Cântări | Cântări creştine cântări de laudă şi cântări duhovniceşti
blank
Cantari de lauda si cantari duhovnicesti
blank
 Cântări | Cântări Creştine | Cantări de laudă şi cantări duhovniceşti

Cântări | Cântări Creştine | Cantări de laudă şi cantări duhovniceşti

Comorile Harului | Cântările Harului | Muzica de Nicolae Moldoveanu

- Am scris un articol despre: Cântări.de

- Bannerul site-ului: Cântări | Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti

Cântari

- Am scris un articol despre: Cântări Creştine - Muzica de Nicolae Moldoveanu.

Cântari Crestine

- Comorile Harului, Cântarile Domnului

- Cântările Harului şi Cântările Bibliei

- Hevenu Shalom Aleichem / Jerusalem Academy flash mob pentru Taglit pe: Aeroportul Ben Gurion - 70 de ani aniversare a Israelului și surpriza cu o primire foarte caldă.

Epistola lui Pavel către Efeseni 5: 19.
19. Vorbiţi între voi cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, şi cântati si aduceti din toată inima laudă Domnului.

Epistola sobornicească a lui Iacov 5: 13.
13. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă!

Epistola întâi a lui Pavel către Corinteni 14: 26
26. Ce este de făcut atunci, fraţilor? Când vă adunaţi laolaltă, dacă unul din voi are o cântare, altul o învăţatură, altul o descoperire, altul o vorbă în altă limbă, altul o tălmăcire, toate să se facă spre zidirea sufletească.

Biblia: Cuvântul lui Dumnezeu

Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16.
16. Cuvântul lui Hristos sa locuiască din belsug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântând lui Dumnezeu cu mulţumire în inima voastră.

Evanghelia dupa Marcu 14: 26
26. Dupăce au cântat cântările de laudă, au ieşit în muntele Măslinilor.

Epistola lui Pavel către Evrei 11: 3
3. Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu, aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri cari se văd.

Evanghelia dupa Ioan 1: 1-3
1. La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu.
2. El era la început cu Dumnezeu.
3. Toate lucrurile au fost făcute prin El; şi nimic din ce a fost făcut, n-a fost făcut fără El.

- Roni Roni Bat Zion by Paul Wilbur - Psalm 22: 3.

Eclesiastul 12: 1-7
1. Dar adu-ţi aminte de Făcătorul tău în zilele tinereţei tale, până nu vin zilele cele rele şi până nu se apropie anii, cînd vei zice: „Nu găsesc nici o plăcere în ei“;
2. până nu se întunecă soarele, şi lumina, luna şi stelele, şi până nu se întorc norii îndată după ploaie;
3. până nu încep să tremure paznicii casei (mâinile), şi să se încovoaie cele tari (picioarele); până nu se opresc ceice macină (dinţii), căci s-au împuţinat; până nu se întunecă ceice se uită pe ferestre(ochii);
4. până nu se închid cele două uşi dinspre uliţă (buzele), când uruitul morii slăbeşte, te scoli la ciripitul unei păsări, glasul tuturor cântăreţelor se aude înăbuşit,
5. te temi de orice înălţime, şi te sperii pe drum; până nu înfloreşte migdalul cu peri albi, şi de abea se târăşte lăcusta, până nu-ţi trec poftele, căci omul merge spre casa lui cea vecinică, şi bocitorii cutreieră uliţele;
6. până nu se rupe funia de argint, până nu se sfarmă vasul de aur, până nu se sparge găleata la izvor, şi până nu se strică roata dela fântână;
7. până nu se întoarce ţărîna în pământ, cum a fost, şi până nu se întoarce duhul la Dumnezeu, care l-a dat.

Evanghelia dupa Matei 21: 5
5. „Spuneţi fiicei Sionului: „Iată, Împăratul tău vine la tine, blând şi călare pe un măgar, pe un măgăruş, mânzul unei măgăriţe.”

- Shouts Of Joy , Sing For Joy , Roni Roni Bat Zion (Rejoice Rejoice Daugther Of Zion) - Psalm 22: 3 - by Paul Wilbur.

