Născut din nou | Cântări

Născut din nou | Naşterii din nou | Naşterea din nou | Născuţi din nou | Naşte din nou | Naşteţi din nou

- Am scris un articol despre a fii: Născut din nou.

Născut din nou.

Epistolă întâi sobirnicească a lui Petru 1: 3
3. Binecuvîntat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie,

Evanghelia după Ioan 3: 1-3
1. Între Farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaş al Iudeilor.
2. Acesta a venit la Isus, noaptea, şi I-a zis: „Învăţătorule, ştim că eşti un Învăţător, venit de la Dumnezeu; căci nimeni nu poate face semnele pe cari le faci Tu, dacă nu este Dumnezeu cu el.”
3. Drept răspuns, Isus i-a zis: „Adevărat, adevărat îţi spun că, dacă un om nu se naşte din nou, nu poate vedea Împărăţia lui Dumnezeu.”

Evanghelia după Ioan 3: 5-8
5. Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în Împărăţia lui Dumnezeu.
6. Ce este născut din carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este duh.
7. Nu te mira că ţi-am zis: „Trebuie să vă naşteţi din nou.
8. Vîntul suflă încotro vrea, şi-i auzi vuietul; dar nu ştii de unde vine, nici încotro merge. Tot aşa este cu oricine este născut din Duhul.”

Epistola sobornicească a lui Iacov 1: 18

18. El, de bună voia Lui, ne-a născut prin Cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui.

Epistolă întâi sobirnicească a lui Petru 1: 23
23. fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămâne în veac.

Epistola lui Pavel către Tit 3: 5
5. El ne-a mântuit, nu pentru faptele, făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi prin înoirea făcută de Duhul Sfânt,

Evanghelia dupa Ioan 1: 12-13
12. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celorce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;
13. născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

Epistola întâi sobornicească a lui Ioan 2: 29
29. Dacă ştiţi că El este neprihănit, să ştiţi şi că oricine trăieşte în neprihănire este născut din El

Epistola antai sobornicească a lui Ioan 3: 9
9. Oricine este născut din Dumnezeu, nu păcătuieşte, pentrucă sămânţa Lui rămâne în el; şi nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu.

Epistola întâi sobornicească a lui Ioan 4: 7
7. Prea iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu.

Epistola întâi sobornicească a lui Ioan 5: 1
1. Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu; şi oricine iubeşte pe Ce lce L-a născut, iubeşte şi pe cel născut din El.

Epistola întâi sobornicească a lui Ioan 5: 4
4. pentrucă oricine este născut din Dumnezeu, biruieşte lumea; şi ceeace câştigă biruinţă asupra lumii, este credinţa noastră.

Epistola lui Pavel către Galateni 2: 20.
20. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

- Cine au crezut au devenit ucenici, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 11: 26.
Un an întreg, au luat parte la adunările Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 26: 28.
„Curînd mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin!”

- Cine doreşte să devină creştin, mai mult info:

narcisiancubless@gmail.com

- Dacă vă place site-ul web: www.cantari.de - Este un web site bun!: Faceți doar un link către noi - Va rugăm întroduceţi codul pe website-ul dvs.

Preluare Cod - Doar Text - Va rugăm întroduceţi codul pe website-ul dvs.