...Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul şi temelia adevărului | Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu sunt şi Eu în mijlocul lor

Cântări | Cântând lui Dumnezeu

Muzica de Nicolae Moldoveanu

1 Timotei 3:15
15. ...Biserica Dumnezeului viu, stâlpul şi temelia adevărului.

- Despre | Toată lauda I se cuvinte Dumnezeului cel viu și sfânt (Niculae Moldoveanu): Youtube.


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel catre Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Epistola sobornicească a lui Iacov 5: 13.
13. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă!

Evanghelia după Matei 18: 19-20
19. Vă mai spun iarăş, că, dacă doi dintre voi se învoiesc pe pămînt să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri.
20. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în - 1.(1. Greceşte: Pentru Numele Meu) Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor.

- Comunitatea creştină: Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor - Evanghelia după Matei 18: 20.

- Comunitatea creştina: În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaş loc - Faptele Apostolilor 2: 1.

- Comunitatea creştină: Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii, şi în rugăciuni - Faptele Apostolilor 2: 42.

- Comunitatea creştină: Toţi împreună erau nelipsiţi dela Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă, şi luau hrana, cu bucurie şi curăţie de inimă - Faptele Apostolilor 2: 46.

- Comunitatea creştină: Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi - Faptele Apostolilor 2: 47.

Faptele Apostolilor 2: 1
1. În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaş loc.

Faptele Apostolilor 2: 41-47
41. Cei ce au primit propovăduirea lui, au fost botezaţi; şi în ziua aceea, la numărul ucenicilor s-au adaus aproape trei mii de suflete.
42. Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii, şi în rugăciuni.
43. Fiecare era plin de frică, şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne.
44. Toţi cei ce credeau, erau împreună la un loc, şi aveau toate de obşte.
45. Îşi vindeau ogoarele şi averile, şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia.
46. Toţi împreună erau nelipsiţi dela Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă, şi luau hrana, cu bucurie şi curăţie de inimă.
47. Ei lăudau pe Dumnezeu, şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.

Apocalipsa lui Ioan 2: 1
1. Îngerului Bisericii din Efes scrie-i: „Iată ce zice Cel ce ţine cele şapte stele în mâna dreaptă, şi Cel ce umblă prin mijlocul celor şapte sfeşnice de aur:

Apocalipsa lui Ioan 2: 4-5
4. Dar ce am împotriva ta, este că ţi-ai părăsit dragostea dintâi.
5. Adu-ţi dar aminte de unde ai căzut; pocăieşte-te, şi întoarce-te la faptele tale dintâi. Altfel, voi veni la tine, şi-ţi voi lua sfeşnicul din locul lui, dacă nu te pocăieşti.

Apocalipsa lui Ioan 2: 7
7. Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul: „Celui ce va birui, îi voi da să manânce din pomul vieţii, care este în raiul lui Dumnezeu.”

- Comunitatea creştină: Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii - Evanghelia după Ioan 13: 34.

- Comunitatea creştină: Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii - Evanghelia după Ioan 13: 35.

Evanghelia după Ioan 13: 34-35
34. Vă dau o poruncă nouă: Să vă iubiţi unii pe alţii; cum v-am iubit Eu, aşa să vă iubiţi şi voi unii pe alţii.
35. Prin aceasta vor cunoaşte toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii.

Evanghelia după Ioan 15: 8-12
8. Dacă aduceţi multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit; şi voi veţi fi astfel ucenicii Mei.
9. Cum M-a iubit pe Mine Tatăl, aşa v-am iubit şi Eu pe voi. Rămâneţi în dragostea Mea.
10. Dacă păziţi poruncile Mele, veţi rămînea în dragostea Mea, după cum şi Eu am păzit poruncile Tatălui Meu, şi rămîn în dragostea Lui.
11. V-am spus aceste lucruri, pentruca bucuria Mea să rămână în voi, şi bucuria voastră să fie deplină.
12. Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu.

- Comunitatea creştină: Aceasta este porunca Mea: să vă iubiţi unii pe alţii, cum v-am iubit Eu - Evanghelia după Ioan 15: 12.

Evanghelia după Ioan 17: 26
26. Eu le-am făcut cunoscut Numele Tău, şi li-L voi mai face cunoscut, pentruca dragostea cu care M-ai iubit Tu, să fie în ei, şi Eu să fiu în ei.

- Comunitatea creştină: Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea intâietate altuia - Epistola lui Pavel către Romani 12: 10.

Epistola lui Pavel către Romani 12: 10
10. Iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni 13: 4-7
4. Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie,
5. nu se poartă necuviincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău,
6. nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
7. acopere totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni 13: 13
13. Acum dar rămîn aceste trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai mare dintre ele este dragostea.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni 16: 13-14
13. Vegheaţi, fiţi tari în credinţă, fiţi oameni, întăriţi-vă!
14. Tot ce faceţi, să fie făcut cu dragoste!