Evanghelia dupa Matei 24: 32-35
32. De la smochin învăţaţi pilda lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţia, ştiţi că vara este aproape.
33. Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.
34. Adevărat vă spun că, nu va trece neamul acesta până se vor întâmpla toate aceste lucruri.
35. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

Evanghelia dupa Marcu 13: 28-31
28. Luaţi învăţătură dela smochin prin pilda lui. Când mlădiţa lui se face fragedă şi înfrunzeşte, ştiţi că vara este aproape.
29. Tot aşa, când veţi vedea aceste lucruri împlinindu-se, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.
30. Adevărat vă spun, că nu va trece neamul acesta până nu se vor împlini toate aceste lucruri.
31. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

Evanghelia dupa Luca 21: 28-33
28. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitaţi în sus, şi să vă ridicaţi capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie.”
29. Şi le-a spus o pildă: „Vedeţi smochinul şi toţi copacii.
30. Când înfrunzesc, şi-i vedeţi, voi singuri cunoaşteţi că de acum vara este aproape.
31. Tot aşa, când veţi vedea întâmplându-se aceste lucruri, să ştiţi că Împărăţia lui Dumnezeu este aproape.
32. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta, până când se vor împlini toate aceste lucruri.
33. Cerul şi pămîntul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

Ieremia 8: 22
22. Nu este nici un leac alinător în Galaad? Nu este niciun doctor acolo? Pentruce nu se face dar vindecarea fiicei poporului meu?“ -

- Creştinii evreii Messianici vestesc restaurarea lui Israel - Restore Israel.

Evanghelia dupa Matei 24: 32-35
32. De la smochin învăţaţi pilda lui: Când îi frăgezeşte şi înfrunzeşte mlădiţia, ştiţi că vara este aproape.
33. Tot aşa, şi voi, când veţi vedea toate aceste lucruri, să ştiţi că Fiul omului este aproape, este chiar la uşi.
34. Adevărat vă spun că, nu va trece neamul acesta (engl.: (Această generaţie) până se vor întâmpla toate aceste lucruri.
35. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.

Evanghelia după Marcu 11: 1-10
1. Când s-au apropiat de Ierusalim, şi au fost lângă Betfaghe şi Betania, înspre muntele Măslinilor, Isus a trimes pe doi din ucenicii Săi,
2. şi le-a zis: „Duceţi-vă în satul dinaintea voastră: îndată ce veţi intra în el, veţi găsi un măgăruş legat, pe care n-a încălecat încă nici un om; deslegaţi-l şi aduceţi-Mi-l.
3. Dacă vă va întreba cineva: „Pentruce faceţi lucrul acesta?” să răspundeţi: „Domnul are trebuinţă de el. Şi îndată îl va trimete înapoi aici.“
4. Ucenicii s-au dus, au găsit măgăruşul legat afară lângă o uşă, la cotitura drumului, şi l-au deslegat.
5. Unii din cei ce stăteau acolo, le-au zis: „Ce faceţi? De ce deslegaţi măgăruşul acesta?“
6. Ei au răspuns cum le poruncise Isus. Şi i-au lăsat să plece.
7. Au adus măgăruşul la Isus, şi-au aruncat hainele pe el, şi Isus a încălecat pe el.
8. Mulţi oameni îşi aşterneau hainele pe drum, iar alţii presărau ramuri, pe cari le tăiaseră depe câmp.
9. Cei ce mergeau înainte şi cei ce veneau după Isus, strigau: „Osana! Binecuvântat este cel ce vine în Numele Domnului! (Baruch Haba B'Shem ADONAI)
10. Binecuvîntată este Împărăţia care vine, Împărăţia părintelui nostru David! Osana în cerurile prea înalte!“

- Elihana & Yaron Yerahmiel Cherniak LIVE - Baruch Haba B'Shem ADONAI - Binecuvântat este cel ce vine în Numele Domnului.

- Comentariu biblic al credinciosului-NT William MacDonald la: Matei 24: 34
- Aşadar Isus Hristos (Mesia) a prezis că evreii vor supravieţui, pentru a vedea toate aceste lucruri implinindu-se.
- Este un miracol al istoriei faptul ca evreii continuă să supravieţuiască, după toate persecuţiile si atrocităţile la care au fost supusi.

- Rugați-vă pentru: Pacea Ierusalimului - Pray for the: Peace of Jerusalem.

Epistola lui Pavel către Romani 10: 16-18
16. Dar nu toţi au ascultat de Evanghelie. Căci Isaia zice: „Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră?”
17. Astfel, credinţa vine în urma auzirii; iar auzirea vine prin Cuvântul lui Hristos.
18. Dar eu întreb: „N-au auzit ei?” Ba da; căci „glasul lor a răsunat prin tot pământul, şi cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii.”

- L'ma'an Tzion - evreieşte - engleză - Isaia 62: 1 - Evanghelia după Luca 4: 18-19 - Rugați-vă pentru Pacea Ierusalimului - Pray for the Peace of Jerusalem.

