Comunitatea creştină | Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu | Cântări

Cântări | Cântând lui Dumnezeu

Muzica de Nicolae Moldoveanu

- Am scris un articol despre: Comunitatea creştină.

- Bannerul site-ului: Cântări.de

Comunitate Crestina

Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel catre Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Epistola sobornicească a lui Iacov 5: 13.
13. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă!

Evanghelia după Matei 18: 19-20
19. Vă mai spun iarăş, că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pămînt să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri.
20. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în - 1.(1. Greceşte: Pentru Numele Meu) Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.

- Comunitatea creştina: Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor - Evanghelia după Matei 18: 20.

Psamul 133: 1
1. Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună!

- Comunitatea creştina: Iată, ce plăcut şi ce dulce este să locuiască fraţii împreună - Psamul 133: 1.

- Comunitatea creştina: În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaş loc - Faptele Apostolilor 2: 1.

- Comunitatea creştina: Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii, şi în rugăciuni - Faptele Apostolilor 2: 42.

- Comunitatea creştina: Toţi cei ce credeau, erau împreună la un loc, şi aveau toate de obşte - Faptele Apostolilor 2: 44.

- Comunitatea creştina: Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia - Faptele Apostolilor 2: 45.

- Comunitatea creştina: Toţi împreună erau nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă, şi luau hrana, cu bucurie şi curăţie de inimă - Faptele Apostolilor 2: 46.

- Comunitatea creştina: Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi - Faptele Apostolilor 2: 47.

Faptele Apostolilor 2: 1
1. În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaş loc.

Faptele Apostolilor 2: 41-47
41. Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de suflete.
42. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii, şi în rugăciuni.
43. Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne.
44. Toţi cei ce credeau, erau împreună la un loc, şi aveau toate de obşte.
45. Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia.
46. Toţi împreună erau nelipsiţi dela Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă, şi luau hrana, cu bucurie şi curăţie de inimă.
47. Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.

- Comunitatea creştina: Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii - Evanghelia după Ioan 13: 34.

- Comunitatea creştina: Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii - Evanghelia după Ioan 13: 35.

Evanghelia după Ioan 13: 34-35
34. Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.
35. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.

Evanghelia după Ioan 17: 26
26. Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău, şi li-L voi mai face cunoscut, pentruca dragostea cu care M-ai iubit Tu, să fie în ei, şi Eu să fiu în ei.

- Comunitatea creştina: Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea intâietate altuia - Epistola lui Pavel către Romani 12: 10.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni 13: 4-7
4. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
5. nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău,
6. nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
7. acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni 13: 13
13. Acum dar rămîn aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni 16: 13-14
13. Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă!
14. Tot ce faceţi, să fie făcut cu dragoste!

Epistola lui Pavel către Efeseni 4: 15-16
15. ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
16. Din El tot trupul, bine închegat şi strîns legat, prin ceea ce dă fiecare încheitură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.

Epistola lui Pavel către Coloseni 1: 12-14
12. mulţumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor, în lumină.
13. El ne-a izbăvit de supt puterea întunerecului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui,
14. în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.

Epistola întâia a lui Pavel către Tesaloniceni 3: 12-13
12. Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii şi faţă de toţi, cum facem şi noi înşine pentru voi,
13. ca să vi se întărească inimile, şi să fie fără prihană în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toţi sfinţii Săi.

- Comunitatea creştina: Cît despre dragostea frăţească, n-aveţi nevoie să vă scriem; căci voi singuri aţi fost învăţăţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii - Epistola întâia a lui Pavel către Tesaloniceni 4: 9.

Epistola întâia a lui Pavel către Tesaloniceni 4: 9-10
9. Cît despre dragostea frăţească, n-aveţi nevoie să vă scriem; căci voi singuri aţi fost învăţăţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii,
10. şi iubiţi în adevăr pe toţi fraţii, cari sînt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraţilor, să sporiţi tot mai mult în ea.

Epistola întâia a lui Pavel către Tesaloniceni 5: 8
8. Dar noi, cari sîntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei, şi să avem drept coif nădejdea mântuirii.

Epistola a doua a lui Pavel către Tesaloniceni 1: 3
3. Trebuie să mulţămim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi cuvine, pentrucă credinţa voastră merge mereu crescând, şi dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot mai mult.

Epistola a doua a lui Pavel către Tesaloniceni 3: 5
5. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos!

Epistola a doua a lui Pavel către Timotei 1: 7
7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.

- Comunitatea creştina: Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atît mai mult, cu cît vedeţi că ziua se apropie - Epistola lui Pavel către Evrei 10: 25.

- Comunitatea creştina: Stăruiţi în dragostea frăţească - Epistola lui Pavel către Evrei 13: 1.

Epistola lui Pavel către Evrei 13: 1
1. Stăruiţi în dragostea frăţească.

- Comunitatea creştina: Deci, ca unii cari, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima; - Întâia epistolă Sobornicească a lui Petru 1: 22.

Întâia epistolă Sobornicească a lui Petru 1: 22-23
22. Deci, ca unii cari, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima;
23. fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămînţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvîntul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămîne în veac.

A doua epistolă Sobornicească a lui Petru 2: 5-8
5. De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa;
6. cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;
7. cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.
8. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos.

- Comunitatea creştina: cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni - A doua epistolă Sobornicească a lui Petru 2: 7.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni 13: 11-14
11. Încolo, fraţilor, fiţi sănătoşi, desăvîrşiţi-vă, îmbărbătaţi-vă, fiţi cu un cuget, trăiţi în pace, şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi.
12. Spuneţi-vă unii altora sănătate, cu o sărutare sfântă.
13. Toţi sfinţii vă trimet sănătate.
14. Harul Domnului Isus Hristos, şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului Duh, să fie cu voi cu toţi! Amin.

Epistola lui Pavel către Galateni 2: 20.
20. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

- Cine au crezut au devenit ucenici, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 11: 26.
Un an întreg, au luat parte la adunările Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 26: 28.
„Curînd mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin!”

- Cine doreste să devină creştin, mai mult info:

narcisiancubless@gmail.com

Cântări mereu Tu îmi cobori - Cântarea Nr. 61
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 16.
- Cântări creştine versuri şi compozitor Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

- Muzica de Nicolae Moldoveanu.

Muzica

- Dacă vă place site-ul web: www.cantari.de - Este un web site bun!: Faceți doar un link către noi - Va rugăm întroduceţi codul pe website-ul dvs.

Preluare Cod - Doar Text - Va rugăm întroduceţi codul pe website-ul dvs.