Despre noi | Cântări

Cântări | Cântări de laudă şi cântări duhovniceşti

Evanghelia lui Dumnezeu


- Am scris un articol despre noi | Despre autorul site-ului: Cântări.

Binecuvântarea din 3 Ioan 2 - Har şi pace ţie.
din cartea de cântări: Cântările Bibliei pagina 282.
- Cântări creştine versuri Traian Dorz.
- Muzica de Nicolae Moldoveanu.
- Editura | Comorile Harului.

- Muzica de Nicolae Moldoveanu.

- Despre noi.

Despre noi

- Îmi place pagina: Cântări.de

- Alege linkul de mai jos, bannere și postează-le, promovează-le online.

- Bannerul site-ului: Cântări.de

Cântări

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni 15: 1-7
1. Vă fac cunoscut, fraţilor Evanghelia, pe care v-am propovăduit-o, pe care aţi primit-o, în care aţi rămas,
2. şi prin care sunteţi mântuiţi, dacă o ţineţi aşa după cum v-am propovăduit-o; altfel, degeaba aţi crezut.
3. V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi;
4. că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi;
5. şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor doisprezece.
6. După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre cari cei mai mulţi sînt încă în viaţă, iar unii au adormit.
7. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor.

Faptele Apostolilor 10: 43.
43. Toţi proorocii mărturisesc despre El că oricine crede în El, capătă, prin Numele Lui, iertarea păcatelor.

Epistola lui Pavel către Coloseni 3: 16-17
16. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belşug în voi în toată înţelepciunea. Învăţaţi-vă şi sfătuiţi-vă unii pe alţii cu psalmi, cu cântări de laudă şi cu cântări duhovniceşti, cântînd lui Dumnezeu cu mulţămire în inima voastră.
17. Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus, şi mulţumiţi, prin El, lui Dumnezeu Tatăl.

Faptele Apostolilor 4: 12
12. În nimeni altul nu este mântuire: căci nu este supt cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi.

Epistola lui Pavel către Romani 1: 7
7. Deci, vouă tuturor, cari sunteţi prea iubiţi ai lui Dumnezeu în Roma, chemaţi să fiţi sfinţi: Har şi pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, şi de la Domnul Isus Hristos!

Evanghelia după Ioan 20: 30-31
30. Isus a mai făcut înaintea ucenicilor Săi multe alte semne cari nu sunt scrise în cartea aceasta.
31. Dar lucrurile acestea au fost scrise, pentruca voi să credeţi că Isus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; şi crezând, să aveţi viaţa în Numele Lui.

Epistola lui Pavel către Romani 6: 3-4
3. Nu ştiţi că toţi cîţi am fost botezaţi în Isus Hristos, am fost botezaţi în moartea Lui?
4. Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.

Epistola lui Pavel către Galateni 3: 26-29
26. Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu, prin credinţa în Hristos Isus.
27. Toţi cari aţi fost botezaţi pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos.
28. Nu mai este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, nici parte femeiască, fiindcă toţi sînteţi una în Hristos Isus.
29. Şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă.

Întâia epistolă Sobornicească a lui Petru 1: 3-5
3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie,
4. şi la o moştenire nestricăcioasă, şi neîntinată, şi care nu se poate veşteji, păstrată în ceruri pentru voi.
5. Voi sunteţi păziţi de puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi!

Întâia epistolă Sobornicească a lui Petru 1: 22-23
22. Deci, ca unii cari, prin ascultarea de adevăr, v-aţi curăţit sufletele prin Duhul, ca să aveţi o dragoste de fraţi neprefăcută, iubiţi-vă cu căldură unii pe alţii, din toată inima;
23. fiindcă aţi fost născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care rămîne în veac.

Evanghelia după Ioan 1: 12-13
12. Dar tuturor celor ce L-au primit, adică celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu;
13. născuţi nu din sânge, nici din voia firii lor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu.

Epistola lui Pavel către Efeseni 1: 7-8
7. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său,
8. pe care l-a răspândit din belşug peste noi, prin orice fel de înţelepciune şi de pricepere;

Epistola lui Pavel către Coloseni 1: 19-20
19. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El,
20. şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ cît şi ce este în ceruri, făcând pace, prin sângele crucii Lui.

Ma-m inpăcat cu Dumnezeu: Făcînd pace, prin sângele crucii Lui.

Epistola lui Pavel către Efeseni 2: 13-22
13. Dar acum, în Hristos Isus, voi, cari odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apropiaţi prin sângele lui Hristos.
14. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, şi a surpat zidul de la mijloc care-i despărţea,
15. şi, în trupul Lui, a înlăturat vrăjmăşia dintre ei, Legea poruncilor, în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în El însuş un singur om nou, făcînd astfel pace;
16. şi a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmăşia.
17. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii vouă celor ce eraţi departe, şi pace celor ce erau aproape.
18. Căci prin El şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într-un Duh.
19. Aşa dar, voi nu mai sunteţi nici străini, nici oaspeţi ai casei, ci sunteţi împreună cetăţeni cu sfinţii, oameni din casa lui Dumnezeu,
20. fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos.
21. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu sfânt în Domnul.
22. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul.

