Propovaduirea Cuvântului | Cântări

Neamurile să audă cuvântul Evangheliei şi să creadă

Cântări | Cântări creştine

- Am scris un articol despre: Propovaduirea Cuvântului.

- Bannerul site-ului: Propovaduirea Cuvântului | Propovăduiau Cuvântul.

Propovaduirea Cuvantului

Faptele Apostolilor 6: 4.
4. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului.”

Faptele Apostolilor 15: 7.
7. s-a sculat Petru şi le-a zis: Fraţilor, ştiţi că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca, prin gura mea, Neamurile să audă cuvântul Evangheliei, şi să creadă.

Evanghelia dupa Marcu 16: 20
20. Iar ei au plecat şi au propovăduit pretutindeni. Domnul lucra împreună cu ei, şi întărea Cuvântul prin semnele, cari-l însoţeau. Amin.

Faptele Apostolilor 8: 4
4. Ceice se împrăştiaseră, mergeau din loc în loc, şi propovăduiau Cuvântul.

Faptele Apostolilor 8: 25
25. După ce au mărturisit despre Cuvântul Domnului, şi după ce l-au propovăduit, Petru şi Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate de ale Samaritenilor.

Faptele Apostolilor 11. 19
19. Ceice se împrăştiaseră, din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ştefan, au ajuns pînă în Fenicia, în Cipru şi în Antiohia, şi propovăduiau Cuvântul numai Iudeilor.

Faptele Apostolilor 15: 35
35. Pavel şi Barnaba au rămas în Antiohia, şi învăţau pe norod şi propovăduiau, cu mulţi alţii, Cuvântul Domnului.

Întâia epistolă sobornicească a lui Petru 1. 25
25. dar Cuvântul Domnului rămîne în veac. Şi acesta este Cuvântul, care v-a fost propovăduit prin Evanghelie.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni 1: 19
19. Căci Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan, şi prin Timotei, n-a fost „da” şi „nu”, ci în El nu este decît „da”.

Evanghelia după Matei 11: 1
1. Dupăce a isprăvit de dat învăţături la cei doisprezece ucenici ai Săi, Isus a plecat de acolo, ca să înveţe pe oameni, şi să propovăduiască în cetăţile lor.

Evanghelia după Marcu 3: 13-14
13. În urmă, Isus S-a suit pe munte; a chemat la El pe cine a vrut, şi ei au venit la El.
14. A rânduit dintre ei doisprezece, ca să-i aibă cu Sine, şi să-i trimeată să propovăduiască.

Întâia epistolă sobornicească a lui Petru 3: 18-20
18. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorît în trup, dar a fost înviat în duh,
19. în care S-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare,
20. cari fuseseră răzvrătite odinioară, când îndelunga răbdare a lui Dumnezeu era în aşteptare, în zilele lui Noe, când se făcea corabia, în care au fost scăpate prin apă un mic număr de suflete, şi anume opt.

Întâia epistolă a lui Pavel către Timotei 2: 7
7. şi propovăduitorul şi apostolul lui am fost pus eu - spun adevărul în Hristos, nu mint - ca să învăţ pe Neamuri credinţa şi adevărul.

Întâia epistolă sobornicească a lui Ioan 4: 15.
15. Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămîne în el, şi el în Dumnezeu.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni 4: 5
5. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi sîntem robii voştri, pentru Isus.

Epistola lui Pavel către Coloseni 1: 28
28. Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om, desăvârşit în Hristos Isus.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni 15: 12
12. Iar dacă se propovăduieşte că Hristos a înviat din morţi, cum zic unii dintre voi, că nu este o înviere a morţilor?

Faptele Apostolilor 28: 31
31. propovăduia Împărăţia lui Dumnezeu, şi învăţa pe oameni, cu toată îndrăzneala şi fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Isus Hristos.

Faptele Apostolilor 9: 27
27. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostoli, şi le-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit, şi cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală în Numele lui Isus.

Faptele Apostolilor 18: 5
5. Dar când au venit Sila şi Timotei din Macedonia, Pavel s-a dedat în totul propovăduirii, şi dovedea Iudeilor că Isus este Hristosul.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni 5: 18-19
18. Şi toate lucrurile acestea sunt dela Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Isus Hristos, şi ne-a încredinţat slujba împăcării;
19. că adică, Dumnezeu era în Hristos, împăcînd lumea cu Sine, neţinîndu-le în socoteală păcatele lor, şi ne-a încredinţat nouă propovăduirea acestei împăcări.

Faptele Apostolilor 2: 41
41. Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de suflete.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni 2: 4
4. Şi învăţătura şi propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul şi de putere,

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni 15: 14
14. Şi dacă n-a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zădarnică, şi zădarnică este şi credinţa voastră.

Întâia epistolă a lui Pavel către Timotei 5: 17
17. Presbiterii (Sau: bătrîni.) cari cîrmuiesc bine, să fie învredniciţi de îndoită cinste, mai ales cei ce se ostenesc cu propovăduirea şi cu învăţătura, pe care o dau altora.

Epistola a doua a lui Pavel către Timotei 4: 17
17. Însă Domnul a stat lîngă mine, şi m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine, şi s-o audă toate Neamurile. Şi am fost izbăvit din gura leului.

Epistola lui Pavel către Tit 1: 3
3. ci Şi-a descoperit Cuvîntul la vremea Lui, prin propovăduirea care mi-a fost încredinţată, după porunca lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru; -

Evanghelia după Marcu 6: 12
12. Ucenicii au plecat, şi au propovăduit pocăinţa.

