blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Evanghelia lui Dumnezeu | Cântâri | Cântâri creştine

Evanghelia lui Dumnezeu | Cântâri | Cântâri creştine

Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia


Evanghelia după Marcu 1:14.
14. Isus a venit în Galileea, şi propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu.

Evanghelia după Marcu 16:15.
15. Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.

Epistola catre Romani 1:1-6.
1. Pavel, rob al lui Isus Hristos, chemat să fie apostol, pus deoparte ca să vestească Evanghelia lui Dumnezeu,
2. pe care o făgăduise mai înainte prin proorocii Săi în Sfintele Scripturi.
3. Ea priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David, în ce priveşte trupul,
4. iar în ce priveşte duhul sfinţeniei dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu, prin învierea morţilor; adică pe Isus Hristos, Domnul nostru,
5. prin care am primit harul şi apostolia, ca să aducem, pentru Numele Lui, la ascultarea credinţei pe toate Neamurile,
6. între cari sunteţi şi voi, cei chemaţi să fiţi ai lui Isus Hristos.

Epistola catre Efeseni 1:13-14
13. Şi voi, după ce aţi auzit cuvântul adevărului (Evanghelia mântuirii voastre), aţi crezut în El, şi aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit,
14. şi care este o arvună a moştenirii noastre, pentru răscumpărarea celor cîştigaţi de Dumnezeu, spre lauda slavei Lui.

Epistola catre Romani 16: 25-27
25. Iar Aceluia care poate să vă întărească, după Evanghelia mea şi propovăduirea lui Isus Hristos, - potrivit cu descoperirea tainei, care a fost ţinută ascunsă timp de veacuri,
26. dar a fost arătată acum prin scrierile proorocilor, şi, prin porunca Dumnezeului celui vecinic, a fost adusă la cunoştinţa tuturor Neamurilor, ca să asculte de credinţă, -
27. a lui Dumnezeu, care singur este înţelept, să fie slava, prin Isus Hristos, în vecii vecilor! Amin.

Epistola a doua a lui Pavel către Timotei 2:8.
8. Adu-ţi aminte de Domnul Isus Hristos, din sămânţa lui David, înviat din morţi, după Evanghelia mea,

Faptele Apostolilor 8:12
12. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos, au fost botezaţi, atât bărbaţi cît şi femei.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni 1: 17
17. De fapt, Hristos m-a trimes nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia: nu cu înţelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică.

Evanghelia după Luca 20: 1
1. Într-una din acele zile, cînd învăţa Isus norodul în Templu şi propovăduia Evanghelia, au venit deodată la El preoţii cei mai de seamă şi cărturarii, cu bătrânii,

Evanghelia după Luca 3:18
18. Astfel propovăduia Ioan norodului Evanghelia, şi-i dădea încă multe alte îndemnuri.

Evanghelia după Luca 4: 18-19
18. „Duhul Domnului este peste Mine, pentrucă M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimes să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi,
19. şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”

Faptele Apostolilor 8: 40
40. Filip se afla la Azot, de unde s-a dus pînă la Cezarea. Şi propovăduia Evanghelia în toate cetăţile prin care trecea.

Evanghelia după Luca 8: 1
1. Curând după aceea, Isus umbla din cetate în cetate şi din sat în sat şi propovăduia şi vestea Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu. Cei doisprezece erau cu El;

Evanghelia după Luca 4: 43-44
43. Dar El le-a zis: „Trebuie să vestesc Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu şi în alte cetăţi; fiindcă pentru aceasta am fost trimes.”
44. Şi propovăduia în sinagogile Galileii.

Faptele Apostolilor 11: 20
20. Totuş printre ei au fost câţiva oameni din Cipru şi din Cirena, cari au venit în Antiohia, au vorbit şi Grecilor, şi le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus.

Faptele Apostolilor 14: 6-7
6. Pavel şi Barnaba au înţeles lucrul acesta, şi au fugit în cetăţile Licaoniei: Listra şi Derbe, şi în ţinutul de primprejur.
7. Şi au propovăduit Evanghelia acolo.

Faptele Apostolilor 14: 21
21. După ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta, şi au făcut mulţi ucenici, s-au întors la Listra, la Iconia şi la Antiohia,

Epistola lui Pavel către Galateni 4: 13
13. Dimpotrivă, ştiţi că, în neputinţa trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întîia dată.

Întâia epistolă sobornicească a lui Petru 1: 12
12. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înşişi, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, pe cari vi le-au vestit acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia, prin Duhul Sfînt trimes din cer şi în cari chiar îngerii doresc să privească.

Evanghelia după Marcu 16: 15
15. Apoi le-a zis: „Duceţi-vă în toată lumea, şi propovăduiţi Evanghelia la orice făptură.

Epistola catre Romani 10: 15
15. Şi cum vor propovădui, dacă nu sunt trimeşi? După cum este scris: „Cît de frumoase sînt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!”

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni 10: 16
16. Aşa că vom putea propovădui Evanghelia şi în ţinuturile cari sînt dincolo de al vostru, fără să intrăm în câmpul de lucru al altuia, ca să ne lăudăm cu lucrări făcute dea gata.

Întâia epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni 2: 9
9. Vă aduceţi aminte, fraţilor, de osteneala şi munca noastră. Cum lucram zi şi noapte, ca să nu fim sarcină niciunuia din voi, şi vă propovăduiam Evanghelia lui Dumnezeu.

Evanghelia după Matei 4: 23
23. Isus străbătea toată Galilea, învăţînd pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei, şi tămăduind orice boală şi orice neputinţă care era în norod.

Evanghelia după Matei 9: 35
35. Isus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţînd pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei, şi vindecând orice fel de boală şi orice fel de neputinţă, care era în norod.