Epistola lui Pavel către Evrei 9: 14-15
14. cu cît mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel vecinic, S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu!
15. şi tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea Lui pentru răscumpărarea din abaterile făptuite supt legământul dintâi, cei ce au fost chemaţi, să capete vecinica moştenire, care le-a fost făgăduită.

Epistola lui Pavel către Coloseni 1: 13-14
13. El ne-a izbăvit de supt puterea întunerecului, şi ne-a strămutat în Împărăţia Fiului dragostei Lui,
14. în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor.

Epistola lui Pavel către Coloseni 1: 25-28
25. Slujitorul ei am fost făcut eu, după isprăvnicia, pe care mi-a dat-o Dumnezeu pentru voi ca să întregesc Cuvântul lui Dumnezeu.
26. Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din vecinicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui,
27. cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.
28. Pe El Îl propovăduim noi, şi sfătuim pe orice om, şi învăţăm pe orice om în toată înţelepciunea, ca să înfăţişăm pe orice om, desăvîrşit în Hristos Isus.

Întâia epistolă Sobornicească a lui Petru 3: 18
18. Hristos, de asemenea, a suferit odată pentru păcate, El, Cel neprihănit, pentru cei nelegiuiţi, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh,

Epistola lui Pavel către Efeseni 1: 3
3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovniceşti, în locurile cereşti, în Hristos.

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni 15: 57-58
57. Dar mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Isus Hristos!
58. De aceea, prea iubiţii mei fraţi, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului, căci ştiţi că osteneala voastră în Domnul nu este zădarnică.

Evanghelia după Matei 26: 41
41. Vegheaţi şi rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită; duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.

Am rugat pe Dumnezeu ca in Numele Domnului Isus Hristos sa fiu creştin si credincios Domnului Isus Hristos: Am primit pe Domnul Isus Hristos ca Domn si Mântuitor in viaţa mea.

Evanghelia după Matei 21: 22
22. Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.

Întâia epistolă Sobornicească a lui Ioan 2: 5
5. Dar cine păzeşte Cuvântul Lui, în el dragostea lui Dumnezeu a ajuns desăvîrşită; prin aceasta ştim că suntem în El.

Întâia epistolă Sobornicească a lui Ioan 2: 20
20. Dar voi aţi primit ungerea din partea Celui sfînt, şi ştiţi orice lucru.

Întâia epistolă Sobornicească a lui Ioan 2: 25
25. Şi făgăduinţa, pe care ne-a făcut-o El, este aceasta: viaţa vecinică.

Întâia epistolă Sobornicească a lui Ioan 5: 13-15
13. V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi, cari credeţi în Numele Fiului lui Dumnezeu, aveţi viaţa vecinică.
14. Îndrăzneala, pe care o avem la El, este că, dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă.
15. Şi dacă ştim că ne ascultă, orice i-am cere, ştim că suntem stăpâni pe lucrurile pe cari I le-am cerut.

Întâia epistolă Sobornicească a lui Ioan 3: 21-23
21. Prea iubiţilor, dacă nu ne osândeşte inima noastră, avem îndrăzneală la Dumnezeu.
22. Şi orice vom cere, vom căpăta de la El, fiindcă păzim poruncile Lui, şi facem ce este plăcut înaintea Lui.
23. Şi porunca Lui este să credem în Numele Fiului Său Isus Hristos, şi să ne iubim unii pe alţii, cum ne-a poruncit El.

Epistola întâia a lui Pavel către Tesaloniceni 4: 13-18
13. Nu voim, fraţilor, să fiţi în necunoştinţă despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristaţi ca ceilalţi, cari n-au nădejde.
14. Căci dacă credem că Isus a murit şi a înviat, credem şi că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Isus pe cei ce au adormit în El.
15. Iată, în adevăr, ce vă spunem, prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, cari vom rămânea pînă la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiţi.
16. Căci însuş Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi întîi vor învia cei morţi în Hristos.
17. Apoi, noi cei vii, cari vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
18. Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste cuvinte.

Evanghelia după Ioan 5: 24
24. Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă cuvintele Mele, şi crede în Celce M-a trimes, are viaţa vecinică, şi nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viaţă.

Faptele Apostolilor 20: 32
32. Şi acum, fraţilor, vă încredinţez în mâna lui Dumnezeu şi a Cuvântului harului Său, care vă poate zidi sufleteşte, şi vă poate da moştenirea împreună cu toţi cei sfinţiţi.

Cine au crezut au devenit ucenici, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 11: 26.
26. Un an întreg, au luat parte la adunările Bisericii, şi au învăţat pe mulţi oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creştini în Antiohia.

Faptele Apostolilor 26: 28.
„Curînd mai vrei tu să mă îndupleci să mă fac creştin!”

- Cine doreste să devină creştin, mai mult info:

narcisiancubless@gmail.com