Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Biserica e Casa Ta | Cântâri | Cântări creştine

Biserica e Casa Ta | Cântâri | Cântări creştine

Din cartea de cântări | Cântările Harului | Nicolae Moldoveanu

Editura | Comorile Harului


Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântaţi şi aduceţi din toată inima laudă Domnului.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni 1-3
1. Pavel, chemat să fie apostol al lui Isus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, şi fratele Sosten,
2. către Biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei ce au fost sfinţiţi în Hristos Isus, chemaţi să fie sfinţi, şi către toţi cei ce cheamă în vreun loc Numele lui Isus Hristos, Domnul lor şi al nostru:
3. Har şi pace dela Dumnezeu, Tatăl nostru, şi dela Domnul Isus Hristos!

Epistola a lui Pavel către Efeseni 1: 15-23
15. De aceea şi eu, de când am auzit despre credinţa în Domnul Isus care este în voi, şi despre dragostea voastră pentru toţi sfinţii,
16. nu încetez să aduc mulţumiri pentru voi, cînd vă pomenesc în rugăciunile mele.
17. Şi mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Isus Hristos, Tatăl slavei, să vă dea un duh de înţelepciune şi de descoperire, în cunoaşterea Lui,
18. şi să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeţi care este nădejdea chemării Lui, care este bogăţia slavei moştenirii Lui în sfinţi,
19. şi care este faţă de noi, credincioşii, nemărginita mărime a puterii Sale, după lucrarea puterii tăriei Lui,
20. pe care a desfăşurat-o în Hristos, prin faptul că L-a înviat din morţi, şi L-a pus să şadă la dreapta Sa, în locurile cereşti,
21. mai pe sus de orice domnie, de orice stăpînire, de orice putere, de orice dregătorie şi de orice nume, care se poate numi, nu numai în veacul acesta, ci şi în cel viitor.
22. El I-a pus totul supt picioare, şi L-a dat căpetenie peste toate lucrurile, Bisericii,
23. care este trupul Lui, plinătatea Celui ce plineşte totul în toţi.

Epistola a lui Pavel către Efeseni 3: 3-11
3. Prin descoperire dumnezeiască am luat cunoştinţă de taina aceasta, despre care vă scrisei în puţine cuvinte.
4. Citindu-le, vă puteţi închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos,
5. care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperită acum sfinţilor apostoli şi prooroci ai lui Hristos, prin Duhul.
6. Că adică Neamurile sînt împreună moştenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi şi iau parte cu noi la aceeaş făgăduinţă în Hristos Isus, prin Evanghelia aceea,
7. al cărei slujitor am fost făcut eu, după darul harului lui Dumnezeu, dat mie prin lucrarea puterii Lui.
8. Da, mie, care sînt cel mai neînsemnat dintre toţi sfinţii, mi-a fost dat harul acesta să vestesc Neamurilor bogăţiile nepătrunse ale lui Hristos,
9. şi să pun în lumină înaintea tuturor care este isprăvnicia acestei taine, ascunse din veacuri în Dumnezeu, care a făcut toate lucrurile;
10. pentruca domniile şi stăpînirile din locurile cereşti să cunoască azi, prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu,
11. după planul vecinic, pe care l-a făcut în Hristos Isus, Domnul nostru.

Epistola a lui Pavel către Efeseni 4: 4
4. Este un singur trup, un singur Duh, după cum şi voi aţi fost chemaţi la o singură nădejde a chemării voastre.

Epistola a lui Pavel către Coloseni 1: 17-20
17. El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.
18. El este Capul trupului, al Bisericii. El este începutul, cel întâi născut dintre cei morţi, pentruca în toate lucrurile să aibă întâietatea.
19. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El,
20. şi să împace totul cu Sine prin El, atît ce este pe pământ cît şi ce este în ceruri, făcând pace, prin sângele crucii Lui.

Epistola a lui Pavel către Efeseni 2: 13-22
13. Dar acum, în Hristos Isus, voi, cari odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos.
14. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul dela mijloc care-i despărţea,
15. şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orînduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuş un singur om nou, făcând astfel pace;
16. şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia.
17. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape.
18. Căci prin El şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.
19. Aşa dar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,
20. fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.
21. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfînt în Domnul.
22. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.

Întâia epistolă a lui Pavel către Timotei 3: 15
15. să ştii cum trebuie să te porţi în casa lui Dumnezeu, care este Biserica Dumnezeului celui viu, stîlpul şi temelia adevărului.

Faptele Apostolilor 20: 28
28. Luaţi seama dar la voi înşivă şi la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfînt episcopi (Sau: priveghetori.), ca să păstoriţi Biserica Domnului, pe care a cîştigat-o cu însuş sângele Său.

Epistola lui Pavel către Efeseni 3: 20-21
20. Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decît cerem sau gândim noi,
21. a Lui să fie slava în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 24
24. Şi după cum Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate lucrurile.

Epistola lui Pavel către Evrei 12: 22-23
22. Ci v-aţi apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor,
23. de Biserica celor întîi născuţi, cari sînt scrişi în ceruri, de Dumnezeu, Judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniţi, făcuţi desăvîrşiţi,

5. Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 27
27. ca să înfăţişeze înaintea Lui această Biserică, slăvită, fără pată fără sbîrcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă şi fără prihană.

Faptele Apostolilor 14: 27
27. După venirea lor, au adunat Biserica, şi au istorisit tot ce făcuse Dumnezeu prin ei, şi cum deschisese Neamurilor uşa credinţei.

Biserica e Casa Ta - Cântarea Nr. 103
din cartea de cântări: Cântările Harului volumul 10.
- Cântări creştine versuri şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

- Cântări creştine pe note la pian: Descărcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Biserica e Casa Ta de Nicolae Moldoveanu. PDF-Dokument.

Biserica e Casa Ta: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.


Biserica e Casa Ta

Cântări creştine
1. Biserica e Casa Ta,
e Trupul Tău, Isuse,
ce poate sfânt şi drept purta
comorile-Ţi nespuse!

Ref. Te laudă, Te laudă,
Biserica preasfântă,
Te laudă, Isus, şi-n cânt,
spre cerul Tău se-avântă!

2. Biserica Îţi cântă viu
a laudei lumină;
ea-i Oaza în acest pustiu
cu Apa vieţii plină.

3. Biserica înalţă-acum
a harului solie,
şi laudă pe orice drum
a Ta Împărăţie!

4. Biserica-Ţi arată sfânt
Divinul chip de soare;
cântările ei pe pământ
măresc a Ta splendoare!

5. Isuse, Mire Preaiubit,
Biserica-i Mireasă,
ce Ţi-ai ales-o Tu, prin har,
spre nunta-n veci frumoasă!
 

(c) Cantari

Tweets by cantari