Epistola lui Pavel către Efeseni 2: 4-7
4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit,
5. măcar că eram morţi în greşelile noastre, ne-a adus la viaţă împreună cu Hristos (prin har sunteţi mântuiţi).
6. El ne-a înviat împreună, şi ne-a pus să şedem împreună în locurile cereşti, în Hristos Isus,
7. ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăţie a harului Său, în bunătatea Lui faţă de noi în Hristos Isus.

Epistola lui Pavel către Efeseni 3: 14-21
14. ... Iată dece, zic, îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Isus Hristos,
15. din care îşi trage numele orice familie, în ceruri şi pe pămînt,
16. şi-L rog ca, potrivit cu bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă întăriţi în putere, prin Duhul Lui, în omul din lăuntru,
17. aşa încît Hristos să locuiască în inimile voastre prin credinţă; pentruca, avînd rădăcina şi temelia pusă în dragoste,
18. să puteţi pricepe împreună cu toţi sfinţii, care este lărgimea, lungimea, adâncimea şi înălţimea;
19. şi să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, care întrece orice cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de toată plinătatea lui Dumnezeu.
20. Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decît cerem sau gîndim noi,
21. a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.

Epistola lui Pavel către Efeseni 4: 15-16
15. ci, credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este Capul, Hristos.
16. Din El tot trupul, bine închegat şi strîns legat, prin ceea ce dă fiecare încheitură, îşi primeşte creşterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părţi în măsura ei, şi se zideşte în dragoste.

Epistola lui Pavel către Filipeni 1: 8-11
8. Căci martor îmi este Dumnezeu că vă iubesc pe toţi cu o dragoste nespusă în Isus Hristos.
9. Şi mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoştinţă şi orice pricepere,
10. ca să deosebiţi lucrurile alese, pentruca să fiţi curaţi şi să nu vă poticniţi până în ziua venirii lui Hristos,
11. plini de roada neprihănirii, prin Isus Hristos, spre slava şi lauda lui Dumnezeu.

Epistola lui Pavel către Filipeni 2: 1-2
1. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, dacă este vreo milostivire şi vreo îndurare,
2. faceţi-mi bucuria deplină, şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gînd.

- Comunitatea creştină: faceţi-mi bucuria deplină, şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gînd - Epistola lui Pavel către Filipeni 2: 2.

Epistola lui Pavel către Coloseni 1: 12-14
12. mulţumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveţi parte de moştenirea sfinţilor, în lumină.
13. El ne-a izbăvit de supt puterea întunerecului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui,
14. în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.

Epistola întâia a lui Pavel către Tesaloniceni 1: 2-3
2. Mulţumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi toţi, pe cari vă pomenim necurmat în rugăciunile noastre;
3. căci ne aducem aminte fără încetare, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, de lucrarea credinţei voastre, de osteneala dragostei voastre şi de tăria nădejdii în Domnul nostru Isus Hristos!

- Comunitatea creştină: Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii şi faţă de toţi, cum facem şi noi înşine pentru voi - Epistola întâia a lui Pavel către Tesaloniceni 3: 12.

Epistola întâia a lui Pavel către Tesaloniceni 3: 12-13
12. Domnul să vă facă să creşteţi tot mai mult în dragoste unii faţă de alţii şi faţă de toţi, cum facem şi noi înşine pentru voi,
13. ca să vi se întărească inimile, şi să fie fără prihană în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toţi sfinţii Săi.

- Comunitatea creştină: Cît despre dragostea frăţească, n-aveţi nevoie să vă scriem; căci voi singuri aţi fost învăţăţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii - Epistola întâia a lui Pavel către Tesaloniceni 4: 9.

Epistola întâia a lui Pavel către Tesaloniceni 4: 9-10
9. Cît despre dragostea frăţească, n-aveţi nevoie să vă scriem; căci voi singuri aţi fost învăţăţi de Dumnezeu să vă iubiţi unii pe alţii,
10. şi iubiţi în adevăr pe toţi fraţii, cari sînt în toată Macedonia. Dar vă îndemnăm, fraţilor, să sporiţi tot mai mult în ea.

Epistola întâia a lui Pavel către Tesaloniceni 5: 8
8. Dar noi, cari sîntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoşa credinţei şi a dragostei, şi să avem drept coif nădejdea mântuirii.

Epistola a doua a lui Pavel către Tesaloniceni 1: 3
3. Trebuie să mulţămim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraţilor, cum se şi cuvine, pentrucă credinţa voastră merge mereu crescând, şi dragostea fiecăruia din voi toţi faţă de ceilalţi se măreşte tot mai mult.

Epistola a doua a lui Pavel către Tesaloniceni 3: 5
5. Domnul să vă îndrepte inimile spre dragostea lui Dumnezeu şi spre răbdarea lui Hristos!