Evanghelia dupa Luca 4: 14-21
14. Isus, plin de puterea Duhului, S-a întors în Galilea, şi I s-a dus vestea în tot ţinutul de primprejur.
15. El învăţa pe oameni în sinagogile lor, şi era slăvit de toţi.
16. A venit în Nazaret, unde fusese crescut; şi, după obiceiul Său, în ziua Sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească,
17. şi I s-a dat cartea proorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris:
18. „Duhul Domnului este peste Mine, pentrucă M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia; M-a trimes să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea, şi orbilor căpătarea vederii; să dau drumul celor apăsaţi,
19. şi să vestesc anul de îndurare al Domnului.”
20. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului, şi a şezut jos. Toţi ceice se aflau în sinagogă, aveau privirile pironite spre El.
21. Atunci a început să le spună: „Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură, pe cari le-aţi auzit.”

- One thing I ask - Elihana - Psalmul 27: 4 - Un lucru cer de la Domnul.

Psalmul 27: 4
4. Un lucru cer de la Domnul, şi-l doresc fierbinte: aş vrea să locuiesc toată viaţa mea în Casa Domnului, ca să privesc frumuseţea Domnului, şi să mă minunez de Templul Lui.

Epistola a doua sobornicească a lui Petru 3: 8
8. Dar, prea iubiţilor, să nu uitaţi un lucru: că, pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, şi o mie de ani sunt ca o zi.

Evanghelia dupa Luca 7: 11-16
11. În ziua următoare, Isus Se ducea într-o cetate numită Nain. Împreună cu El mergeau ucenicii Lui şi norod mult.
12. Când S-a apropiat de poarta cetăţii, iată că duceau la groapă pe un mort, singurul fiu al maicii lui, care era văduvă; şi cu ea erau o mulţime de oameni din cetate.
13. Domnul, când a văzut-o, I s-a făcut milă de ea, şi i-a zis: „Nu plânge!”
14. Apoi S-a apropiat, şi S-a atins de raclă. Ceice o duceau, s-au oprit. El a zis: „Tinerelule, scoală-te, îţi spun!”
15. Mortul a şezut în capul oaselor, şi a început să vorbească. Isus l-a dat înapoi maicii lui.
16. Toţi au fost cuprinşi de frică, slăveau pe Dumnezeu, şi ziceau: „Un mare prooroc s-a ridicat între noi; şi Dumnezeu a cercetat pe poporul Său.”

Epistola întâi sobornicească a lui Petru 5: 2-6
2. Păstoriţi turma lui Dumnezeu, care este supt paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu; nu pentru un câştig mârşav, ci cu lepădare de sine.
3. Nu ca şi cum aţi stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărţeală, ci făcându-vă pilde turmei.
4. Şi când Se va arăta Păstorul cel mare, veţi căpăta cununa, care nu se poate vesteji, a slavei.
5. Tot aşa şi voi, tinerilor, fiţi supuşi celor bătrâni. Şi toţi în legăturile voastre, să fiţi împodobiţi cu smerenie. Căci, „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriţi le dă har.”
6. Smeriţi-vă dar supt mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El să vă înalţe.

- Promovare online a articolului: Cântări

Cântări de Sus - Cântarea Nr. 316
din cartea de cântari: Cântarile Harului volumul 3.
- Cantari creştine versuri şi muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.
- Cântări creştine pe note la pian: Descarcaţi muzică creştină - format, .pdf mai jos.

Cântări de Sus de Nicolae Moldoveanu. PDF-Dokument.


Cântări de Sus: Muzică creştină mp3 - Resurse creştine.
Cântări de Sus

Cântări creştine

1. Cântări de Sus
cum n-a mai spus
cuvânt de om vreodată,
as vrea sa-ŢI cânt,
o Nume Sfânt si Taina minunată.

Cântări ca Sus
pe lume nu-s,
caci cum să poată oare
cânta vreun grai,
ce numa-n rai,
se cântă-n Sarbatoare.

2. Cântări de Sus
am vrea Isus,
a noastre vieţi sa-Ţi fie,
căci doar aşa
noi Ţi-am cânta,
o, slavă scumpă Ţie.

Cântări de Sus
doar Tu-ai adus,
Iubire-nomenită,
şi-n starea cea
de haruri grea
ni-e Taină-ngăduită.

3. Un cor ca Sus
ne fă Isus,
pe toţi din lumea-ntreagă,
pe veci un gând
sa-Ţi fim cântând
cântarea cea mai dragă.

Isus, Isus,
în stări de Sus,
dorim din zare-nzare
sa fim mereu,
spre Dumnezeu,
o vesnică cântare.
 

(c) Cantari

Tweets by cantari