina mai este puţină vreme în mijlocul vostru. Umblaţi ca unii cari aveţi lumina, ca să nu vă cuprindă întunerecul: cine umblă în întunerec, nu ştie unde merge.

Faptele Apostolilor 26: 23
23. şi anume, că Hristosul trebuie să pătimească, şi că, după ce va fi cel dintâi din învierea morţilor, va vesti lumină norodului şi Neamurilor.”

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 8-9
8. Odinioară eraţi întunerec; dar acum sunteţi lumină în Domnul. Umblaţi deci ca nişte copii ai luminii.
9. Căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprihănire şi în adevăr.

Epistola întâi sobornicească a lui Petru 2: 9
9. Voi însă sunteţi o seminţie aleasă, o preoţie împărătească, un neam sfânt, un popor, pe care Dumnezeu Şi l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întunerec la lumina Sa minunată;

Epistola întâi sobornicească a lui Ioan 2: 8
8. Totuş vă scriu o poruncă nouă, lucru care este adevărat atât cu privire la El, cât şi cu privire la voi; căci întunerecul se împrăştie, şi lumina adevărată şi răsare chiar.

Evanghelia după Matei 5: 7
7. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă!

Epistola sobornicească a lui Iacov 2: 12-13
12. Să vorbiţi şi să lucraţi ca nişte oameni cari au să fie judecaţi de o lege a slobozeniei:
13. căci judecata este fără milă pentru celce n-a avut milă; dar mila biruieşte judecata.

Epistola intâi sobornicească a lui Petru: 3: 8
8. Încolo, toţi să fiţi cu aceleaşi gânduri, simţind cu alţii, iubind ca fraţii, miloşi, smeriţi.- Dacă vă place site-ul web: www.cantari.de - Este un web site bun!: Faceți doar un link către noi - Va rugăm întroduceţi codul pe website-ul dvs.

Preluare Cod - Doar Text - Va rugăm întroduceţi codul pe website-ul dvs.