Faptele Apostolilor 10: 37
37. Ştiţi vorba făcută prin toată Iudea, începînd din Galilea, în urma botezului propovăduit de Ioan;

Întâia epistolă a lui Pavel către Timotei 3: 16
16. Şi fără îndoială, mare este taina evlaviei...„Celce a fost arătat în trup, a fost dovedit neprihănit în Duhul, a fost văzut de îngeri, a fost propovăduit printre Neamuri, a fost crezut în lume, a fost înălţat în slavă.”

Evanghelia după Matei 10: 7
7. Şi pe drum, propovăduiţi, şi ziceţi: „Împărăţia cerurilor este aproape!”

Evanghelia după Matei 4: 17
17. De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască, şi să zică: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia cerurilor este aproape.”

Evanghelia după Luca 9: 2
2. Apoi i-a trimes să propovăduiască Împărăţia lui Dumnezeu, şi să tămăduiască pe cei bolnavi.

Evanghelia după Luca 24: 47
47. Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începînd din Ierusalim.

Evanghelia după Marcu 1: 4
4. a venit Ioan care boteza în pustie, propovăduind botezul pocăinţei spre iertarea păcatelor.

Faptele Apostolilor 20: 25
25. Şi acum, ştiu că nu-mi veţi mai vedea faţa, voi toţi aceia, în mijlocul cărora am umblat propovăduind Împărăţia lui Dumnezeu.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni 2: 6-8
6. Totuş ceea ce propovăduim noi printre cei desăvîrşiţi, este o înţelepciune; dar nu a veacului acestuia, nici a fruntaşilor veacului acestuia, cari vor fi nimiciţi.
7. Noi propovăduim înţelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică şi ţinută ascunsă, pe care o rînduise Dumnezeu, spre slava noastră, mai înainte de veci,
8. şi pe care n-a cunoscut-o niciunul din fruntaşii veacului acestuia; căci, dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul slavei.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni 15: 11
11. Astfel dar, ori eu, ori ei, noi aşa propovăduim, şi voi aşa aţi crezut.

Epistola lui Pavel către Galateni 2: 9
9. şi cînd au cunoscut harul,care-mi fusese dat, Iacov, Chifa şi Ioan, cari sunt priviţi ca stîlpi, mi-au dat mie şi lui Barnaba, mâna dreaptă de însoţire, ca să mergem să propovăduim: noi la Neamuri, iar ei la cei tăiaţi împrejur.

Întâia epistolă sobornicească a lui Ioan 1: 5
5. Vestea, pe care am auzit-o dela El şi pe care v-o propovăduim, este că Dumnezeu e lumină, şi în El nu este întunerec.

Evanghelia după Matei 3: 1
1. În vremea aceea a venit Ioan Botezătorul, şi propovăduia în pustia Iudeii.

Evanghelia după Marcu 1: 7
7. Ioan propovăduia, şi zicea: „După mine vine Cel ce este mai puternic decît mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-I desleg curelele încălţămintelor.

Evanghelia după Luca 3: 3
3. Şi Ioan a venit prin tot ţinutul din împrejurimile Iordanului, şi propovăduia botezul pocăinţei, pentru iertarea păcatelor,

Evanghelia după Marcu 1: 38
38. El le-a răspuns: „Haidem să mergem în altă parte, prin târgurile şi satele vecine, ca să propovăduiesc şi acolo; căci pentru aceasta am ieşit.“

Faptele Apostolilor 20: 20
20. Ştiţi că n-am ascuns nimic din ce vă era de folos, şi nu m-am temut să vă propovăduiesc şi să vă învăţ înaintea norodului şi în case,

Faptele Apostolilor 13: 24
24. Înainte de venirea Lui, Ioan propovăduise botezul pocăinţei la tot norodul lui Israel.

Epistola lui Pavel către Romani 15: 21
21. după cum este scris: „Aceia, cărora nu li se propovăduise despre El, Îl vor vedea, şi cei ce n-auziseră de El, Îl vor cunoaşte.“

Epistola a doua a lui Pavel către Timotei 1: 11
11. Propovăduitorul şi apostolul ei am fost pus eu şi învăţător al Neamurilor.

Epistola lui Pavel către Romani 10: 14
14. Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela, despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor?

Evanghelia după Ioan 12: 38
38. ca să se împlinească vorba, pe care o spusese proorocul Isaia: „Doamne, cine a dat crezare propovăduirii noastre? Şi cui a fost descoperită puterea braţului Domnului?”

Evanghelia după Ioan 1: 32-34.
32. Ioan a făcut următoarea mărturisire: „Am văzut Duhul pogorându-Se din cer ca un porumbel şi oprindu-Se peste El.
33. Eu nu-L cunoşteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, mi-a zis: „Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-Se şi oprindu-Se, este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.”
34. Şi eu am văzut lucrul acesta, şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.”

Epistola lui Pavel către Galateni 2: 20.
20. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

- Cine au crezut au devenit ucenici, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 11: 26.
Un an întreg, au luat parte la adunările Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 26: 28.
„Curînd mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin!”

- Cine doreşte să devină creştin, mai mult info:

narcisiancubless@gmail.com

- Evanghelia lui Dumnezeu - Cântarea Nr. 387
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 15.
- Cântări creştine versuri şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

- Muzica de Nicolae Moldoveanu.

Muzica

- Dacă vă place site-ul web: www.cantari.de - Este un web site bun!: Faceți doar un link către noi - Va rugăm întroduceţi codul pe website-ul dvs.

Preluare Cod - Doar Text - Va rugăm întroduceţi codul pe website-ul dvs.


Cântări - Cântări creştine a site-ului: Propovaduirea Cuvântului | Propovăduiau Cuvântul.