Epistola întaia a lui Pavel către Timotei 1: 5
5. Ţinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, şi dintr-o credinţă neprefăcută.

Epistola întaia a lui Pavel către Timotei 6: 11-16
11. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, şi caută neprihănirea, evlavia, credinţa, dragostea, răbdarea, blândeţa.
12. Luptă-te lupta cea bună a credinţei; apucă viaţa vecinică la care ai fost chemat, şi pentru care ai făcut aceea frumoasă mărturisire înaintea multor martori.
13. Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu, care dă viaţă tuturor lucrurilor, şi înaintea lui Hristos Isus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont,
14. să păzeşti porunca, fără prihană şi fără vină pînă la arătarea Domnului nostru Isus Hristos,
15. care va fi făcută la vremea ei de fericitul şi singurul Stăpânitor, Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor,
16. singurul care are nemurirea, care locuieşte într-o lumină, de care nu poţi să te apropii, pe care niciun om nu L-a văzut, nici nu-L poate vedea, şi care are cinstea şi puterea vecinică! Amin.

Epistola a doua a lui Pavel către Timotei 1: 7
7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.

Epistola lui Pavel către Evrei 10: 19-25
19. Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul prea sfânt,
20. pe calea cea nouă şi vie, pe care ne-a deschis-o El, prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său: -
21. şi fiindcă avem un Mare preot pus peste casa lui Dumnezeu,
22. să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţite de un cuget rău, şi cu trupul spălat cu o apă curată.
23. Să ţinem fără şovăire la mărturisirea nădejdii noastre, căci credincios este Cel ce a făcut făgăduinţa.
24. Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.
25. Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atît mai mult, cu cît vedeţi că ziua se apropie.

- Comunitatea creştină: Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune - Epistola lui Pavel către Evrei 10: 24.

- Comunitatea creştină: Să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei; ci să ne îndemnăm unii pe alţii, şi cu atît mai mult, cu cît vedeţi că ziua se apropie - Epistola lui Pavel către Evrei 10: 25.

- Comunitatea creştină: Stăruiţi în dragostea frăţească - Epistola lui Pavel către Evrei 13: 1.

Epistola lui Pavel către Evrei 13: 1
1. Stăruiţi în dragostea frăţească.

- Comunitatea creştină: Deci, ca unii cari, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima; - Întâia epistolă Sobornicească a lui Petru 1: 22.

Întâia epistolă Sobornicească a lui Petru 1: 22-23
22. Deci, ca unii cari, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima;
23. fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămînţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvîntul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămîne în veac.

A doua epistolă Sobornicească a lui Petru 2: 5-8
5. De aceea, daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră fapta; cu fapta, cunoştinţa;
6. cu cunoştinţa, înfrânarea; cu înfrânarea, răbdarea; cu răbdarea, evlavia;
7. cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni.
8. Căci, dacă aveţi din belşug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiţi nici leneşi, nici neroditori în ce priveşte deplina cunoştinţă a Domnului nostru Isus Hristos.

- Comunitatea creştina: cu evlavia, dragostea de fraţi; cu dragostea de fraţi, iubirea de oameni - A doua epistolă Sobornicească a lui Petru 2: 7.

Întâia epistolă Sobornicească a lui Ioan 2: 5
5. Dar cine păzeşte Cuvîntul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvârşită; prin aceasta ştim că suntem în El.

- Comunitatea creştina: Prea iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este dela Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu - Întâia epistolă Sobornicească a lui Ioan 4: 7.

Întâia epistolă Sobornicească a lui Ioan 4: 7
7. Prea iubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este dela Dumnezeu. Şi oricine iubeşte, este născut din Dumnezeu, şi cunoaşte pe Dumnezeu.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni 13: 11-14
11. Încolo, fraţilor, fiţi sănătoşi, desăvîrşiţi-vă, îmbărbătaţi-vă, fiţi cu un cuget, trăiţi în pace, şi Dumnezeul dragostei şi al păcii va fi cu voi.
12. Spuneţi-vă unii altora sănătate, cu o sărutare sfântă.
13. Toţi sfinţii vă trimet sănătate.
14. Harul Domnului Isus Hristos, şi dragostea lui Dumnezeu, şi împărtăşirea Sfântului Duh, să fie cu voi cu toţi! Amin.

Epistola lui Pavel către Galateni 2: 20.
20. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

- Cine au crezut au devenit ucenici, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 11: 26.
Un an întreg, au luat parte la adunările Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 26: 28.
„Curînd mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin!”

- Cine doreste să devină creştin, mai mult info: Trimite un e-mail la adresa de mai jos:

narcisiancubless@gmail.com

- Am scris un articol despre: Comunitatea creştină.

Cântări mereu Tu îmi cobori - Cântarea Nr. 61
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 16.
- Cântări creştine versuri şi compozitor Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

- Muzica de Nicolae Moldoveanu.