Evanghelia după Luca 9: 6
6. Ei au plecat, şi au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia, şi săvârşind pretutindeni tămăduiri.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni 15: 1-2
1. Vă fac cunoscut, fraţilor Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas,
2. şi prin care sunteţi mîntuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut.

Evanghelia după Luca 7: 22
22. Şi, drept răspuns, le-a zis: „Duceţi-vă de spuneţi lui Ioan ce aţi văzut şi auzit: orbii văd, şchiopii umblă, leproşii sînt curăţiţi, surzii aud, morţii înviază, şi săracilor li se propovăduieşte Evanghelia.

Evanghelia după Luca 16: 16
16. Legea şi proorocii au ţinut pînă la Ioan; de atunci încoace, Evanghelia Împărăţiei lui Dumnezeu se propovăduieşte: şi fiecare, ca să intre în ea, dă năvală.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni 9: 14
14. Tot aşa, Domnul a rînduit ca cei ce propovăduiesc Evanghelia, să trăiască din Evanghelie.

Evanghelia după Matei 24: 14
14. Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea, ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.

Evanghelia după Matei 26: 13
13. Adevărat vă spun că ori unde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune şi ce a făcut femeia aceasta, spre pomenirea ei.”

Evanghelia după Marcu 13:10
10. Mai întîi trebuie ca Evanghelia să fie propovăduită tuturor neamurilor.

Epistola lui Pavel către Galateni 1: 11
11. Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine, nu este de obârşie omenească;

Întâia epistolă a lui Pavel către Tesaloniceni 1: 5
5. În adevăr, Evanghelia noastră v-a fost propovăduită nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfînt şi cu o mare îndrăsneală. Căci ştiţi că, din dragoste pentru voi am fost aşa printre voi.

A doua epistolă a lui Pavel către Corinteni 11: 4
4. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Isus pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiţi un alt duh pe care nu l-aţi primit, sau o altă Evanghelie, pe care n-aţi primit-o, oh, cum îl îngăduiţi de bine!

Epistola lui Pavel către Galateni 1: 8
8. Dar chiar dacă noi înşine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o Evanghelie, deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema!

Epistola catre Romani 10: 16
16. Dar nu toţi au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: „Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră?”

Epistola lui Pavel către Galateni 1: 9
9. Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă vă propovăduieşte cineva o Evanghelie, deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema!

Marcu 1:1.
1. Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Faptele Apostolilor 15:7.
7. s-a sculat Petru şi le-a zis: „Fraţilor, ştiţi că Dumnezeu, de o bună bucată de vreme, a făcut o alegere între voi, ca, prin gura mea, Neamurile să audă cuvântul Evangheliei, şi să creadă.

Epistola lui Pavel către Coloseni 1: 21-23
21. Şi pe voi, cari odinioară eraţi străini şi vrăjmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum
22. prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină;
23. negreşit, dacă rămîneţi şi mai departe întemeiaţi şi neclintiţi în credinţă, fără să vă abateţi dela nădejdea Evangheliei, pe care aţi auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de supt cer, şi al cărei slujitor am fost făcut eu, Pavel.

Ioan 1:32-34.
32. Ioan a făcut următoarea mărturisire: „Am văzut Duhul pogorându-Se din cer ca un porumbel şi oprindu-Se peste El.
33. Eu nu-L cunoşteam; dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, mi-a zis: „Acela peste care vei vedea Duhul pogorându-Se şi oprindu-Se, este Cel ce botează cu Duhul Sfânt.”
34. Şi eu am văzut lucrul acesta, şi am mărturisit că El este Fiul lui Dumnezeu.”

Faptele Apostolilor 8:37.
37. Filip a zis: „Dacă crezi din toată inima, se poate.” Famenul a răspuns: „Cred că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu.”

Galateni 2:20.
20. Şi viaţa, pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit şi S-a dat pe Sine însuşi pentru mine.

2 Timotei 2:8.
8. Adu-ţi aminte de Domnul Isus Hristos, din sămânţa lui David, înviat din morţi, după Evanghelia mea,

1 Ioan 4:15.
15. Cine va mărturisi că Isus este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu rămîne în el, şi el în Dumnezeu.

- Cine au crezut au devenit ucenici, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 11:26.
Un an întreg, au luat parte la adunările Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 26:28.
„Curînd mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin!”

- Cine doreste să devină creştin, mai mult info:

- Evanghelia lui Dumnezeu - Cântarea Nr. 387
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 15.
- Versificarea şi muzica de Nicolae Moldoveanu.

- Cântări creştine pe note la pian: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Evanghelia lui Dumnezeu de Nicolae Moldoveanu.


Evanghelia lui Dumnezeu: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Evanghelia lui Dumnezeu

Cântări creştine
1. Evanghelia lui Dumnezeu
sunt chemat ca s-o ascult şi eu,
s-o-nţeleg deplin,
s-o trăiesc senin,
s-o mărturisesc,
într-un duh ceresc
la orice făptură ce-o-ntâlnesc!

Ref. Evanghelia,
Evanghelia lui Dumnezeu,
pentru mântuire,
pentru fericire,
este unică mereu! (bis)

2. Evanghelia lui Dumnezeu
are adevărul sfânt şi greu.
Cine-o crede-aşa,
cum e dată ea,
fi-va mântuit,
şi va fi primit în Hristos,
în Trupul lui sfinţit!

3. Evanghelia lui Dumnezeu
e Hristos, Cuvântului mereu!
Cine crede-n El,
poartă sfântu-I fel;
fi-va luminat
şi înflăcărat!
E creştin întreg şi-adevărat!
 

(c) Cantari

facebook